Veřejná zakázka: III/29840 Opočno, Broumar

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 8606
Systémové číslo: P22V00000412
Evidenční číslo zadavatele: 35957
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-023739
Datum zahájení: 17.06.2022
Nabídku podat do: 19.07.2022 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/29840 Opočno, Broumar
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/29840 Opočno, Broumar“.

Rozdělení zakázky podle objednatelů (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):

Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj
Jedná se o rekonstrukci komunikace III/29840 v okrese Rychnov nad Kněžnou v katastrálním území Opočno pod Orlickými horami. Začátek úseku je stanoven v km 0,000 (ZÚ = křiž. se sil. II/298), konec úsek je v km 0,531 23. Celková délka úseku činí 531,23 m. Řešená rekonstrukce silnice III/29840 se z části nachází na hrázi rybníka Broumar. Součástí zakázky je i rekonstrukce mostu ev. č. 29840-1 včetně příslušenství. Na rekonstrukci silnice III/29840 a mostu je navázána i úprava vodohospodářských objektů hráze rybníka Broumar, veřejného chodníku a zřízení trvalého odběrného místa požární vody. Investorem těchto objektů je město Opočno. Součástí stavby je kompletní výměna všech konstrukčních vrstev vozovky, zpevnění krajnic, hloubení příkopů, výstavba dešťové kanalizace, obnova a doplnění zádržného systému, rekonstrukce propustků, výstavba opěrné zdi, autobusového zálivu a obnova svislého a vodorovného dopravního značení. V případě mostního objektu bude kamenná konstrukce klenbového mostu zachována, nově navržený most je osazen nad původní konstrukcí. Dojde k lokální demolici betonových úložných prahů a železobetonové desky původního pravostranného rozšíření mostu. Z důvodu minimalizace zásahů do stávajících opěr klenbové části mostu jsou pod základové prahy navrženy mikropiloty. Nosnou konstrukci mostu tvoří prostě uložená desková konstrukce o rozměru 8,7 x 10,7 m, tloušťky 0,5m, na okrajích je deska navýšena o atiky výšky cca 150 mm. Bude vybudován mostní svršek, doplněn zádržní systém, přespárováno kamenné zdivo a zpevněno dno pod mostem. Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. Po dobu zimní přestávky bude umožněn průjezd všech vozidel stavbou.

Stavba pro zadavatele Královéhradecký kraj je rozdělena na tyto objekty:
SO 000 Všeobecné podmínky
SO 001 DIO
SO 101 Komunikace
SO 201 Most ev. č. 29840-01

Zadavatel č. 2 Město Opočno
Jedná se o rekonstrukci technických objektů hráze rybníka Broumar. Dle požadavku investora dojde ke zrušení stávajících přelivů na hlavní hrázi (stavidla přelivu, spodní výpusti, jalového přepadu, stavidla odtoku) a k rekonstrukci stávajícího výpustného zařízení, které bude řešeno jako sdružený objekt (výpustné zařízení a nový bezpečnostní přeliv), jenž bude splňovat požadavky na bezpečnost vodního díla. V rámci výstavby sdruženého objektu dojde k výstavě potřebných zařízení pro tlumení energie na odtoku na vzdušné straně hráze a k úpravě navazující části koryta odtoku v nezbytné míře. Dále dojde k rekonstrukci nátoku do rybníka a nátoků pod komunikací spočívající ve výstavbě nové rozdělovací šachty u koupaliště a k rekonstrukci odběrného objektu na hlavní hrázi malé vodní nádrže, dojde k zatrubnění části nátoku spojující odběrný objekt a rozdělovací šachtu a budou zrekonstruována nátoková potrubí pod komunikací. Součástí vodohospodářských objektů je přeložka přípojky vodovodu v délce 63,9 m.
Dále bude v úseku km 0,106 až km 0,461 po pravé straně komunikace vybudován nový chodník, který nahradí původní chodník z betonových panelů a bude prodloužen o cca 60 m. Povrch chodníku je navržen ze zámkové betonové dlažby. Odvodnění chodníku je řešeno do odvodňovacího systému komunikace, tedy buď do rybníku Broumar (v oblouku) nebo do uličních vpustí. Šířka chodníku je 1,5 m. Jsou navrženy rovněž varovné pásy, před místy pro přecházení jsou navrženy i signální pásy u přirozené vodící linie. Varovné a signální pásy jsou z vizuálně kontrastní reliéfní dlažby.
Součástí zakázky je dále zřízení trvalého odběrného místa požární vody. Na hlavní hrázi VN Broumar bude zřízeno trvalé odběrné místo požární vody dle ČSN 75 2411 Zdroje požární vody. Trvalé sací potrubí ø110 bude osazeno sacím košem se zpětnou klapkou, spojkou se závitem s převlečnou maticí a zařízením pro snadné odvodnění.

Stavba pro zadavatele Město Opočno je rozdělena na tyto objekty:
SO 000 Všeobecné podmínky
SO 01 Vnější odběrové místo
SO 102 Chodník
SO 300_VON – Vedlejší a ostatní náklady
SO 301 Sdružený objekt
SO 302 Nátok na sádky
SO 303 Přeložka přípojky VDV
SO 304 Bourací práce

Ostatní požadavky:
Zadavatel upozorňuje na nutnou koordinaci prací se zhotovitelem veřejného osvětlení. Realizace veřejného osvětlení není součástí předmětu této veřejné zakázky.

Po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup pěších do areálu městského koupaliště a bude umožněn příjezd zásobování vozidel do areálu Správy Kolowratského rybářství.

Zadavatel požaduje, aby po dobu zimní přestávky byl umožněn průjezd všech vozidel po stavbě, po silnici III/29840. Zhotovitel k tomuto nacení nutná stavební i nestavební opatření v položce č. 03720.2. POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (SO 000 Všeobecné podmínky).
Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá.

Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací (PD):
• pro zadavatele Královéhradecký kraj:
PD ve stupni DSP + PDPS, generální projektant: M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant: Ing. Václav Břichnáč, datum zpracování 9/2021.
• pro zadavatele Město Opočno:
PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, generální projektant: M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant: Ing. Václav Břichnáč, datum zpracování 9/2021
• pro zadavatele Město Opočno (objekt SO 01 Vnější odběrné místo)
PD ve stupni DUR + DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, projektant: Ing. Kristýna Pokorná, datum zpracování 5/2021
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 46 851 284 Kč bez DPH
  Z toho pro zadavatele Královéhradecký kraj: 29 489 133 Kč bez DPH a pro zadavatele Město Opočno 17 362 151 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy