Veřejná zakázka: III/28526 Jizbice – Lipí – Náchod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7975
Systémové číslo: P21V00000666
Evidenční číslo zadavatele: 34151
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-042867
Datum zahájení: 16.11.2021
Nabídku podat do: 11.02.2022 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/28526 Jizbice – Lipí – Náchod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/28526 Jizbice – Lipí - Náchod“.
Jedná se o rekonstrukci silnice III/28526 s výstavbou ploch pro pěší podél silnice III/28526 v obcích Jizbice, Lipí a Náchod. Začátek stavby je u zastávky č.p. 56 v obci Jizbice (km 0,000), konec stavby je v místě křížení s ulicí pod Vyhlídkou v Náchodě (km 3,358). Celková délka úseku je 3358,40 m.

Rozdělení zakázky podle objednatelů (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):

Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj
Nejvýznamnější objekty:
SO 101 – Silnice III/28526 od 0,000 do 1,377
Začátek úseku se nachází u domu č.p. 56 v obci Jizbici a končí v křižovatce u kaple v obci Lipí. Řeší se zde rekonstrukce komunikace s odfrézováním stávající obrusné vrstvy, recyklací za studena s drobným rozšířením v místech, kde není zajištěna normou požadovaná minimální šířka a s doplněním nové obrusné vrstvy. V extravilánu se uvažuje s nadvýšením 50 mm, v intravilánu bez navýšení. Součástí rekonstrukce silnice je též rekonstrukce stávajících propustků. V rámci tohoto objektu dojde k přeložce sloupu NN+VO s osazenou lampou. V této trase je rekonstrukce propustku na Bučku.

SO 102 – Silnice III/28526 od 1,377 do 1,930
Začátek je v křižovatce u kaple v obci Lipí a končí v křižovatce s ulicí Pod Lipím. Tento objekt řeší rekonstrukci komunikace s odfrézováním stávající obrusné vrstvy, recyklací za studena a s doplněním nové obrusné vrstvy. Celý objekt je v intravilánu obce Lipí, tudíž bez navýšení. Součástí rekonstrukce je rekonstrukce odvodnění včetně vybourání stávajících zaslepených propustků.

SO 103 – Silnice III/28526 1,930 do 3,358
Začátek je v křižovatce s ulicí Pod Lipím a končí v křižovatce s ulicí Pod Vyhlídkou v Náchodě. Řeší se zde rekonstrukce komunikace s odfrézováním stávající obrusné vrstvy, recyklací za studena s drobným rozšířením v místech, kde není zajištěna normou požadovaná minimální šířka a s doplněním nové obrusné vrstvy. Na celé délce se uvažuje s nadvýšením 50 mm, pouze se musí dbát na zachování vazeb zejména na konci úseku v Náchodě. Součástí rekonstrukce je rekonstrukce odvodnění včetně vybourání stávajících zaslepených propustků. V této trase se nachází objekt SO 201 – Most v km 2,456.

Zadavatel č. 2 Město Náchod
Nejvýznamnější objekty:
SO 111 - Chodník podél SO 101
Objekt řeší výstavbu chodníků na délce hlavního objektu SO 101, tedy od domu č.p. 56 v obci Jizbice po křižovatku u kaple v obci Lipí. V rámci rekonstrukce je realizována výstavba pravostranného chodníku v obci Jizbice. Dále bude realizována výstavba pravostranného chodníku v místní části Buček. Na konci úseku tento objekt řeší celkovou rekonstrukci stávajícího chodníku v obci Lipí. V pravostranné zastávce na Bučku (směr Náchod) tvoří vodící linii vynucená zárubní zeď SO 251, o kousek dál je zárubní zeď SO 253. Součástí tohoto úseku je opěrná zeď Buček SO 252.2.

SO 112 - Chodník podél SO 102
Objekt řeší výstavbu chodníků na délce hlavního objektu SO 102, tedy od křižovatky u kaple v obci Lipí po křižovatku s ulicí Pod Lipím. V rámci rekonstrukce je realizována výstavba pravostranného chodníku v obci Lipí. Součástí tohoto úseku je objekt SO 254 Zárubní zeď km 0,8275 – 0,8363, SO 255 Zárubní zeď km 1,7420 – 1,7930 a objekt SO 302 Dešťová kanalizace v SO 102.

SO 113 - Chodník podél SO 103
Objekt řeší výstavbu chodníků na délce hlavního objektu SO 103, tedy křižovatky s ulicí Pod Lipím po křižovatku s ulicí Pod Vyhlídkou. Náplní je výstavba levostranného chodníku z ulice Pod Rozkoší až k nově budovaným bytovým domům budovaných v původní poloze autobusové zastávky Náchod – Na Skalce, kde je chodník vyústěn na zklidněnou komunikaci v režimu obytná zóna. Zastávka Náchod – Na Skalce je v rámci projektu výstavby dvou bytových domů vymístěna z III/28526 na točnu budovanou také v rámci projektu bytových domů. Na pravé straně komunikace je řešeno pouze místo pro přecházení do ulice Nyklíčkova. Součástí tohoto úseku je objekt SO 303 Dešťová kanalizace v SO 103.

Ostatní požadavky:
Zadavatel uvádí, že z důvodu koordinace stavebních prací s Městem Náchod bude v 1. fázi výstavby (předpoklad rok 2022) realizován za úplné uzavírky úsek ve staničení km 1,930 – km 3,358. Z uvedeného vyplývá, že v 1. fázi výstavby se předpokládá realizace objektu SO 103, SO 201 a s tím související stavební objekty zadavatele Královéhradecký kraj a zadavatele Město Náchod. Z tohoto důvodu tudíž zadavatel předpokládá, že úsek v km 0,000 – km 1,930 bude realizován v 2. fázi výstavby (předpoklad rok 2023). V rámci 2. fáze výstavby se předpokládá realizace objekt SO 101, SO 102, SO 252.1, SO 252.2 a s tím související stavební objekty zadavatele Královéhradecký kraj a zadavatele Město Náchod.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 88 595 649 Kč bez DPH
  Z toho pro zadavatele Královéhradecký kraj: 71 027 929 Kč bez DPH a pro zadavatele město Náchod 17 567 720 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky