Veřejná zakázka: Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují - zpracování studie stavby DNS, DUR, DSP, DPS, AD a zajištění souvisejících služeb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8006
Systémové číslo: P21V00000697
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-038938
Datum zahájení: 21.10.2021
Nabídku podat do: 29.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují - zpracování studie stavby DNS, DUR, DSP, DPS, AD a zajištění souvisejících služeb
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace objektu DOZP pro 18 klientů, tj. vybudování zázemí pro poskytování pobytové sociální služby komunitního bydlení s mentálním a kombinovaným postižením s vysokou mírou podpory, ve stupních Studie stavby (DNS), DUR, DSP, DPS, AD (vše dále jen také jako „PD“ nebo „projektové dokumentace“), inženýrská činnost s tím spojená, včetně získání pravomocného stavebního povolení v souladu s požadavky uvedenými v zadávacích podmínkách. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti, včetně získání stavebního povolení, součinnost při zadávacím řízení veřejné zakázky na realizaci předmětných stavebních prací a dodávek a výkon autorského dozoru pro realizaci stavební akce „Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují“. Nezbytnou součástí plnění bude také zajištění projednání navrženého řešení DOZP s městem Nové Město nad Metují, a to v takovém rozsahu, aby byl zajištěn jeho soulad se schváleným územním plánem a urbanistickou studií zpracovanou Ing. arch. Zídkem.
Součástí zpracování PD bude i zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření stávajícího stavu objektů, geodetické zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, výškopisu a polohopisu, digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum, atd.). Součástí PD bude dále i vypracování energetických posudků a všech potřebných studií jako např. hlukové studie, posouzení oslunění apod. a zajištění všech nezbytných průzkumných prací pro umístění a konstrukční řešení stavby jako např. hydrogeologický, geologický průzkum, radonový průzkum apod.
Zadavatel požaduje řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména požaduje, aby zhotovitel projektové dokumentace při jejím vypracovávání řešil možnost zpětného využití dešťových vod pro provoz objektu nad rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel preferuje technická řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou (např. zpětné využití odpadních vod, zachytávání a akumulace srážkové vody pro zálivku, zakládání tzv. zelených střech, výstavba retenčních nádrží, jezírek apod.). Dodavatel posoudí vhodnost takových řešení s ohledem na typ stavby a její využití. Zadavatel dále požaduje, aby řešení zohlednilo a preferovalo využití recyklovaných materiálů a materiálů z recyklovaných a obnovitelných zdrojů (např. recyklovaný beton, konopné izolace aj.), taková řešení bude zhotovitel objednateli aktivně navrhovat.
Zadavatel dále požaduje, aby projektové dokumentace byly zpracovány s maximálním využitím recyklace a smysluplného využití stavebních a demoličních odpadů, v souladu s Metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, který zpracovalo Ministerstvo životního prostředí (Příloha č. 6f).
Projektové dokumentace budou dále zpracovány v souladu se Zásadami cirkulární ekonomiky při projektování budov, které vydala v roce 2020 Evropská komise (Příloha č. 6g). Zpracovatel dokumentace bude navrhovat řešení také z hlediska zvažování nákladů a přínosů budovy, zvažování různých variant řešení projektu s ohledem na dopady a přínosy zejména pro životní prostředí a sociální oblast, nebo návrhu k použití materiálů, jež jsou snadno recyklovatelné.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy