Veřejná zakázka: III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa – intravilán

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7929
Systémové číslo: P21V00000620
Evidenční číslo zadavatele: 32873
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-036639
Datum zahájení: 07.10.2021
Nabídku podat do: 11.11.2021 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa – intravilán
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/32426 Nechanice – Hrádek, I. etapa - intravilán“.

Jedná se o rekonstrukci silnice III/32426 v průtahu města Nechanice (ulice Hrádecká), a to včetně obnovení funkčnosti odvodnění. Začátek úseku je za křižovatkou s ulicí Vaňhalova/Školská v provozním staničení km 0,310, konec úseku je za křižovatkou s ulicí Rašínova v km 0,755. Celková délka řešeného úseku je 445 m.
Návrh rekonstrukce silnice se drží stávající osy silnice III/32426, dochází pouze ke sjednocení šířky vozovky. Na trase se nenalézají žádné mostní konstrukce ani propustky.
Rekonstrukce zahrnuje vybourání stávajících konstrukčních vrstev vozovky, úpravu odvodnění silničního tělesa (včetně výstavby uličních vpustí), vyvolané přeložky stávajících inženýrských sítí, úprava podloží komunikace, nové konstrukční vrstvy vozovky, odvodnění nezpevněných krajnic a dopravní značení.

Stavebně je stavba členěna na následující stavební objekty:
SO 001 Všeobecné předběžné položky
SO 020a Příprava území
SO 101 Komunikace intravilán
SO 102 Trvalé dopravní značení - intravilán
SO 103 Dočasné dopravní značení – DIO intravilán
SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán
SO 501 Přeložka STL plynovodu
SO 802a Náhradní výsadba - intravilán
SO 810a Vegetační úpravy – intravilán

Výstavba se předpokládá za úplné uzavírky silnice III/32426 po celou dobu výstavby. Objízdná trasa je výsledkem projednávání s orgány státní správy během projektové přípravy stavby a je součástí projektové dokumentace stavby.

Ostatní požadavky:
Stavba je podmíněna koordinací se související rekonstrukcí a stavbou nových chodníků, parkovacích stání a zastávek autobusové dopravy podél silnice III/32426 v intravilánovém úseku města Nechanice, investorem této akce je Město Nechanice.

Dále je stavba podmíněna časovou koordinací s přeložkami podzemních vedení NN a sdělovacích kabelů (ČEZ a CETIN).

Stavba dále vyžaduje koordinaci s kácením stávajících dřevin a náhradní výsadbou. Dle stanoviska MMHK OŽP musí být zajištěna údržba zeleně po dobu 3 let.

Pokládka asfaltových vrstev bude bezespará.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP/PDPS, zpracované projekční kanceláří HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno, datum zpracování 03/2021, číslo zakázky: 2018/0169. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 758 486 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky