Veřejná zakázka: 34854_II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov, SO 102

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3475
Systémové číslo: P16V00000566
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 643862
Počátek běhu lhůt: 26.09.2016
Nabídku podat do: 29.11.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 34854_II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov, SO 102
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče na stavební práce „II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov, SO 102“.
Silnice II/567 v okrajové části okresu Náchod slouží nejen místní dopravě mezi přilehlými obcemi, ale je rovněž spojnicí mezi Hronovem a Rtyní v Podkrkonoší s pokračováním na Trutnov. Je spojnicí sil. II/303 se sil. I/14. Jedná se o silnici II. tř., která v celé délce úseku vykazuje množství nerovností a konstrukčních poruch. Charakter a stav vozovky je v jednotlivých úsecích odlišný. V úseku od hranice okresu po zástavbu v Horním Kostelci je vozovka převážně v šířce 5.50 m a celkový rozsah poruch v krytových vrstvách i poruch zasahujících do podkladních vrstev je značný. Rozsah poruch krytu dosahuje 60% celkové plochy vozovky. V druhém úseku stavby od křiž. se sil. III/5672 v Horním Kostelci jsou patrné převážně poruchy v krytových vrstvách. Příčinou poruch je opotřebení asfaltových vrstev a jejich nespojitost. Poruchy zasahující do podkladních vrstev jsou způsobeny nedostatečnou funkcí odvodnění. Vozovka v tomto úseku je široká 6,0 m.
Samostatnými objekty stavby je rekonstrukce vozovky v rozsahu křižovatky se sil. III/5672 a sanace zemního tělesa komunikace v úseku s jeho nedostatečnou stabilitou. Stavba se nachází z podstatné části v extravilánu. V intravilánu města Červený Kostelec se nachází pouze krátký úsek procházející okrajovou částí Horní Kostelec v délce cca 0,6 km. Na stávající komunikaci navazují v úseku rekonstrukce další silnice III. tř., místní a účelové komunikace. Dle požadavku byla na základě provedených vrtů a expertním stanovení únosnosti určen rozsah rekonstrukce krytu vozovky. Rekonstrukce asfaltového krytu se zesílením podkladní vrstvy recyklací prováděnou za studena a s výměnou se zesílením asfaltových vrstev krytu je navržena v úseku od hranice okresu po křižovatku se sil. II/5672 v Horním Kostelci (SO 102.1). V úseku od křižovatky se sil. II/5672 do konce stavby (SO 102.2) bude provedena výměna krytových asfaltových vrstev se zesílením a opravami poruch zasahujících do asfaltových podkladních vrstev. Opraveny budou plošné rozpady vrstvy, podélné a příčné trhliny. V obou úsecích budou provedeny opravy vad konstrukce vozovky zasahujících do podloží. Rekonstrukce budou provedeny kompletní výměnou vrstev konstrukce a nutnou úpravou podloží. Stávající degradované krytové vrstvy v obou úsecích budou v tl. 100 mm odfrézovány.
Začátek stavby je ve staničení 0,000 km = km 3.155 – hranice okresu. Konec stavby je ve staničení 2.840 km = 5.996 km pasportu sil. II/567. V konci stavba navazuje na úsek SO103 Zbečník - průtah dokončený v r. 2014. Délka stavby je 2,84 km, celková plocha 17 500 m2.
Rekonstrukce komunikace bude probíhat po jednotlivých stavebních objektech za částečných i úplných uzavírek. Zhotovitel zpracuje podrobný časový plán stavby zajišťující časovou i technologickou návaznost prací na objektech a zohledňující nutné zásahy do veřejného provozu. Podrobný časový plán bude podkladem pro projednání žádosti o povolení uzavírek jednotlivých úseků.
Rekonstrukce komunikace bude probíhat zčásti za úplné uzavírky jednotlivých úseků stavby, kterou si vyžaduje použitá technologie stavebních prací. Po dobu uzavírek bude provoz převeden na objízdné trasy vedené po silnicích I/14, II/303 a III/5672. Větší objem prací bude proveden za provozu, s uzavírkou jednoho jízdního pruhu (délku pracovního místa určí Policie ČR DI Náchod). Provoz na průjezdu staveništěm bude řízen světelnou signalizací popřípadě pracovníky stavby a veden pomocí provizorního dopravního zařízení. Pro zmenšení dopravního zatížení bude z úseku silnice II/567 Hronov - Rtyně po celou dobu stavby odkloněna tranzitní nákladní doprava. Tranzit bude veden po sil.II/303 a I/14 s průjezdem Náchodem.
Rekonstrukce komunikace bude probíhat po jednotlivých stavebních objektech po dokončení postupně uváděných do provozu.
Vzhledem k nutnosti provedení úplných uzavírek úseků silnice v průběhu stavby s dopadem na provoz školních autobusových spojů bude vhodné provést práce v době školních prázdnin.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří STRADA HK, spol. s r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný architekt Ing. A. Dejmek, datum zpracování 12/2015. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 33 173 265 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky