Veřejná zakázka: II/327 Chlumec nad Cidlinou – Zábědov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 6158
Systémové číslo: P19V00000659
Evidenční číslo zadavatele: 34161
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-000373
Datum zahájení: 06.01.2020
Nabídku podat do: 10.03.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/327 Chlumec nad Cidlinou – Zábědov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/327 Chlumec nad Cidlinou – Zábědov“.
Jedná se o rekonstrukci komunikace II/327. V pasportizačním staničení km 27,272 – 33,390.
Začátek úseku je u sjezdu k parkovišti Fajn Park, km 27,272 (= km 0,000). Konec úseku je před průmyslovou zónou obce Zábědov, v km 33,390 (= km 6,118). Rekonstruovaný úsek má délku 6 117,95 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky je proměnlivá a respektuje stávající stav s nezpevněnými krajnicemi. Šířka v intravilánu bude v rozmezí 7,5 – 8,25 m. V extravilánu je šířka sjednocena na 6,5 a 7,0 m. Součástí stavby bude zpevnění krajnic a rekonstrukce stávajících příčných propustků. Příkopy budou v celém úseku prohloubeny v rámci následných prací. Přilehlé zatrubněné sjezdy budou plynule napojeny na obnovený kryt vozovky.
Cílem stavby je rekonstrukce stávajícího povrchu komunikace, který je porušen zejména vyjetými kolejemi a ztrátou makrotextury, dále se v trase vyskytují příčné trhliny, nepravidelné trhliny, vysprávky a olamování okrajů. Na úseku je neudržované odvodnění. Zjištěná únosnost vozovky je kolísavá a v průměru vyhodnocená jako nevyhovující. V celém úseku nebyly zjištěny snížené moduly pružnosti podloží.
Rozsah stavebních prací v extravilánu zahrnuje odfrézování stávajícího asfaltového povrchu, recyklace za studena na místě a provedení nového povrchu v tl. 150 mm. Po odfrézování bude provedena pochůzka k určení rozsahu rekonstrukce poruch vozovky. Dále je v rámci projektu řešeno odvodnění komunikace (vyrovnání příčného sklonu vozovky, prohloubení stávajících příkopů v rámci následujících prací).
Stavba je z důvodu zachování dopravní obslužnosti obcí rozdělena na sedm úseků, které budou zhotoveny ve dvou sekcích (rok 2020 a 2021) výstavby:

Sekce stavby:
I. sekce (rok 2020):
SO 180 - Objízdné trasy - vedlejší aktivity
SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity
SO 101 - úsek 1 v délce 2 117,75m (ZÚ km 0,000 00 – km 2,117 75) – hlavní aktivity
SO 101.1 - úsek 1 v délce 2 117,75m (ZÚ km 0,000 00 – km 2,117 75) – vedlejší aktivity
SO 105 - úsek 5 v délce 1 170,78m (km 3,799 39 – km 4,970 17) – hlavní aktivity
SO 105.1 - úsek 5 v délce 1 170,78m (km 3,799 39 – km 4,970 17) – vedlejší aktivity
SO 107 - úsek 7 v délce 521,7m (km 5,596 25 – KÚ km 6,117 95) – hlavní aktivity
SO 107.1 - úsek 7 v délce 521,7m (km 5,596 25 – KÚ km 6,117 95) – vedlejší aktivity
SO 181 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 1 - vedlejší aktivity
SO 185 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 5 - vedlejší aktivity
SO 187 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 7 - vedlejší aktivity

II. sekce (rok 2021):
SO 002 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity,
SO 102 - úsek 2 v délce 887,6m (km 2,117 75 – km 3,005 35) – hlavní aktivity
SO 102.1 - úsek 2 v délce 887,6m (km 2,117 75 – km 3,005 35) – vedlejší aktivity
SO 103 - úsek 3 v délce 351,1m (km 3,005 35 – km 3,356 45) – hlavní aktivity
SO 103.1 - úsek 3 v délce 351,1m (km 3,005 35 – km 3,356 45) – vedlejší aktivity
SO 104 - úsek 4 v délce 442,94m (km 3,356 45 – km 3,799 39) – hlavní aktivity
SO 104.1 - úsek 4 v délce 442,94m (km 3,356 45 – km 3,799 39) – vedlejší aktivity
SO 106 - úsek 6 v délce 626,08m (km 4,970 17 – km 5,596 25) – hlavní aktivity
SO 106.1 - úsek 6 v délce 626,08m (km 4,970 17 – km 5,596 25) – vedlejší aktivity
SO 182 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 2 - vedlejší aktivity,
SO 183 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 3 - vedlejší aktivity,
SO 184 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 4 - vedlejší aktivity,
SO 186 - Dopravně inženýrská opatření pro Úsek 6 - vedlejší aktivity,

Nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona.
Před zahájením výstavby I. sekce bude nutná oprava navržené objízdné trasy.
Výstavba úseku 2 (SO 102 – Úsek 2: km 2,117 75 - 3,005 35) je možná až po dokončení výstavby kanalizace v obci Nepolisy (investor obec Nepolisy).
Při výstavbě je zejména nutné zachovat minimálně z jednoho směru příjezd do areálu tamního vojenského útvaru a také do dětského zábavního parku (dále také viz stanoviska dotčených orgánů).
Během výstavby úseku 5 (SO 105 – Úsek 5: km 3,799 39 - 4,970 17) je nutné respektovat související investiční akce – přeložka nadzemního vedení ČEZ a O2.
Během výstavby je nutné koordinovat výstavbu se zhotovitelem související investice svazku obcí POCIDLINSKO „smíšená stezka podél komunikace II/327 v úseku Chlumec nad Cidlinou - Nový Bydžov“. Jejíž výstavba bude probíhat v souběhu s naší výstavbou. V některých úsecích je stavba umístěna za silničním příkopem (zvláště v extravilánech), v některých je pak v souběhu se silnicí II/327 a přímo navazuje na její krajnici. V zadávací dokumentaci je tato související investice vyznačena a zkoordinována.
Pokládka asfaltobetonových vrstev bude bezespárá.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 288 60 080, projektant Ing. Iva Rotheová, Ing. Miroslav Kučera, datum zpracování 10/2018, č. zakázky 55/17. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 163 434 352 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy