Veřejná zakázka: Revitalizace areálu Střední školy zahradnické Kopidlno - ověřovací studie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 9912
Systémové číslo: P23V00000666
Datum zahájení: 15.05.2023
Nabídku podat do: 30.05.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace areálu Střední školy zahradnické Kopidlno - ověřovací studie
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování ověřovací architektonické studie pro revitalizaci areálu Střední školy zahradnické v Kopidlně vč. propočtu nákladů. Součástí zpracování PD bude i zajištění veškerých nutných průzkumů, měření nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření stávajícího stavu objektů, geodetické zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum, atd.), jsou-li k řádné realizaci nezbytné a účelné. Součástí dokumentace bude i 3D vizualizace objektů.

Areál Střední školy zahradnické Kopidlno se nachází v památkově chráněném území a v ochranném pásmu pro nemovitou kulturní památku. V areálu se nachází objekty sloužící pro potřeby školského zařízení, z nichž dva objekty jsou prohlášeny za kulturní památku – zámek a palmový skleník. Cílem studie je zmapovat stávající stav vybraných objektů nacházejících se v areálu a navrhnout postup jejich revitalizace včetně časového harmonogramu a ekonomické náročnosti oprav. Revitalizace se bude týkat těchto objektů – zámek, palmový skleník, nová květinárna, konírna, stará květinárna, domov mládeže, sportovní hala, pavilon učeben, dílna, mistrovna, prodejna, vodárna a fíkovna viz. mapa areálu s vyznačenými objekty – příloha č. 2.

Podkladem pro zpracování ověřovací studie bude investiční záměr obsahující technické a ekonomické informace, které poslouží jako základní rámec pro její vypracování. Součástí záměru je revitalizace jednotlivých objektů, rekonstrukce sociálního zařízení a zřízení bezbariérového přístupu v objektu zámku, navržení nových ubytovací jednotek ve 2.NP a zázemí pro rybáře v 1. NP v objektu Konírna, rekonstrukce skleníků u objektů Staré a Nové květinárny, pořízení zabezpečovacího zařízení do celého areálu, oprava oplocení a další. Bližší specifikace jsou uvedeny v investičním záměru.

Zhotovitel provede ekonomicko-technické posouzení výhodnosti navrhovaných záměrů. Během realizace je nutné, řídit se stavebně historickým průzkumem zámku a stavebně historickým průzkumem palmového skleníku.

Požadavky na plnění veřejné zakázky:

Dokumentace bude obsahovat minimálně průvodní a souhrnnou technickou zprávu, předběžnou analýzu území (prohlídka areálu, zjištění regulačních podmínek území, ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací), zdůvodnění účelu, základní idea, výkresovou dokumentaci, půdorysy, řezy, pohledy, odborný odhad investičních nákladů a harmonogram přípravy a realizace oprav jednotlivých objektů, popis konceptu řešení, funkce a provozu, návrh etapizace s popisem etap (s přihlédnutím k nutnosti zachovat kontinuitu provozu) a vyjádření nákladů na jednotlivé etapy, informace o podmínkách využívání objektu, charakteristika prostředí, zajištění potřebných dokladů – památková ochrana, kapacitní možnosti (energie, voda, kanalizace), znaky inženýrských sítí, kopie katastrální mapy území s vyznačenými objekty

Studie bude konzultována se zásadními dotčenými orgány státní správy. Obdržená konzultační stanoviska budou zpracována do čistopisu studie.

Studie bude použita jako podklad pro zpracování navazujících stupňů PD.

Zadavatel požaduje v průběhu projekčních prací osobní konzultace zpracovatele se zadavatelem minimálně 1x za 14 dní, na pravidelných kontrolních dnech, popřípadě častěji na vyzvání objednatele. Konzultace budou probíhat v sídle objednatele nebo uživatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy