Veřejná zakázka: III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 1. etapa (km 1,378 00 – 2,225 00)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10329
Systémové číslo: P23V00001084
Evidenční číslo zadavatele: 36547a
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-051283
Datum zahájení: 08.11.2023
Nabídku podat do: 28.12.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 1. etapa (km 1,378 00 – 2,225 00)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 1. etapa (km 1,378 00 - 2,225 00)“.
Jedná se o rekonstrukci úseku silnice III/30011 od km 1,378 00 (ZÚ), tedy od železničního přejezdu ve Dvoře Králové nad Labem po křižovatku se silnicí III/32543, do km 2,225 (KÚ). Rekonstrukce úseku silnice od km 1,378 do km 2,225 bude z hlediska technologie opravy vozovky provedena opravou vozovky obnovou asfaltových vrstev s navýšením nivelety v rozmezí 0 – 5 cm vč. oprav trhlin a lokálních sanací.
Investiční akce je členěna na následující stavební objekty:
SO001 – Všeobecné předběžné položky
Obsahuje veškeré zkoušky, průzkumy, opatření a dokumentaci potřebnou pro realizaci stavby vč. služeb zajišťujících náhradní autobusovou dopravu.
SO 101– Silnice III/30011
Zahrnuje rekonstrukci vozovky silnice III. třídy v úseku km od 1,378 (ZÚ) do km 2,225 (KÚ). Celková délka řešeného úseku je 850 m. Technologie opravy obnovou asfaltových vrstev a nové krytové vrstvy s navýšením o 0 – 5 cm. Dále tento objekt obsahuje sanaci krajů vozovky s výměnou aktivní zóny a případnou sanací parapláně a výspravu trhlin. Součástí SO 101 je rovněž rekonstrukce odvodňovacího zařízení v podobě prohloubení a pročištění příkopů. V rámci SO 101 bude vyrovnán stávající sjezd a obnovena a doplněna svodidla.
SO 102 – Autobusová zastávka Dvůr Králové nad Labem u žel. stanice
Stavební objekt obsahuje realizaci dvou nástupišť autobusových zastávek. Součástí je konstrukce s dlážděným krytem a obrubník. Nástupiště je navrženo šířky 2,0 m, délky 12 m s náběhy délky 2,0 m.
SO 104 – Propustky
Stavební objekt obsahuje rekonstrukci stávajícího příčného propustku.
SO 105 – Trvalé dopravní značení
Stavební objekt obsahuje kompletní obnovu svislého dopravního značení včetně doplnění dle výkresové dokumentace. Dále zahrnuje vodorovné dopravní značení a směrové sloupky.
SO106 – DIO
Dopravně inženýrské opatření sestává z dopravního značení na objízdné trase a dopravní značení pracovních míst v místech křižovatek.
SO 201 Most ev. č. 30011-3
Stávající kamenný klenbový most bude kompletně zbourán a nahrazen novým mostním objektem. Nosná konstrukce mostu je navržena jako jednopólová rámová konstrukce s 6,3 x 0,7 x 14,3 m, na podkladním betonu tl. 0,15 m.
Spodní stavba mostu je tvořena dvěma železobetonovými opěrami, na které navazují křídla s konstantní tloušťkou 0,450 m z monolitického železobetonu. Za konstrukci křídel bude provedena monolitická konstrukce říms o šířce 0,7 m do níž je osazeno ocelové zábradlí s výplní. Na výtokové straně mostu bude vybudováno revizní schodiště.
Délka mostu 13,3 m a šířka mostu 8,5 m, šířka vozovky mezi obrubníky 6,5 m a výška mostu 5,86 m nad dnem suchého koryta.
SO 102 Římsa opěrné zdi v km 1,558 – 1,573
Rekonstrukce římsy stávající opěrné zdi v délce 15,5 m. Původní římsa opěrné zdi bude částečně ubourána a nabetonovaná nová železobetonová ve stejné šířce. Na nové římse bude osazeno zábradelní svodidlo se svislou výplní, úroveň zadržení H2.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří SUDOP Praha a.s., sídlo: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČO: 257 93 349, datum zpracování 03/2019, číslo zakázky 16-311.250, zodpovědný projektant Ing. Miloš Burianec.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 206 341 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy