Veřejná zakázka: III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď v km 10,460

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7931
Systémové číslo: P21V00000622
Evidenční číslo zadavatele: 36537
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-036638
Datum zahájení: 07.10.2021
Nabídku podat do: 10.11.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď v km 10,460
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/28624 Vrchlabí, opěrná zeď v km 10,460“.
Předmětná investiční akce řeší problematiku rekonstrukce opěrné zdi z kamenných kvádrů, lemující komunikaci a řeku Labe v obci Vrchlabí, v délce cca 140 m a stavebních úprav stávající komunikace III/28624 v délce 114 m, jakožto přidružený stavební objekt. Rozsah stavebních úprav je definován touto projektovou dokumentací, která navazuje na prohlídku projektanta a zohledňuje stavebně technický stav stávající opěrné zdi a navazujících částí. Zájmové území stavby se nachází v severní části intravilánu města Vrchlabí na ulici Horská.
Hlavní stavební objekt je v dokumentaci evidován pod názvem SO 251 – Opěrná zeď.
Jedná se o rekonstrukci opěrné zdi z kamenných kvádrů o délce přibližně 140 m a výšky cca 4-5 m od základové spáry. Rozpadající se opěrnou zeď je třeba stabilizovat výstavbou nové opěrné zdi, realizací záchytného systému a odvodněním přilehlé komunikace. Nová opěrná zeď je navržena ze železobetonu v délce 141,0 m a výšce 4,14-5,30 m od základové spáry. Založení bude provedeno v podobě plošného v kombinaci s hlubinným založením, pomocí dvou řad mikropilot. Na základovém pasu bude proveden dřík tl. 600 mm a výšky 2,99-4,15m. Na hlavě opěrné zdi je osazena železobetonová monolitická konstrukce římsy šířky 800 mm. Na římse bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m s nakotvením sloupků přes patní desku do konstrukce římsy.
Přidružený stavební objekt SO 121 –Silnice III/28624, je vedlejší stavební objekt vyvolaný hlavním stavebním objektem opěrné zdi, a řeší úpravu stávající silnice III/28624 a jejího odvodnění. Silnice III/28624 v zájmovém úseku dané akce bude upravována v celkové délce 114,0 m. Dalším vedlejším objektem je SO 301 – Obnova objektu historického odvodnění. Jedná se o obnovu výústního objektu stoky historického odvodnění z kamenného zdiva. Poslední stavební objekt je objekt dočasný a jedná se o SO 181 – Přechodné dopravní značení. Objekt řeší převedení místní a dálkové dopravy po dobu provádění stavebních prací, na hlavních stavebních objektech mimo prostor staveniště po objízdné trase. Výstavba tedy bude probíhat za úplné uzavírky, se zajištěním obslužnosti přilehlých nemovitostí během provádění stavebních prací a zajištění převedení pěších, cyklistů a autobusové dopravy přes staveniště.
Stavba bude realizována za úplné uzavírky silnice III/28624, zhotovitel musí po celou dobu výstavby zajistit přístup k objektu restaurace, na p.č.754/5 v k.ú. Hořejší Vrchlabí a zajistit obslužnost přilehlých nemovitostí během provádění stavebních prací a převedení pěších, cyklistů a autobusové dopravy přes staveniště. Po celou dobu výstavby je nutné zajistit možnost bezpečného pohybu pěších. V předpokládaných místech ohrožení musí být vytvořeny zhotovitelem stavby bezpečné koridory pro pěší. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti jakémukoliv druhu stavební činnosti či vozidlům a technice stavby.
Zachování přístupu místních obyvatel a uživatelů nemovitostí ke svým pozemkům a stavbám a bude zachována možnost příjezdu vozidel v nutných případech, tj. pro vozidla hasičů a zdravotnické záchranné služby.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DUR + DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří MDS Projekt, s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant Ing. Jan Bursa, datum zpracování 01/2018, číslo zakázky 1668-17-3.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 582 231 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky