Veřejná zakázka: Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7228
Systémové číslo: P20V00000828
Evidenční číslo zadavatele: 36874
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-043876
Datum zahájení: 09.12.2020
Nabídku podat do: 14.01.2021 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Rekonstrukce mostu ev. č. 296-013 Velká Úpa“.

Záměrem této investiční akce je rekonstrukce mostu ev. č. 296 - 013, který je v havarijním stavu. Silniční most se nachází v intravilánu obce Velká Úpa a převádí komunikaci II/296 přes řeku Úpu. Délka mostu činí 35 m, šířka mezi obrubami na mostě je 7,50 m. Na mostě jsou po obou krajích římsy s betonovým povrchem šířky 0,90 m. Na římsách je osazeno ocelové zábradlí s vodorovnou výplní. Stávající most má dvě pole ze železobetonu. Rok výstavby mostu je 1970. Stavba je degradovaná s odhalenou korodující výztuží nosných prvků. Do konstrukce zatéká kolem mostních odvodňovačů. Beton říms je degradovaný a do říms zatéká četnými trhlinami. Ložiska jsou z ocelových prvků zkorodovaná.

V rámci rekonstrukce bude snesena stávající nosná mostní konstrukce o dvou polích a nahrazena novou konstrukcí o jednom poli z předpjatých betonových prefabrikovaných nosníků. Střední pilíř v korytě řeky bude zbourán bez náhrady. Opěry a přilehlá křídla budou ponechány a sanovány. Provoz na komunikaci II/296 bude přerušen na dobu nezbytně nutnou pro realizaci nové nosné konstrukce. Doprava ze silnice bude převedena na mostní provizorium, které se uloží v blízkosti původního mostu. Mostní provizorium bude sloužit i pro přechod chodců.

Na původní římse je v ocelové chráničce vedení kabelu veřejného osvětlení. Dále je cca 7 m nad mostem vedeno vzdušné silové vedení VN 35 kV na betonových sloupech. Sítě se provizorně přeloží, během výstavby se zhotoví definitivní přeložky dotčených sítí.

Z důvodu ochrany živočichů mohou stavební práce v korytě řeky začít nejdříve 1. června 2021.

Stavba bude koordinována s přeložkou vedení vysokého napětí pro trafostanici TS 1009. Stavební objekt je projekčně vypracován a bude realizován investorem ČEZ Distribuce, a.s.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zodpovědný projektant: Ing. M. Pekár, datum zpracování 10/2015, číslo zakázky 15-LI11-008. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 378 096 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy