Veřejná zakázka: Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. Etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7261
Systémové číslo: P20V00000861
Evidenční číslo zadavatele: 32841.2
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-002862
Datum zahájení: 21.01.2021
Nabídku podat do: 11.03.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. Etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Silnice III/29827 Malšova Lhota – Hradec Králové, II. etapa“.
Zadavatel č. 1: Královéhradecký kraj:
Předmětem úprav je rekonstrukce silnice III/29827 (ulice Lhotecká a Úprkova) v Hradci Králové – Malšově Lhotě a v Malšovicích. Etapa č. 2 - od rozhraní k.ú. Malšova Lhota-Malšovice, - ST. 1,377 98 km po křižovatku s ul. Kmochova ST 1,990 42 km. Šířkové uspořádání komunikace v úseku II. etapy zůstane zachováno stávající. Dle ČSN 736110 se jedná o typ dvoupruhové komunikace funkční skupiny B až C MS 9-13/7/50 (šířka jízdních pruhů 2 x 2,75 m, vodící proužek 2 x 0,25 m). Šířka vozovky mezi obrubami je 6,0 m. V úseku od ulice Trnkové po propustek je zachována stávající jednostranná krajnice v šířce 0,5 m (vpravo ve směru staničení), od propustku je vedena krajnice v šířce 0,5 m oboustranná (po st. 1,914 00 km). Stávající propustek ve staničení km 1,427 bude zachován. V rámci rekonstrukce vozovky bude provedena rovněž oprava stávajících vjezdů, hospodářských sjezdů a chodníků v daném úseku. Vjezdy i chodníky budou provedeny v nové konstrukci v původním krytu. Odvodnění vozovky bude zajištěno v rámci této etapy, tak jako dosud, do přilehlého terénu a následně do vodoteče. V okrajových částech etapy je odvodnění řešeno (tak jako dosud) příčným a podélným sklonem do stávajících nebo nově zřízených uličních vpustí a odtud do stávající kanalizace.
Zadavatel č. 2: Statutární město Hradec Králové:
Předmětem úprav je etapa č. 2 od rozhraní k.ú. Malšova Lhota – Malšovice (km 1,337 98) po křižovatku s ul. Kmochova (km 1,990 42). SO 111 Komunikace pro pěší – dílčí část nových chodníků a vjezdů a úprava nástupišť autobusů v návaznosti na rekonstrukci silnice III/29827. SO 431 Veřejné osvětlení – úprava stávajícího veřejného osvětlení a nasvětlení nových přechodů pro chodce. SO 511 Přeložka plynovodu a přípojek – úprava stávající plynovodní sítě pomocí osazení ochranných potrubí při křížení nově navrhovaných objektů zastávek MHD. SO 811 Sadové úpravy – pěstební opatření na stávajících dřevinách, vykácení dřevin ve špatném zdravotním stavu. Výsadba nízkých živých plotů.
Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací (PD):
 pro zadavatele Královéhradecký kraj
– PD ve stupni DSP + DZS + PDPS, zpracovaná projekční kanceláří VIAPROJEKT s.r.o., zodpovědný projektant: Ing. Radek Michlík, datum zpracování 04/2014, číslo zakázky: 34/12.
 pro zadavatele Statutární město Hradec Králové:
- PD ve stupni DSP + DZS + PDPS, zpracovaná projekční kanceláří VIAPROJEKT s.r.o., zodpovědný projektant: Ing. Radek Michlík, datum zpracování 06/2014, číslo zakázky: 63/12.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 236 039 Kč bez DPH
  Část I. - zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 14 325 482,- Kč bez DPH,
  Část II. - zadavatel č. 2 Statutární město Hradec Králové v maximální výši 1 910 556,- Kč bez DPH.

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky