Veřejná zakázka: II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 6353
Systémové číslo: P19V00000852
Evidenční číslo zadavatele: 36613b
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-001054
Datum zahájení: 09.01.2020
Nabídku podat do: 18.02.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa“.

Zakázka bude realizována společně pro dva objednatele.
Popis činností a objektů:

Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj
Stavba II. etapy začíná v ulici Tyršova u čerpací stanice na pracovní spáře I. etapy (ZÚ - km 20,410). Komunikace pokračuje až ke konci zástavby km 20,930 a dále ostrým levostranným obloukem až k lesnímu úseku, kde stavba končí v křižovatce s komunikací III/29929 (KÚ – km 22,194). Celková délka je 1,784 km.
Šířkové a výškové vedení komunikace zůstává ve stávajícím stavu. Komunikace je navržena ve střechovitém příčném sklonu 2,5%. Z větší části bude rekonstrukce komunikace spočívat v recyklaci za studena v tl. 180 mm, ve zbývající části s rozsáhlými zásahy do konstrukce dojde k celkové výměně vozovkových vrstev.
Podél vozovky v intravilánu budou osazeny a doplněny silniční obruby, v extravilánu příkopy a rigoly z kamenné dlažby. V nebezpečných úsecích budou doplněna jednostranná svodidla. Odvodnění povrchu vozovky bude provedeno v podélném a příčném sklonem do stávajících podélných příkopů, případně rigolů ze žulové dlažby na zatravněný terén. Uliční vpusti budou vyměněny. Část opravovaného úseku je ve stávajícím stavu řešena uliční obrubou a je odvodněna do uličních vpustí napojených na stávající kanalizaci. Stávající dopravní značení bude vyměněno a doplněno.

Zadavatel č. 2 Město Dvůr Králové nad Labem
Investiční akce města Dvůr Králové nad Labem je rozdělena na několik objektů: chodníky, veřejné osvětlení, trvalé dopravní značení, metropolitní síť a sadové úpravy. Chodníky, veřejné osvětlení, trvalé dopravní značení, metropolitní síť a sadové úpravy začínají v křižovatce Krkonošská – Nová Tyršova a končí v křižovatce s místní komunikací k Nové Vsi. Stávající chodníkové plochy od křižovatky s ulicí Tyršovou po místní komunikaci ke hřbitovu budou v celém rozsahu předlážděny a budou doplněny prvky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, (varovné pásy, vodící linie, apod.). Od křižovatky s místní komunikací k městskému hřbitovu až po křižovatku s místní komunikací k Nové Vsi budou realizovány chodníky nové. Na části úseku budou chodníky vedeny v souběhu s II/300 (společnou obrubou), na části úseku samostatně za příkopem a zeleným pásem. V celé délce bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. Budou respektovány stávající šířkové, směrové a výškové poměry.

Rozdělení zakázky podle objednatelů po objektech (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):
Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj
SO 000.1 Všeobecné a předběžné položky
SO 001 Příprava území
SO 109 Silnice II/300
SO 119 Obnova krytových vrstev v km 20,145 – 20,485 vpravo
SO 122 Vyvolané úpravy silnic III. tříd
SO 123 Vyvolané úpravy místních a účelových komunikací
SO 133 Nástupiště zastávky Kocbeře, rozc. Vítězná
SO 190 Trvalé dopravní značení II/300
SO 801 Náhradní výsadba
SO 901 Dopravně inženýrská opatření - silnice
SO 903 Oprava objízdných tras

Zadavatel č. 2 Město Dvůr Králové nad Labem
SO 000.2 Všeobecné a předběžné položky
SO 002 Příprava území
SO 130 Úprava chodníků ul. Krkonošská
SO 131 Nové chodníky ul. Krkonošská - vlevo
SO 132 Nové chodníky ul. Krkonošská – vpravo
SO 191 Trvalé dopravní značení místní komunikace
SO 440 Veřejné osvětlení
SO 460 Metropolitní síť na ul. Krkonošská
SO 802 Sadové úpravy na ul. Krkonošská
SO 902 Dopravně inženýrská opatření – chodníky

Stavba bude realizována za plné uzavírky. Objízdné trasy budou vedeny po komunikacích dle schváleného DIO.
Dále je naplánovaná nová splaškové kanalizace v ulici Krkonošská (od čerpací stanice až po křižovatku k Nové Vsi a výměna vodovodu v ulici Krkonošská. Realizaci splaškové kanalizace a výměny vodovodu zajistí Město Dvůr Králové nad Labem samostatně a tato realizace není součástí tohoto výběrového řízení.

Zhotovitel je povinen zajistit dopravní obslužnost pro nákladní dopravu na místní komunikaci do Nové Vsi pro následující subjekty:
- CS technika s.r.o., IČO: 28784618;
- Milcom a.s., IČO: 16193296;
- Zdeněk Šubrt, IČO: 11605651 – sklad sypkých hmot, zemní stroj, nákladní soupravy,
- Milan David, IČO: 64204511,
- Marius Pedersen a.s., IČO: 42194920 a to včetně dceřiných společností,
- XAVEROV a.s., IČO: 27460363.

Zhotovitel je povinen strpět provádění stavebních prací na SO 330 Splašková kanalizace, SO 341 Výměna vodovodu úsek č. 1, SO 342 Výměna vodovodu úsek č. 2, jejichž zhotovitelem jsou Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o., nám. Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem, IČO: 28818334. Rozsah těchto prací je uveden v projektové dokumentaci č. 19 066; SO 330 Splašková kanalizace, SO 341 Výměna vodovodu úsek č. 1, SO 342 Výměna vodovodu úsek č. 2, jejich doba provádění je uvedena v harmonogramu těchto stavebních objektů.
Postup stavebních prací na SO 330 splašková kanalizace, SO 341 Výměna vodovodu úsek č. 1, SO 342 výměna vodovodu úsek č. 2 bude rozdělen do dvou etap. Termín pro zahájení prací na SO 330, SO 341 etapy I. v úseku km 0,000 – km 0,621 se předpokládá 1. 3. 2020. Následně budou zahájeny práce na SO 342 II. úseku. Stavební práce na SO 330, SO 341 a SO 342 budou realizovány na třech pracovních místech současně. Pakliže Dopravní inspektorát Policie České republiky a příslušný silniční správní úřad nevydají z důvodu klimatických podmínek souhlas, resp. rozhodnutí o uzavírce silnice II/300, bude termín dokončení uvedený v harmonogramu stavby prodloužen o dobu, o jakou bude možno skutečně zahájit stavební práce. Vybraný zhotovitel stavby by pak byl povinen strpět provádění stavebních prací na SO 330, 341 a 342 delší dobu.
Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací stavby, ve stupni PDPS, zpracovaných projekční kanceláří Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 03 Hradec Králové, IČO: 259 62 914, datum zpracování 03/2018 a 08/2019, zodpovědný projektant Ing. Jan Fiala, číslo zakázek 19 066, 17 155 a 17 009.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 58 996 837 Kč bez DPH
  - pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 54 769 757,- Kč bez DPH
  - pro zadavatele č. 2 Město Dvůr Králové nad Labem v maximální výši 4 227 080,- Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy