Veřejná zakázka: II/284 Nová Paka – Lomnická ulice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 9165
Systémové číslo: P22V00000966
Evidenční číslo zadavatele: 33113
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-000577
Datum zahájení: 04.01.2023
Nabídku podat do: 06.02.2023 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/284 Nová Paka – Lomnická ulice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/284 Nová Paka – Lomnická ulice“.

Předmětem zakázky je rekonstrukce části silnice II/284 v Nové Pace (ulice Lomnická) včetně chodníků, autobusových zastávek a napojení stávajících vedlejších komunikací. V rámci spolupráce s Městem Nová Paka a správcem sítě vodovodu a splaškové kanalizace budou zároveň zrekonstruovány i sítě dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu. Úsek rekonstrukce začíná na konci obce Stará Paka, (provozní staničení 18,953 km) a končí v místě křížení s ulicí Kotíkova v Nové Pace (provozní staničení 19,607 km). Délka rekonstrukce silnice II/284 je cca 0,654 km. V souvislosti s rekonstrukcí vybraných sítí budou následně opraveny i navazující místní komunikace Města Nová Paka.

Rozdělení zakázky podle objednatelů (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):

Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj:
SO 001- Všeobecné a předběžné položky
Stavební objekt zahrnuje položky přípravy staveniště a vedlejších rozpočtových nákladů – geodetické zaměření, zajištění vytyčení inženýrských sítí, pomocné práce zajišťující nebo zřizující ochranu inženýrských sítí, ochranu dřevin, zařízení staveniště, pasportizaci přístupových komunikací a objektů, měření hluku.
SO 101 - Komunikace – vozovka silnice II/284
Stavební objekt 101 řeší rekonstrukci části ulice Lomnické (průtah silnice II/284 v Nové Pace), a to v úseku cca 50 m za začátkem obce Stará Paka po křížení s ulicí Kotíkova. Vedení silnice je dáno jejím stávajícím vedením v zastavěném území, v km cca 0,190 – 0,265 dojde k odstranění dopravních závad směrovým vylepšení trasy. Šířkové uspořádání komunikace odpovídá návrhové kategorii MS 12,0/7,0/40. Celková délka rekonstrukce je 654 m.
SO 105 - Dopravní opatření a objížďky
Obsahem stavebního objektu SO 105 jsou dopravně-inženýrská opatření v místě stavby během výstavby.
SO 110 - Dopravní značení
Stavební objekt řeší návrh vodorovného a svislého dopravního značení v prostoru stavby a v nejnutnějším rozsahu. Aktuální stav a úprava dopravního značení byla zakreslena do situačního výkresu.
SO 501 – Plynovod
V rámci rekonstrukce komunikace byly navrženy drobné směrové úpravy – napřímení v úseku křižovatky s ul. Staropacká (staničení 180,00 až 280,00 m), v křižovatce Lomnická – Jana Opolského – St. Suchardy (staničení 620,00 až 640,00 m včetně napojení ul. St. Suchardy). V souvislosti s provedením směrové úpravy ve staničení 180,00 – 280,00 m vznikla potřeba směrové úpravy NTL plynovodu vedeného původním chodníkem, jehož plocha bude nově zabrána plochou komunikace. V napřímení zatáčky křižovatky s ul. Staropacká bude třeba přeložit plynovod ve staničení komunikace cca 180,00 – 260,00m v uvažované délce 73,0 m (viz řešené smlouvy o zřízení služebnosti pro nové ochranné pásmo) + možné dopojení v původní trase vzhledem k uložení a vybavení stávajícího plynovodu (ve stávajícím ochranném pásmu). Celková uvažovaná délka nově řešeného plynovodu je 83,0 m.

Zadavatel č. 2 Město Nová Paka
SO 102 - Chodníky pro pěší
Stavební objekt 102 řeší úpravu stávajících chodníků a výstavbu nástupišť autobusových zastávek, úpravu stávajících vjezdů vyvolaných rekonstrukcí silnice II/284 v katastrálním území obce Nová Paka. Celková délka rekonstrukce je 654 m.
SO 103 - Parkoviště a úpravy MK
Stavební objekt 103 řeší úpravu napojení stávajících místních komunikací na silnici II/284 v katastrálním území obce Nová Paka vyvolaných její rekonstrukcí. Úprava napojení se týká těchto ulic: ulice Šlejharova (km 0,107 16); ulice Na Strži (km 0,188 68); ulice Staropacká (km 0,239 85); ulice Lomená (km 0,289 11, km 0,372 66, km 0,425 10, km 0,463,33); ulice Staropacká (km 0,632 89). Součástí tohoto objektu jsou také nové parkovací zálivy po levé straně silnice II/284 ve směru staničení. Parkovací zálivy jsou umístěny vlevo ve směru staničení v místech, kde není na této straně potřeba chodník, a proto je zde stávající chodník zrušen. Celková délka parkovacích zálivů je 47,25 m.
SO 301 - Kanalizace dešťová
Materiál kamenina Třída 240, spojovací systém C, DN 300 až DN 500 o délce cca 667 m, prefabrikovaných revizních šachet 34 ks.
SO 404 - Rezervní chráničky
Stavební objekt řeší uložení dvou plastových chrániček DN 100 umístěných vedle sebe v celkové délce rekonstruovaného úseku 670 m (celkem 1340 bm) a 10 x příčné překopy komunikace DN 200 mm v délce 240 m.
SO 801 - Vegetační úpravy
Vegetační úpravy řeší liniové plochy podél rekonstruované silnice a především chodníků.

Zadavatel č. 3 Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
SO 302 - Vodovod včetně přepojení přípojek
Materiál PE100 RC SDR 11 typ 2 dle PASS 1075 dn 110 a 90 o délce cca 598 m, přípojek 32 ks. Zadavatel pro úplnost uvádí, že část objektu SO 302 v úseku km 0,000 – km 0,180 byla zrealizována v roce 2022.
SO 303 - Kanalizace splašková včetně přepojení přípojek
Materiál kameniva Třída 240, spojovací systém C, DN 300 o délce cca 646 m, přípojek 29 ks.

Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací (PD):
 pro zadavatele Královéhradecký kraj a Město Nová Paka
PD ve stupni DSP+PDPS, zpracované projekční kanceláří AF-CITYPLAN s.r.o., IČO: 473 07 218 (nástupce společnosti je AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 453 016 605), datum zpracování 06/2018
 pro zadavatele Město Nová Paka
PD ve stupni DPS, zpracované projekční kanceláří Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim, IČO: 274 84 211, datum zpracování 12/2021.
 pro zadavatele Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
PD ve stupni DPS, zpracované projekční kanceláří Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim, IČO: 274 84 211, datum zpracování 12/2021.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 80 312 400 Kč bez DPH
  Z toho pro zadavatele Královéhradecký kraj: 27.123.600,00 Kč bez DPH, pro zadavatele Město Nová Paka 32.035.265,00 Kč bez DPH a pro zadavatele Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. 21.153.535,00 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy