Veřejná zakázka: III/2861 Těšín - Soběraz - Radim - II. etapa (intravilán Dřevěnice) 2. část

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10518
Systémové číslo: P24V00000011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-005694
Datum zahájení: 26.01.2024
Nabídku podat do: 05.03.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/2861 Těšín - Soběraz - Radim - II. etapa (intravilán Dřevěnice) 2. část
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu silnice III/2861 v intravilánu obce Dřevěnice v úseku km 5,020 - 5,150.
V rekonstruovaném úseku se vyskytuje větší množství poruch jako vyjeté koleje a trhliny a poruchy obrusné vrstvy. Oprava je navržena v souladu s diagnostikou vozovky a návrhem technologie opravy. Stavba respektuje charakter stávajícího terénu, nemění účel původní stavby, zlepšuje stávající stav.
Rekonstrukce silnice III/2861 je členěna na následující stavební objekty:
SO 125.2 Silnice III/2861
SO 136 Chodník Dřevěnice
SO 184.2 Přechodné dopravní značení
SO 201 Most ev.č. 2861-2
SO 901 Provizorní přemostění Tužínského potoka
SO 990 VRN
SO 995 Prelimináře
SO 125.2 Silnice III/2861:
V km 5,020 až km 5,150 silnice III/2861 dojde k výměně konstrukčních vrstev vozovky a sanaci aktivní zóny. Předpokládá se výšková rektifikace stávajících obrub, včetně předlažby chodníku v nezbytném rozsahu.
SO 136 Chodník Dřevěnice:
Podél opěrné zdi mostu ev č. 2861-2 bude vybudován chodník pro pěší provoz. Od vozovky bude oddělen zvýšenou obrubou s nášlapem 120 mm, po vnější hraně bude osazen betonovou obrubou výšky 60 mm. Povrch chodníku bude z betonové dlažby.
SO 184 – Přechodné dopravní značení:
Dojde k pracím na km 5,020 až km 5,150 silnice III/2861. Tím bude umožněn vjezd do části obce Dřevěnice ze silnice III/2864. V této etapě povede objízdná trasa po silnici III/2862, která bude osazena značením IS 11b. Dále je možné využít silnici III/21863. Na silnici I/16 budou osazeny dočasné dopravní značky B24a a B24b, upozorňující na zákaz vjezdu na silnici III/2861.
SO 201 – Most ev.č. 2861-2
Stávající most přes Tužínský potok je most o jednom poli se světlostí 2,17 m. Nosná konstrukce mostu je železobetonová deska tl. 300. Opěry mostu jsou tížné, kamenné z pískovcových kvádrů, plošně založené. Most byl postaven v roce 1935 dle údajů z mostního listu.
Podpěry mostu jsou poškozené a částečně vyboulené. Na mostě jsou římsy s nenormovým zádržným systémem. Na most navazuje opěrná stěna podél Tužínského potoka, která je zčásti z kamenných kvádrů
z pískovce, zčásti z prostého betonu. Zeď je poškozená – vypadané spárování, uvolněné kameny, vyboulení
a vyklonění. Odláždění koryta potoka je poškozené a zčásti již bylo odneseno vodním proudem. Most nevyhovuje z hydrotechnického hlediska. Stav mostu jednocen III/IV. Zatížitelnost Vn=21 t, Vr=75 t.
Konstrukce nového mostu je navržena jako otevřený rám o jednom poli. Pro práce na mostě a opěrné zdi je nutné provedení zahrazení toku potoka před úsekem s rekonstrukcí zdi a přečerpávání vody. Případná srážková voda bude odstraněna čerpáním.
SO 901 - Provizorní přemostění Tužínského potoka
Pro zajištění provozu pěších je na povodní straně mostu zřízeno provizorní přemostění.
Nosná konstrukce lávky je jednopolová – prostý nosník. Dle možností zhotovitele je řešení možné pomocí ocelových nebo dřevěných konstrukcí dle dostupných technologií zhotovitele.
Předpoklad návrhu je prosté pole s uložením na montovaných podpěrách, světlá šířka lávky 1830 mm
( navazuje na chodník šířky 1750 mm).
Nosná konstrukce např. ocelová trámová (2 nosníky a příčníky) s dřevěnou podlahou. Uložení nosné konstrukce se předpokládá na hranoly z tvrdého dřeva. Nosná konstrukce není navržena pro pohyb servisního vozidla.
Případné svislé dopravní značení na lávce bude vycházet z doporučení PČR.
SO 995 - Prelimináře
Tento stavební objekt řeší provizorní zajištění a ochranu plynového potrubí pro případ, kdy při stavbě dojde k obnažení stávajícího plynového vedení.
Dále je v rámci projektu řešeno odvodnění komunikace – obnovení uličních vpustí, obnova vodorovného a svislého dopravního značení.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DUSP/PDPS, zpracované projekční kanceláří Atelier PROMIKA s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha 140 00, IČO: 260 80 273, odpovědný projektant: Ing. Marek Pejchal, datum zpracování 01/2023. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 947 645 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy