Veřejná zakázka: Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/299 hranice NA/HK - Jaroměř“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7309
Systémové číslo: P21V00000001
Evidenční číslo zadavatele: 34190
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.01.2021
Nabídku podat do: 20.01.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/299 hranice NA/HK - Jaroměř“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 425 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: „II/299 hranice NA/HK - Jaroměř“.

Popis stavby – zadavatel č. 1:
Jedná se o rekonstrukci silnice II/299 v úseku od 13,807 (začátek úseku) do 19,842 (konec úseku), v celkové délce 6,035 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je 6 - 8,5 m a zůstane zachována. V trase se nacházejí propustky, most ev. č. 299-003, most ev. č. 299-004 a opěrné zdi. Stav mostů je patrný z mostních listů, HMP mostu ev. č. 299-004 ze dne 16. 11. 2015 a HMP mostu ev. č. 299-003 ze dne 16. 08. 2019. Předpokládá se nejnutnější oprava mostů a rekonstrukce zdí a propustků. Vozovka je vedena obcemi Nový Ples, Městem Jaroměř a přilehlou částí Josefov. V intravilánu Města Jaroměř je vozovka lemována obrubou a odvodnění je řešeno do dešťové kanalizace. Uprostřed vozovky jsou patrny pouze poruchy v krytových vrstvách. V krajích vozovka vykazuje poruchy. Předpokládá se obnova asfaltobetonového krytu - frézování a zesílení, poklesy v krajích vozovky budou sanovány. V Josefově je kryt ze žulových kostek, povrch musí být zachován – je nutno posouzení památkového ústavu. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů, dopravní značení, oprava mostu, odvodnění, nová dešťová kanalizace, provedení statického posouzení vlivu sítě podzemních prostor nacházejících se v pozemcích pod stavbou silnice II/299 na stabilitu silnice a dále vlivu na okolní nemovitosti.
Celé území města Josefov spadá pod památkovou ochranu.
Popis stavby – zadavatel č. 2:
Jedná se o rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení podél rekonstruované silnice II/299 v k.ú. Jaroměř a k.ú. Josefov u Jaroměře od křižovatky s ul. I/33 (ul. Sv. Čecha) po most s řekou Metuje (ul. 5. května) o předpokládané celkové délce (pravé i levé strany) 2,52 km. Projekt bude řešit nástupní plochy autobusových zastávek a případné doplnění míst pro přecházení či přechodů pro chodce. Projekt pro zadavatele č. 2 bude rozdělen do následujících stavebních objektů:
1) chodník po levé straně v ul. Sv. Čecha a 5. května po závory (směr Josefov),
2) chodník po pravé straně v ul. Sv. Čecha a 5. května po závory,
3) chodník po levé straně od přejezdu po areál Korunních hradeb,
4) chodník po pravé straně od přejezdu po areál Korunních hradeb,
5) veřejné osvětlení v ul. Svatopluka Čecha,
6) veřejné osvětlení v ul. 5. května.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 400 000 Kč bez DPH
  Zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu pro část veřejné zakázky pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 2 100 000,- Kč bez DPH a maximální přípustnou nabídkovou cenu pro část veřejné zakázky pro zadavatele č. 2 Město Jaroměř v maximální výši 300 000,- Kč bez DPH.

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy