Veřejná zakázka: Oblastní nemocnice Jičín – pavilon psychiatrie – projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 9948
Systémové číslo: P23V00000702
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-022214
Datum zahájení: 25.05.2023
Nabídku podat do: 10.07.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oblastní nemocnice Jičín – pavilon psychiatrie – projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby, které spočívající ve zpracování projektové dokumentace (dále také jen „PD“) dle zpracované studie proveditelnosti (příloha č. 7 ZD) v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude PD bouracích prací, PD pro provádění stavby (dále též jen „DPS“), PD interiéru a vybavení a výkonu veškeré související inženýrské činnosti vedoucí k získání pravomocného stavebního či společného povolení, dále spolupráce při přípravě a v průběhu výběru zhotovitele vlastního předmětu projektové dokumentace a v případě realizace vlastní stavby i výkon autorského dozoru.
Předmětem projektových dokumentací je výstavba nového pavilonu K psychiatrie se dvěma podzemními podlažími pro účely parkování a umístění technického zázemí a třemi nadzemními podlažími, demolice stávajících pavilonů I, J, K, OHS a objektu na p.č. 1749 (příloha č. 4 ZD Dotčená území). Specifikace investičního záměru je uvedena v příloze č. 5 ZD – Požadavky k projektu nového pavilonu. Projektovou dokumentaci je potřeba zpracovat s ohledem na probíhající změnu regulačního plánu historického jádra města Jičína, která je přílohou č. 10b ZD.
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bude studie proveditelnosti „NOVOSTAVBA PAVILONU PSYCHIATRIE, NEMOCNICE JIČÍN“ zpracovaná společností KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 26817853, která je přílohou č. 7 ZD.
Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou dokumentací bude PD bouracích prací, PD pro provádění stavby včetně 3D vizualizace (min. 4 různé pohledy), PD interiéru a vybavení (tj. zejména nábytku a veškerého vybavení, IT, zdravotnické technologie, informačního systému a vyvolávacího systému, včetně barevného a materiálového řešení interiérů s ohledem na charakter objektu doplněný o 3D vizualizace a pohledy). Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého projektového řešení s dotčenými orgány státní správy, samosprávy, uživatelem nemocnice a s vlastníky či správci inženýrských sítí technického vybavení a jejich zapracování do DPS a získání pravomocného stavebního povolení či společného povolení. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška“) a smlouvou o dílo, která je přílohou č. 2 ZD. Součástí zpracování projektové dokumentace bouracích prací a dokumentace pro provádění stavby bude část - zpracování plánů zdolávání požáru, plánu POV, ZOV (textová i výkresová část), plánu BOZP a stanovení možných rizik z provádění stavebních a bouracích prací včetně situačních výkresů atd. Součástí DPS budou rovněž koordinační výkresy jednotlivých profesí, vypracování KZP a knihy svítidel.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 000 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je zároveň maximálně přípustnou nabídkovou cenou

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy