Veřejná zakázka: Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/30815 Opočno – České Meziříčí“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 9791
Systémové číslo: P23V00000544
Evidenční číslo zadavatele: 35813
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.05.2023
Nabídku podat do: 31.05.2023 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/30815 Opočno – České Meziříčí“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 150 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: “III/30815 Opočno – České Meziříčí“.
Jedná se o rekonstrukci silnice III/30815 v okresu Rychnov nad Kněžnou v k.ú. Opočno pod Orlickým horami a k.ú. České Meziříčí. Začátek úseku je stanoven v km 0,000 v křižovatce silnic II/298 a III/30815 (uzlový bod č. A47) v Opočně a konec je stanoven v km 4,075 v Českém Meziříčí. Délka řešeného úseku silnice III/30815 je 3,930 km.
Stavba bude rozdělena do 3 úseků/stavebních objektů:
- SO 101 od uzlového bodu č. A47 po uzlový bod A18403,
- SO 102 od uzlového bodu A18402 po železniční přejezd ev. č. 30815-2,
- SO 103 od železničního přejezdu ev. č. 30815-2 po KÚ v km 4,075).
Součástí návrhu není úsek s okružní křižovatkou silnice II/298 na obchvatu Opočna v délce 0,145 km. V extravilánovém úseku od km 0,860 do km 3,890 bude proveden návrh rekonstrukce silnice s rozšířením vozovky ze stávající šířky 6,5 m na novou šířku min. 7,5 m. V intravilánových úsecích bude šířka vozovky zachována a sjednocena, budou navrženy změny a případné rozšíření prvků zklidňujících dopravu pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. V místě křížení ul. Na Olivě a ul. Nádražní bude upraven tvar křižovatky.
Na trase se v km 3,763 nachází most ev. č. 30815-3 u kterého se předpokládá úplná demolice a výstavba nového mostu a most ev. č. 30815-1, který není předmětem rekonstrukce. U nového mostu požadujeme dosažení zatížitelnosti mostního objektu Vn=32t, Vr=80t, Ve=196t (dle ČSN 73 6222). Most bude navržen dle ČSN EN 1991-2, pro skupinu pozemních komunikací 1.
Odvodnění komunikace je řešeno pomocí příčných a podélných sklonů vozovky do příkopů. V případě nemožnosti návrhu otevřeného odvodňovacího zařízení v úsecích, kde dešťová kanalizace doposud není, nebo kde je silnice odvodněna do jednotné kanalizace, zhotovitel projektové dokumentace navrhne novou dešťovou kanalizaci. Na trase se nachází příčné a podélné propustky, které budou rekonstruovány. Projekt rekonstrukce komunikace bude koordinován s projektem rekonstrukce silničního přejezdu SŽ v km 1,950. Vozovka je dle pochůzky a výstupů měření PavEx dle TP87 hodnocena jako havarijní. Předpokládá se frézování a zesílení konstrukce vozovky, neúnosné kraje budou sanovány s rozšířením. Konkrétní technologie opravy vozovky bude stanovena na základě diagnostického průzkumu. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, obnova odvodnění s reprofilací příkopů, výměna silničních obrub, obnova dopravního značení (VDZ + SDZ) a silničního zádržného systému. Součástí PD bude diagnostický, geotechnický, dendrologický a další potřebné průzkumy. V rámci provedených průzkumů budou realizovány kamerové zkoušky včetně předcházejícího pročištění stávající kanalizace v dotčeném území v rozsahu cca 1000 bm.
Rekonstrukce se předpokládá za úplné uzavírky.
Projektová dokumentace silničního přejezdu SŽ v km 1,950 bude předána vybranému dodavateli.
Projektová dokumentace DSP+PDPS - II/298 Opočno, Obchvat – I. etapa bude předána vybranému dodavateli po podpisu smlouvy.
Projektová dokumentace musí být zpracována dle nové ČSN 73 6121:2023 a TKP 7:2023, která je platná od 1.4.2023. Jde o rozsáhlou revizi normy ČSN 73 6121:2019 a TKP 7:2008.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 627 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy