Veřejná zakázka: Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby „II/303 Běloves – Velké Poříčí – přeložka silnice"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9284
Systémové číslo: P23V00000038
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-009686
Datum zahájení: 06.03.2023
Nabídku podat do: 03.07.2023 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby „II/303 Běloves – Velké Poříčí – přeložka silnice"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby „II/303 Běloves – Velké Poříčí – přeložka silnice“.
Jedná se o záchranný archeologický výzkum a zemní práce, jejichž provedení předchází stavbě „II/303 Běloves – Velké Poříčí – přeložka silnice“.
Řešená stavba se nachází v severovýchodní části města Náchod nedaleko státní hrance s Polskem a končí napojením na stávající silnici II/303 v jihozápadní části k. ú. Městyse Velké Poříčí. Stavba se nachází v katastru Náchod – Běloves, Náchod – Malé Poříčí a Velké Poříčí, v Královéhradeckém kraji, okrese Náchod.
Navržená trasa přeložky vede údolní nivou řeky Metuje, která je v tomto úseku významným krajinným prvkem. Vedení trasy je navrženo s ohledem na minimalizaci negativního vlivu na charakter území. Trasa je vedena s maximálním využitím okrajového pásu území podél tělesa železniční tratě Choceň – Meziměstí s obchvatem zástavby v Malém Poříčí. Nová trasa komunikace dvakrát překračuje koryto řeky Metuje. Přirozené koryto Metuje nová trasa přechází dvěma mosty bez zásahu do profilu břehů. Souběh s železniční tratí Choceň – Meziměstí je navržen s maximálním využitím plochy pozemku Správy železnic a nezemědělských pozemků ležících podél trati. V úseku obchvatu zástavby v Malém Poříčí v k. ú. Malé Poříčí vede trasa přeložky v extravilánu po zemědělských pozemcích. V další části trasy V k. ú. Velké Poříčí se přeložka opět přimyká k tělesu železniční trati a zabírá okrajové plochy zemědělských pozemků. Převedení dopravy na přeložku vedenou mimo zástavbu a navazující na připravovaný obchvat Náchoda podstatně ovlivní úroveň dopravní cesty, značně omezí průjezd osobních vozidel a prakticky vyloučí průjezd nákladních vozidel z okrajové části Náchoda a Bělovsi.
Záchranným archeologickým výzkumem (dále také jako „ZAV“) se rozumí:
- terénní část ZAV zahrnující plošné začištění, identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu;
- laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci nálezů, označení nálezů a rekonstrukci;
- zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je Zhotovitel vázán.

Způsob provádění výzkumu:
- Výzkum bude realizován jako plošný záchranný archeologický výzkum v rozsahu dle této smlouvy.
- Předpokládaný rozsah prací je stanoven nálezovou zprávou, která je přílohou č. 9 této smlouvy. V případě většího objemu nálezů vyvolá Zhotovitel neprodleně jednání, na němž bude stanoven další postup.
- Skrývku orničních vrstev na přírodní geologické podloží jako součást stavebních prací zajišťuje Zhotovitel, a to pomocí kolového nebo pásového bagru s plochou svahovací lžící. Úroveň skrývky na přírodní podloží nebo na svrchní úroveň archeologických situací operativně stanoví přítomný dohlížející zástupce Zhotovitele – archeologický dozor.
- Po ukončení výzkumu budou pozemky Zhotovitelem uvedeny do původní stavu, v jakém byly před započetím provádění Díla.
- Pověření pracovníci Zhotovitele budou průběžně provádět zápisy do stavebního deníku, ve kterém budou uváděna zjištěná fakta a zaznamenávám postup archeologického výzkumu, včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení terénní části výzkumu, případně jednotlivých dílčích etap.
Podrobněji viz dokument Požadavky na záchranný archeologický výzkum pro stavbu Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí, vypracoval Mgr. Jan Mařík, Ph.D., který je součástí zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 441 582 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky