Veřejná zakázka: II/327 Zábědov – Nový Bydžov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10748
Systémové číslo: P24V00000241
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-017682
Datum zahájení: 22.04.2024
Nabídku podat do: 17.06.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/327 Zábědov – Nový Bydžov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/327 Zábědov – Nový Bydžov“.
Předmětem zakázky je stavební akce dvou investorů. Jedná se o rekonstrukci silnice II/327 na území města Nový Bydžov a jeho částí Zábědov a Chudonice pro investora Královéhradecký kraj. Součástí stavby bude také výstavba souběžné stezky a chodníků s názvem „Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov“, „Cyklostezka Nový Bydžov – Zábědov – podél ČSPH“ a „Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Nové Bydžově“ pro investora Město Nový Bydžov. Řešený úsek silnice je v provozním staničení 33,390 – 35,965 a má celkovou délku cca 2,6 km.
Součástí rekonstrukce silnice je také rekonstrukce mostu ev. č. 327-018, rozšíření komunikace pro odbočovací pruhy, úprava autobusových zálivů, úprava křižovatky ulic Revoluční třída x Polní a s tím související vyvolané přeložky inženýrských sítí (vodovod a plynovod).
Navrhovaná kategorie silnice zůstane zachována S 7,5/60, respektive MS2 8,0/50. Šířkové, směrové a výškové vedení silnice zůstane zachováno.
V souladu s diagnostickým průzkumem bude provedena obnova asfaltových vrstev vozovky se zesílením krytu nebo s výměnou podkladní vrstvy, místy je v ucelených celcích navržena úprava podloží pomocí recyklace za studena.
Z důvodu zachování přístupnosti a dopravní obsluhy území stavby je navržena výstavba na dvě etapy, u kterých se předpokládá, že budou zhotoveny ve dvou po sobě následujících stavebních sezonách. Každá etapa je ještě rozdělena do dílčích částí, aby mohly být prováděny práce za provozu pouze s omezením silniční dopravy kyvadlovým provozem. Úplná uzavírka je nutná pouze při plánované výstavbě mostu ev. č. 327-018 a úpravy křižovatky Revoluční třída x Polní.
Oprava objízdných tras musí být provedena před započetím stavebních prací na hlavní trase a před započetím úplné uzavírky, avšak s termínem zahájení stavebních prací.
Rozdělení na etapy a jejich části:
Etapa II: část 1 – omezení na kyvadlový provoz, řízeno světelným signalizačním zařízením (SSZ) nebo pracovníky stavby
část 2 – omezení na kyvadlový provoz, řízeno světelným signalizačním zařízením (SSZ) nebo pracovníky stavby
část 3 – částečná uzavírka, úprava ulice Polní, doprava vedena po objízdných trasách
(Zadavatel předpokládá, že práce budou zahájeny Etapou č. II).

Etapa I: část 1 – omezení na kyvadlový provoz, řízeno SSZ nebo pracovníky stavby
část 2 – omezení na kyvadlový provoz, řízeno SSZ nebo pracovníky stavby
část 3 – úplná uzavírka, doprava vedena po vyznačených objízdných trasách

Členění na stavební objekty, investor Královéhradecký kraj:
SO 001 - Všeobecné položky I. etapa
SO 002 - Všeobecné položky II. etapa
SO 101 - Silnice II/327 I. etapa
SO 102 - Silnice II/327 II. etapa
SO 103 - Úprava křižovatky II/327 a ul. Polní
SO 104 - BUS záliv
SO 105 - Napojení místních a účelových komunikací
SO 106 - Vyvolané úpravy sjezdů
SO 180 - Objízdné trasy
SO 181 - Přechodné dopravní značení - I. etapa
SO 182 - Přechodné dopravní značení - II. etapa
SO 201 - Most ev. č. 327-018
SO 341 - Přeložka vodovodu
SO 521 - Přeložka STL Plynovodu
SO 810 - Kácení zeleně
Zakázka pro Královéhradecký kraj bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří M – PROJEKCE s.r.o., se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 050 61 415 datum zpracování 11/2022, číslo zakázky 19-046-03, zodpovědný projektant
Ing. Martin Stejskal, ČKAIT 1006185. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.


Součástí stavby bude také výstavba souběžné stezky a chodníků s názvem „Cyklostezka Nový Bydžov - PZ Zábědov“, „Cyklostezka Nový Bydžov – Zábědov – podél ČSPH“ a „Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Nové Bydžově“ pro investora Město Nový Bydžov.
Členění na stavební objekty, investor město Nový Bydžov:
úsek PZ Zábědov - přejezd Chudonice (1. část)
SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady
SO 110 - Společná stezka pro chodce a cyklisty
SO 111 - Komunikace pro chodce
SO 112 - Sjezdy k nemovitostem
SO 113 - Autobusové zastávky
SO 401 - Přeložka veřejného osvětlení
SO 801 – Kácení zeleně

CYKLOSTEZKA NOVÝ BYDŽOV, ZÁBĚDOV - PODÉL ČSPH
SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady
SO 115 - Společná stezka pro chodce a cyklisty
Zakázka pro Město Nový Bydžov bude provedena podle předaných projektových dokumentací, ve stupni DUSP/DSP+PDPS, zpracované projekční kanceláří M – PROJEKCE s.r.o., se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 050 61 415, zodpovědný projektant Ing. Martin Stejskal, ČKAIT 1006185, datum zpracování: 11/2020, číslo zakázky: 20-018-03, a dále datum zpracování: 03/2023, číslo zakázky 23-019-03. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.
úsek přejezd Chudonice - Masarykovo náměstí (2. část):
SO 110 - Společná stezka pro chodce a cyklisty – pouze část Piktogramový koridor pro cyklisty

CHODNÍKY A SJEZDY PODÉL UL. REVOLUČNÍ TŘÍDA V NOVÉM BYDŽOVĚ
SO 001 – Vedlejší a ostatní náklady
SO 101 - Chodník
SO 102 - Sjezdy - nepochozí část
SO 103 - Sjezdy - pochozí část
SO 431 - Veřejné osvětlení
Zakázka pro Město Nový Bydžov bude provedena podle předané projektové dokumentace, ve stupni DUSP/DSP+PDPS, zpracované projekční kanceláří M – PROJEKCE s.r.o., se sídlem Resslova 956/13,
500 02 Hradec Králové, IČO: 050 61 415, zodpovědný projektant Ing. Martin Stejskal, ČKAIT 1006185, datum zpracování: 10/2021, číslo zakázky 21-039-03. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 117 319 771 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy