Veřejná zakázka: III/5672 Horní Kostelec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 5562
Systémové číslo: P19V00000067
Evidenční číslo zadavatele: 34124
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-009067
Datum zahájení: 20.03.2019
Nabídku podat do: 30.04.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/5672 Horní Kostelec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „III/5672 Horní Kostelec“.

Jedná se o rekonstrukci komunikace III/5672, která začíná na křížení se silnicí II/567, prochází Horním Kostelcem, Červeným Kostelcem a končí na křížení se silnicí I/14. Komunikace se nachází v intravilánu města Červený Kostelec a místní části Horní Kostelec. Součástí rekonstrukce komunikace je nová dešťová kanalizace a rekonstrukce stávající opěrné zdi.
Související stavbou je záměr Města Červený Kostelec na rekonstrukci chodníků a sítí technické infrastruktury jak v silničním pozemku tak mimo něj.
Obě stavby jsou spolu koordinovány a jejich realizace musí být prováděna zároveň.

Popis pro zadavatele Královéhradecký kraj:
Hlavním stavebním záměrem je rekonstrukce vozovky a řádné odvodnění silnice III/5672 v intravilánu města Červený Kostelec. Začátek úseku v km 0,023 (křižovatka komunikace III/5672 s II/567) navazuje na koordinovanou stavbu ,,II/567 Rtyně – Zbečník“. Konec úseku v km 2,700 je na křižovatce se silnicí I/14. Projekt dále zahrnuje stavební objekty, jejichž realizace je vyvolána výše zmíněnou rekonstrukcí, jedná se zejména o kanalizaci a opěrnou zeď.
Rekonstruovaný úsek komunikace je dlouhý 2677 m a je rozdělen na 4 etapy tak, aby při každé etapě zůstal částečně zachován přístup do města. Pro tranzitní dopravu je navržena objízdná trasa po celou dobu výstavby. Místní občané využijí souběžné místní komunikace.
V průběhu stavby budou mimo provoz 4 zastávky hromadné autobusové dopravy. Obsluha uzavřeného úseku bude zajištěna z nejbližších zastávek na silnicích I/14 a II/567.
Po dobu výstavby bude vyznačena následující objízdná trasa pro veškerou dopravu: Objízdná trasa bude vedena po silnici I/14 od Červeného Kostelce do Rtyně v Podkrkonoší. Z Rtyně povede po silnici II/567 do Horního Kostelce. Délka objížďky činí 9,1 km a prodlouží trasu v daném úseku o cca 6,4 km.
Parkování místních obyvatel bude možné na uzavřené silnici III/5672 v místech, kde nebudou probíhat stavební práce. Musí však být zajištěn plynulý provoz staveništní dopravy.
Odvodnění komunikace je řešeno prostřednictvím uličních vpustí napojených do dešťové kanalizace. Dešťovou kanalizaci tvoří 3 stoky o celkové délce 2251m.
Pro odvodnění komunikace budou použity uliční vpusti s košem a kalovým prostorem. Přípojky UV DN 150 budou napojeny na potrubí stoky přes odbočky, nebo přímo do revizních šachet. Přípojky budou realizovány ze stejného materiálu jako kanalizační stoka.
Stoky budou vedeny v navržené komunikaci v souběhu se stávajícími. Sítě musí být uloženy v souladu s ČSN 73 6005. Kanalizace bude provedena z PVC a PP trub. Na kanalizaci budou v lomových bodech ve vzdálenosti max. 50m osazeny kontrolní šachty vnitřního průměru 1000mm pro zatížení tř. D400 z bet. prefabrikátů. Vstupy šachet budou zajištěny kruhovými poklopy s odvětráním průměr 600mm pro třídu zatížení D400.
Na stoce 3 jsou navržena 4 retenční potrubí k zachycení přívalových srážek a zpomalení odtoku srážkových vod do vodoteče.

Popis pro zadavatele Město Červený Kostelec:
Jedná se o rekonstrukci komunikace pro pěší, včetně rekonstrukce sjezdů přes chodník, návrh nového sjezdu, návrh nových nástupišť u stávajících autobusových zastávek včetně napojení na chodník. Dále budou rekonstruovány sítě technické infrastruktury. Rekonstruovaný úsek je dlouhý 2700 m, začíná v km 0,000 a končí v km 2,700.
Bude provedena rekonstrukce vodovodu převážně ve stávající trase. Bude provedena nová splašková kanalizace s umístěním v ose jízdního pruhu komunikace III/5672 a stávající kanalizace v prostoru chodníku budou odstraněny a zasypány. Na rekonstruovaný vodovod budou přepojeny všechny vodovodní přípojky, včetně odstranění stávajících. Na nově navrženou splaškovou kanalizaci budou přepojeny všechny přípojky, včetně demolice stávajících. V rámci stavby dojde k přepojení přípojek dešťové kanalizace na dešťovou kanalizaci související stavby ,,III/5672 Horní Kostelec“. Součástí bude odstranění stávajících přípojek na jednotnou kanalizaci a jejich zaslepení. V celé trase chodníku bude realizováno nové veřejné osvětlení včetně nasvětlení stávajících přechodů pro chodce. V prostoru chodníku budou položeny chráničky pro budoucí uložení optických kabelů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 125 656 468 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků