Veřejná zakázka: III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10426
Systémové číslo: P23V00001181
Evidenční číslo zadavatele: 36610, 36557
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-058700
Datum zahájení: 19.12.2023
Nabídku podat do: 01.03.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III. etapa a most ev. č. 304-002 Libňatov“.
III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III etapa
Jedná se o investiční akci Královéhradeckého kraje.
Akce spočívá v rekonstrukci úseku silnice III/3041, a to od km 1,080, tedy od konce intravilánu obce Libňatov, do km 4,970, do křižovatky se silnicí III/30016. V rámci rekonstrukce silnice bude v intravilánu obce Maršov u Úpice provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky. V extravilánových úsecích bude provedena výměna krytových vrstev s recyklací podkladních vrstev a jsou navrženy lokální sanace propadlých okrajů vozovky. Sanace zemní pláně je navržena úpravou podložní zeminy hydraulickými pojivy. Dále dojde k úpravě stávajících místních a účelových komunikací v rozsahu dotčení stavbou, modernizaci dopravního značení. Dojde k rekonstrukci dešťové kanalizace a povrchového odvodnění komunikace. Dojde k částečné rekonstrukci mostu ev. č. 3041-003, kde stávající železobetonová deska na kamenné spodní stavbě bude ubourána včetně převážné části spodní stavby, a mostu ev. č. 3041-004, kde stávající železobetonová deska na kamenné spodní stavbě bude rekonstruována ve stávajícím umístění a dojde k odstranění stávající nosné konstrukce a na stávající spodní stavbu zesílenou pomocí mikropilot bude umístěna nová rozšířená nosná konstrukce – železobetonová deska. Bude provedena obnova hydroizolací a odvodnění mostů, realizováno nové mostní vybavení a zádržný systém mostů.
Most ev. č. 304-002 Libňatov
Jedná se o sdruženou investici Královéhradeckého kraje a obce Libňatov.
Rozdělení zakázky podle objednatelů (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):
Zadavatel č. 1 - Královéhradecký kraj.
Záměr spočívá v kompletní rekonstrukci mostu ev. č. 304 - 002 a navazující silnice II/304 v provozním staničení silnice cca km 5,852 –5,918 km. Celková délka úpravy silnice II/304 je 66,0 m, v základním šířkovém uspořádání S 6,5/30. Šířka komunikace bude zachována a pohybuje se v rozmezí zpevnění od 5,27 – 6,53 m. Odvodnění vozovky je řešeno příčným a podélným sklonem komunikace, který ve velké míře odvádí povrchovou vodu ze silnice do uliční vpusti. Na konci úseku dešťová voda volně stéká do přilehlého terénu. V zájmovém území se nachází pouze jedna stávající uliční vpusť v prostoru parkovacího pruhu poblíž mostu ev. č. 304 - 002. Tato vpusť bude vybourána a nově osazena v odsazené poloze na rozhraní silnice a parkovacího pruhu. Pláň komunikace je odvodněna za pomoci podélného trativodu. Most bude kompletně demolován a nově proveden jako železobetonový rám. Křídla budou kolmá i rovnoběžná, zavěšená. Délka přemostění činí 3,7m a volná šířka včetně průjezdního prostoru má šíři 7,12 m. Římsy budou na obou stranách provedeny jako železobetonové, monolitické. Na levé straně bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo, které navazuje na opěrnou zeď. Na pravé straně bude osazeno mostní zábradlí. Na objekt mostu navazují nezbytné úpravy opěrných zdí. SO 202 – Opěrná zeď, bude řešena jako tížná ze železobetonu, která bude svým tvarem navazovat na opěrnou zeď realizovanou v roce 2015. Délka zdi činí 5,5 m. SO 203 – Nábřežní zeď, zde se jedná se o přeskládání nábřežní kamenné zdi, z důvodu rekonstrukce mostu.
Zadavatel č. 2 - Obec Libňatov
Investiční akce obce Libňatov řeší stavební úpravy parkoviště u budovy obecního úřadu (č.p. 148). Rekonstrukcí bude upravena zpevněná plocha před obecním úřadem v návaznosti na příjezdovou místní komunikaci a výstavbu mostu ev.č 304-002 a úpravy úseku silnice II/304. Novostavba chodníku a rozšířené krajnice bude řešena s návazností na úpravu zpevněné plochy s vozovkou místní komunikace k pozemnímu objektu obecního úřadu, s výškovým řešením navazujícím na silnici II/304. Rozšíření plochy pro chodník a parkovací pruh se zajistí vybouráním stávající podezdívky s oplocením a odtěžení zeminy z pozemku investora. Nová ŽB úhlová zárubní zeď v délce 40,256 m a výšce cca 2,15 m zajistí výškový rozdíl terénu mezi pozemkem a vozovkou. Chodník bude realizován s krytem z betonové zámkové dlažby, chodník bude dodlážděn k opěrné zdi a k betonovému záhonovému obrubníku, tvořící vodící linii. Dojde k sanaci přilehlého jízdního pruhu silnice II/304, v šířce 1,50 m. Součástí bude odvodnění stávajícího dešťového svodu z budovy obecního úřadu. V rámci stavby bude odstraněna stávající podezdívka s oplocením. Nová úhlová zárubní opěrná zeď bude zajišťovat stabilitu svahu a zástavby. Nová železobetonová opěrná zeď s římsou je navržena s lomy v délce 40,265 m. V rámci realizace železobetonové úhlové zdi se počítá s obnovou stávajícího odkanalizování ČOV. Na dobu dočasnou bude dané odkanalizování přerušeno s případným provizorním převedením potrubí.
Dodavatel musí nabídku zpracovat s ohledem na fakt, že není možná současná uzavírka mostu ev. č. 304-002 a silnice III/3041.
Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací (PD):
 pro zadavatele Královéhradecký kraj
- Most ev. č. 304-002 Libňatov – projektová dokumentace ve stupni DUSP a PDPS, zpracovaná projekční kanceláří M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové, IČO: 050 61 415, datum zpracování 02/2021 a 05/2021, číslo zakázky 20-071-03, zodpovědný projektant Ing. Petra Müllerová.
- III/3041 Maršov u Úpice – rekonstrukce komunikace II. a III etapa – projektová dokumentace ve stupni PDPS, zpracovaná projekční kanceláří Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3/ 500 02 Hradec Králové, datum zpracování 02/2021, číslo zakázky O18018, zodpovědný projektant Ing. Ivan Šír.


 pro zadavatele Obec Libňatov
- Most ev. č. 304-002 Libňatov – projektová dokumentace ve stupni DUSP a PDPS, zpracovaná projekční kanceláří DiK Janák, s.r.o., nábřeží Václava Havla 207, 541 01 Trutnov, datum zpracování 09/2020 s úpravou z 12/2022, číslo zakázky 016/20, zodpovědný projektant Ing. Stanislav Janák.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 115 616 764 Kč bez DPH
  Královéhradecký kraj: 113 618 474,00 Kč bez DPH
  Obec Libňatov: 1.998.290,00 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy