Veřejná zakázka: III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 6544
Systémové číslo: P20V00000146
Evidenční číslo zadavatele: 36530a
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-009658
Datum zahájení: 18.03.2020
Nabídku podat do: 27.04.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy“.
Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací III/28430, III/28431 a III/28432 o celkové délce 1891 m. Tyto tři silnice tvoří průtah obcí Holovousy od křižovatky III/28431 se silnicí I/35, přes silnici III/28430 a III/28432, která končí na křižovatce opět se silnicí I/35. Zároveň bude ve spolupráci s obcí realizován nový chodník a dešťová kanalizace v rámci objektu SO 101 (Silnice III/28430).
Stavba se nachází v okrese Jičín, v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší. Komunikace prochází intravilánem obce Holovousy a extravilánem mezi obcí a silnic I/35. Stavba respektuje charakter stávajícího terénu, nedochází ke změně výškového a šířkového uspořádání. Nová stavba nemění účel původní stavby, zlepšuje stávající stav.
Stavba bude během realizace rozdělena na 3 etapy navržené s ohledem na obslužnost ovocnářského institutu a vedení linek autobusové dopravy (zároveň bude SO 101 rozdělen v rámci postupu prací tak, aby byl možný vjezd do areálu ovocnářského ústavu).
Z výsledků diagnostiky vyplývá, že dotčené komunikace jsou na konci své životnosti, a proto bude provedena celková rekonstrukce konstrukčních vrstev včetně výměny podloží. Konstrukce vozovek je navržena výpočtem dle TP 170. V trase na částech s původním povrchem je navržena rekonstrukce vozovky s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev, výměnou podložní zeminy a vybudování nové konstrukce vozovky navržené dle TP 170 na výhledové dopravní zatížení. Na částech s novějším povrchem je navržena obnova obrusné a ložné vrstvy po odfrézování (zachování nivelety) s výjimkou úseku v km 0,000 – 0,350 silnice III/28431, kde je navrženo zesílení vozovky novou vyrovnávací a obrusnou vrstvou z asfaltového betonu a tím pádem zvýšení nivelety o cca 100-130 mm.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:
Zadavatel č. 1 – Královéhradecký kraj:
SO 000.1 Všeobecné a ostatní náklady (III/28430)
SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady (III/28431)
SO 000.3 Všeobecné a ostatní náklady (III/28432)
SO 101 Silnice II/28430
SO 102 Silnice II/28431
SO 103 Silnice II/28432
SO 150 Dopravně inženýrská opatření
SO 150.1 DIO PRO SO 101
SO 150.2 DIO PRO SO 102
SO 150.3 DIO PRO SO 103
SO 150.4 Oprava objízdné trasy (kolem OÚ) – rozpočtový objekt


Zadavatel č. 2 – obec Holovousy:
SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady
SO 101 Komunikace
SO 301 Odvodnění

Výstavba chodníku podél části silnice III/28430 v k.ú. Holovousy v Podkrkonoší je novou stavbou. Bude navazovat na rekonstruovanou silnici, od které bude oddělen zvýšeným obrubníkem s podsázkou 120 mm. V úsecích, kde přiléhá k chodníku zatravněný svah, je osazen betonový žlab v šíři 600 mm odvodněný do uličních vpustí. Celková délka žlabu je 259 m. Konstrukce chodníků je navržena dle TP 170.

Sekce stavby:
Stavba bude realizována ve dvou etapách kvůli dopravní obslužnosti obce Holovousy, první se provede SO 103 (III/28432) včetně opravy objízdné trasy kolem obecního úřadu (SO 150.4), a to tak, aby byla umožněna příprava a následné konání místní kulturní akce na návsi obce Holovousy (po 30. 8. 2020). Následně bude proveden SO 102 (III/28431).
Stavba SO 101 bude zhotovitelem rozdělena a koordinována s provozem výzkumného ústavu ovocnářského tak, aby byl zachován provoz ústavu. Součástí stavby SO 101 je ve spolupráci s obcí Holovousy zároveň stavba chodníku a kanalizace podél silnice.

I. sekce: Rok 2020
SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady (III/28431)
SO 000.3 Všeobecné a ostatní náklady (III/28432)
SO 102 Silnice II/28431
SO 103 Silnice II/28432
SO 150.2 DIO PRO SO 102
SO 150.3 DIO PRO SO 103
SO 150.4 Oprava objízdné trasy (kolem MÚ) – rozpočtový objekt

II. sekce: Rok 2021
SO 000.1 Všeobecné a ostatní náklady (III/28430)
SO 101 Silnice II/28430
SO 150.1 DIO PRO SO 101
SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady
SO 101 Komunikace
SO 301 Odvodnění
Nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona.
Stavba (pro Královéhradecký kraj) bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, IČO 246 68 613, zodpovědný projektant Ing. Miloš Němec, datum zpracování 10/2016, číslo zakázky 16-028-A.
Stavba (pro obec Holovousy) bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS zpracované projekční kanceláří ENERGIAPROJEKT CZ s.r.o., Dvorská 217/11, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové, IČO 246 68 613, zodpovědný projektant Ing. Ferdinand Křišťan, datum zpracování 06/2018, číslo zakázky 17573-B.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 235 506 Kč bez DPH
  - pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 23 124 250,- Kč bez DPH
  - pro zadavatele č. 2 obec Holovousy v maximální výši 5 111 256,- Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy