Veřejná zakázka: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7800
Systémové číslo: P21V00000491
Evidenční číslo zadavatele: 36525h
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-033138
Datum zahájení: 10.09.2021
Nabídku podat do: 19.10.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část II (km 17,788 – 18,470)“.
Zadavatel č. 1: Královéhradecký kraj
Investiční akce Královéhradeckého kraje spočívá v rekonstrukci úseku silnice II/325, a to od km 17,788, tedy v křižovatce se silnicí III/30011 v obci Doubravice, do km 18,470, konec intravilánového úseku obce Doubravice. Délka prvního úseku je 693 m. V rámci rekonstrukce silnice bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky. Dále bude vybudována nová dešťová kanalizace v délce 735,93m a bude vyústěna do místní vodoteče. Stavbou je vyvolána přeložka vodovodu do krajnice nové komunikace o délce 51,49 m. Součástí stavby je také výstavba jednoho autobusového zálivu, sjezdy k nemovitostem, dva trubní propustky, reprofilace příkopů. Dále bude provedena úprava stávajících místních a účelových komunikacích v rozsahu dotčení stavbou, modernizaci dopravního značení. Před hlavní rekonstrukcí silnice II/325 musí proběhnout oprava objízdné trasy III/3008 Zábřezí – Řečice – Hliníky (objekt SO 182)
Zadavatel č. 2: Obec Doubravice
Investiční akce obce Doubravice řeší novostavbu chodníku v celkové délce 635 m v intravilánu obce Doubravice v Královehradeckém kraji. Směrově budou nové chodníky vedeny podél stávající silnice II/325. Chodník bude nejprve veden po levé straně silnice II/325 v délce 377 m. Poté bude převeden pomocí místa pro přecházení na druhou stranu, kde bude dále veden v délce 258 m. Na začátku trasy je navržený chodník napojen na stávající chodník (návaznost na trasu chodníku financovaného SFDI) a na konci trasy je napojen na autobusovou zastávku – řeší jiná rekonstrukce silnice. Od silnice II/325 bude chodník oddělen silničními obrubníky šířky 15 cm a výšky 12 cm. V celé délce bude šířka chodníku provedena 1,55 m (šířka betonové dlažby 1,40 m), přičemž ve staničení 0,500-0,565 bude chodník zúžen na 1,5 m v délce 30 m a na 1,05 m v délce 35,7 m. Místo pro přecházení bude provedeno šířky 4,00 m a délky 6,00 m. Osvětleno bude novým sloupem VO.
Zhotovitel zajistí po celou dobu výstavby příjezd na pozemek p. č. 638 v k. ú. Doubravice u Dvora Králové pro zemědělskou techniku. Zároveň zhotovitel zajistí průjezdnost pro vozidla IZS.
Oprava objízdné trasy po silnic III/3008 Zábřezí – Řečice – Dolní Dehtov musí být před vlastní stavbou.
Stavba bude rozdělena na tyto stavební objekty pro jednotlivé zadavatele:
Zadavatel č. 1: Královéhradecký kraj
SO 000 Všeobecné a ostatní náklady
SO 101 Silnice II/325 km 17,788 – 18,470 Doubravice:
SO 001 Silnice III/325
SO 001.1 Silnice II/325 – Přechodný úsek (10m) – neuznatelné náklady
SO 002 Nástupiště a chodník v obci Doubravice
SO 003 Sjezdy
SO 182 Dopravně inženýrská opatření
SO 301 Silniční kanalizace Doubravice
SO 351 Přeložka vodovodu Doubravice
Zadavatel č. 2: Obec Doubravice
SO 000.1 Vedlejší rozpočtové náklady – uznatelné náklady SFDI
SO 000.2 Vedlejší rozpočtové náklady – neuznatelné náklady SFDI
SO 101 Chodník – I. etapa – uznatelné náklady SFDI
SO 102 Chodník – I. etapa – neuznatelné náklady SFDI
SO 103 Chodník – II. etapa – neuznatelné náklady SFDI
SO 301 Dešťová kanalizace – neuznatelné náklady SFDI
SO 401 Osvětlení místa pro přecházení – uznatelné náklady SFDI
Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací (PD):
 pro zadavatele Královéhradecký kraj
PD ve stupni MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant Ing. Pavel Hanyk, datum zpracování 06/2019, číslo zakázky 1439
 pro zadavatele obec Doubravice
PD ve stupni DUR/DSP, zpracovatel: PROJSTAV s.r.o., Měník 118, 503 64 Měník, zodpovědný projektant Ing. Vojtěch Holub, datum zpracování 02/2019, číslo zakázky 046/2018
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 158 842 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky