Veřejná zakázka: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7084
Systémové číslo: P20V00000686
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-034840
Datum zahájení: 06.10.2020
Nabídku podat do: 05.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu s názvem Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii podle projektových dokumentací: projektová dokumentace ve stupni dokumentace bouracích prací s názvem STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p.511 PRO LABORATOŘE a ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN a. s. BOURACÍ PRÁCE, zpracovatel KANIA a.s., Ing. Ondřej Fabián, aktualizace 06/2020 (dále též jen „PD I“ nebo „DBP“) a projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby s názvem Novostavba pavilonu „A“, zpracovatel KANIA a.s., Ing. Ondřej Fabián, aktualizace 08/2020 (dále též jen „PD II“ nebo „DPS“) dále též obě jen jako „projektové dokumentace“ nebo „PD“, obě ve znění pozdějších změn.
Předmětem díla jsou stavební práce, spočívající zejména ve výstavbě nového pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii, v areálu Oblastní nemocnice Jičín, a to na místě stávající budovy A, která v rámci plnění podlehne demolici. V souvislosti s výstavbou pavilonu „A“ bude v areálu vybudován i nový nadzemní jednopodlažní spojovací koridor navazující na již stávající krček mezi pavilony D a E. Sousoší „Charita“, ležící na ose vjezdu do areálu nemocnice, bude v rámci této veřejné zakázky nutné přesunout, z důvodu kolize polohy sochy se spojovacím koridorem.
Předmětem plnění jsou dále bourací práce a výstavba podzemního instalačního kanálu mezi budovami areálu jičínské nemocnice pro vedení inženýrských sítí.
Samotnou demolici stávajícího pavilonu „A“ řeší projektová dokumentace bouracích prací („DBP“), zpracovaná pod č. zak. 15033 společností KANIA a.s., IČO 26817853, Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, ve znění pozdějších změn.
Podrobný popis stavebních prací pro novostavbu pavilonu „A“, přesun sochy, vybudování spojovacího koridoru a instalačního kanálu, je obsahem projektové dokumentace pro provádění stavby (poslední aktualizace 08/2020) („DPS“), zpracované pod č. zak. 15033 společností KANIA a.s., IČO 26817853, Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, ve znění pozdějších změn (dále jen „dílo“, „předmět plnění“ nebo „části díla“). Dílo bude provedeno včetně objednatelem požadovaných změn, při respektování pokynů objednatele, a to v rozsahu a v souladu s projektovými dokumentacemi a v souladu s podmínkami vydaného souhlasu s odstraněním stavby, územního rozhodnutí, stavebního povolení a povolení změn stavby před jejím dokončením.
Dílo bude realizováno podle projektové dokumentace bouracích prací a dokumentace pro provádění stavby, ve vazbě na zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“). ZOV jsou pro realizaci díla závazné, s výjimkou článků označených – předpoklad projektanta. V případě jakéhokoliv upřesnění či změny ZOV je zhotovitel povinen objednateli tuto skutečnost ohlásit a nechat si předem před realizací odsouhlasit. Veškerá povolení a projednání s orgány veřejné správy s výše uvedeným zajišťuje zhotovitel na své náklady. Realizace stavebních prací bude probíhat za plného provozu nemocniční péče a bude s tímto provozem průběžně koordinována.
Stavba bude realizována v jedné etapě, včetně přípojek.
Po dokončení stavebních prací zajistí zhotovitel kolaudaci kompletního díla a následně proběhne zkušební provoz v délce 10 týdnů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 534 000 000 Kč bez DPH
  Jedná se o předpokládanou hodnotu veřejné zakázky včetně vyhrazené změny závazku (opce). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku činí 474.000.000 Kč bez DPH.

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy