Veřejná zakázka: Odstranění nehodové lokality S266 - II/298 Třebechovice pod Orebem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10740
Systémové číslo: P24V00000233
Evidenční číslo zadavatele: 32826
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-015271
Datum zahájení: 10.04.2024
Nabídku podat do: 13.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění nehodové lokality S266 - II/298 Třebechovice pod Orebem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Odstranění nehodové lokality S266 - II/298 Třebechovice pod Orebem“.
Jedná se o vybrané nehodové místo na silnici II. třídy v okrese Hradec Králové.
Na předmětném místě budou provedena dílčí opatření, jejichž kombinace vzájemně a komplexně reagují na potřeby všech účastníků provozu.
Jedná se o silnici II/298, která tvoří spojnici mezi Opočnem a Třebechovicemi pod Orebem. Inkriminovaný úsek je v extravilánu za obcí Polánky. Jedná se o druhý směrový oblouk ve směru z Polánek do Třebechovic. Silnice je dvoupruhová s nejvyšší povolenou rychlostí 90 km/h. Ještě v obci Polánky je osazena dopravní značka A 2b, v protisměru je značka osazena s dodatkovou tabulkou s nápisem 2 km. Za obcí Polánky je na vnitřní straně oblouku osazeno svodidlo, které končí před sjezdem na pole zakresleným v situaci. Stávající vodorovné dopravní značení upravuje možnost předjíždění v obloucích. Vodící čára V 4, podélná čára souvislá doplněná přerušovanou „V 3“ a podélná čára přerušovaná V 2b doplněná šipkami V 9b. Ve směrovém oblouku je samostatný vzrostlý strom. Za vjezdem na pole jsou drobné nálety a vzrostlý strom, oba jsou popsány v situaci.
Navržená opatření vycházejí z doporučení po konzultaci Královéhradeckého kraje a SFDI. Tato opatření jsou následující:
Na vnější straně oblouku doplnit zádržný systém. Vzhledem k délce úseku dle zadání doporučuje projektant prodloužení úseku o cca 140m nad jeho maximální rozsah. V případě osazení svodidel ve stávajících parametrech by svodidla neobsáhla celý směrový oblouk a byla by ukončena v půlce směrového oblouku. Svodidla ochrání silnici také proti střetu se zvěří a zamezí přístupu zvěře na silnici a střetu s vozidlem. Délka svodidel bude cca 260m, na svodidla budou osazena optická zradidla proti zvěři. Dále je nutné prověřit stávající vodorovné dopravní značení, které je popsáno výše. Ke zvýšení bezpečnosti navrhujme v celém úseku obou protisměrných oblouků realizovat podélnou čáru souvislou V 1a v délce 500m. Provedení mikrokoberce. Tato úprava si vyžádá zásah do asfaltových krytových vrstev. Dojde k odfrézování stávávajících krytových vrstev v tloušťce cca 10cm a následně k lokální sanaci poškozených podkladních vrstev. Budou položeny asfaltové krytové vrstvy a mikrokoberec. Úprava bude provedena ve staničení 21,650 – 21,870 km (sjezd na pole). Nesmí být dotčen pozemek č.p. 2145/2 v k.ú Třebechovice pod Orebem. Cílem opatření je zlepšit brzdné a protismykové vlastnosti povrchu silnice a umožnit tak účastníkům provozu rychleji a bezpečněji reagovat na neočekávané události a překážky provozu. Osadit značky A 14 pro oba směry. Značky budou osazeny před směrové oblouky pro oba směry. Instalace optických zradidel proti zvěři. Osazení bude provedeno za novými svodidly do začátku úseku. Stavební práce budou prováděny pouze s omezením provozu, který bude řízen kyvadlově.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DZS, zpracované projekční kanceláří VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 288 60 080, datum zpracování 05/2023, číslo zakázky 29/23, zodpovědný projektant Ing. Václav Lexa, Ing. Miroslav Kučera.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:
45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 608 472 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy