Veřejná zakázka: II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9395
Systémové číslo: P23V00000149
Evidenční číslo zadavatele: 33119
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-010330
Datum zahájení: 10.03.2023
Nabídku podat do: 03.05.2023 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění“.
Předmětem zakázky je rekonstrukce části silnice II/284 v Miletíně (ulice Komenského – náměstí K. J. Erbena), a to včetně odvodnění této komunikace. V rámci spolupráce s Městem Miletín budou zároveň zrekonstruovány přilehlé chodníky, autobusová zastávka, parkovací plochy a napojení stávajících vedlejších komunikací. Úsek rekonstrukce začíná v ulici Komenského na příjezdu do Miletína ze směru od Lázní Bělohrad (provozní staničení 39,000 km) a končí na náměstí K. J. Erbena před křížením s komunikací II/300 (provozní staničení 39,380 km). Délka rekonstruovaného úseku je cca 0,380 km.


Rozdělení zakázky podle objednatelů (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):
Zadavatel Královéhradecký kraj:
SO 101 - Komunikace
Stavební objekt 101 řeší rekonstrukci části ulice Komenského a náměstí K. J. Erbena v obci Miletín, a to v úseku cca 380 m na příjezdu do obce Miletín ze směru od Lázní Bělohrad. Komunikace je navržena jako obousměrná místní komunikace funkční skupiny B. Celková šířka mezi stávající zástavbou je proměnná v rozmezí 7,5 m – 13,2 m. Ve staničení (začátek rekonstrukce) km 0,000 00 až km 0,150 00 je komunikace navržena o šířce 7 m, jeden jízdní pruh má tedy šířku 3,5m. Toto šířkové uspořádání zajišťuje komfortní průjezd vozidel RZS, HZS, vozidel pro svoz komunálního odpadu i vozidel pro údržbu komunikací. Ve staničení km 0,150 00 až km 0,380 00 (konec rekonstrukce) respektuje komunikace stávající šířkové uspořádání. Rekonstruovaný úsek leží v Zóně 40. Návrhová rychlost je 40 km/h. Do dopravního prostoru jsou napojeny vjezdy na soukromé pozemky a do garáží.
SO 181 – Přechodné dopravní značení – DIO
Obsahem stavebního objektu SO 181 jsou dopravně-inženýrská opatření v místě stavby během výstavby včetně objízdných tras.
SO 301 – Dešťová kanalizace, odvodnění komunikace
Odvodnění komunikace II/284 je navrženo gravitační dešťovou kanalizací v prostoru náměstí stokou „DB“ zaústěnou do šachty na stávající jednotné kanalizaci a přípojkami uličních vpustí, zaústěnými do stejné kanalizace. Konstrukce stávající šachty Š.ST.1 bude po jejím odkrytí vyhodnocena, případně bude vybourána a nahrazena novou. Povodí komunikace směrem na Lázně Bělohrad je odvodněno stokou „DA-3“, trasovanou v samotné komunikaci od náměstí po odlučovač lehkých kapalin OLK, umístěný před parcelou č. 183. Povrchová voda ze zpevněných ploch bude příčným sklonem odvedena do uličních vpustí, žlabů. Vpusti zaústěné do jednotné kanalizace a všechny vysazené na stoce DB budou opatřeny zápachovou uzávěrkou. Srážková voda z objektů bude dešťovými svody DN150 svedena do nové gravitační kanalizace. Veškeré vody budou odvedeny dešťovou gravitační beztlakovou kanalizací HDPE SN8 DN300. Materiál kanalizačních přípojek uličních vpustí a svodů je HDPE SN8. Výstavba bude respektovat stávající inženýrské sítě a bude koordinována s probíhající výstavbou městské splaškové kanalizace a vodovodu.
SO 302 – Dešťová kanalizace do toku
Za odlučovačem lehkých kapalin jsou vody svedeny do přirozené údolnice navrženou dešťovou gravitační stokou „DA–2“. Vyústění kanalizace je do otevřeného koryta, které je dále zatrubnění a vody jsou gravitačně svedeny stokou „DA-1“ do toku Bystřice. Výústní objekty budou vyzděny z lomového kamene na cementovou maltu MC5,0. Založení objektů na betonový pas se základovou spárou v nezámrzné hloubce. Před výústním objektem na stoce „DA-1“ bude vysazena regulační velkoprůměrová šachta ŠD1 DN1650 se vstupním poklopem 900x900 mm, třída zatížení D400. Ochranu stoky zajistí bezpečnostní přeliv o průměru 465/400. Poblíž navrhovaného výústního objektu kanalizace do toku Bystřice se nacházejí dva vzrostlé stromy, které budou vykáceny, kořeny odstraněny. U stoky „DA-1“ je předpokládaná výšková kolize s plynovodem. Přeložka plynovou je součástí PD obce (SO 501).
SO 303 – Otevřené koryto
Jedná se o výstavbu koryta, které převede vodu ze stoky „DA-2“ do „DA-1“ a dále o koryto, které podchytí vody ze stávajícího již nefunkčního, nejspíše melioračního, příkopu. Koryta vzniknou modelací stávajícího terénu za použití mechanizace, zpětného ohumusování a zatravnění. Za výústním objektem VO2 a před vpusťovým objektem VPO2 bude koryto zpevněno rovnaninou s proštěrkováním, položenou do štěrkopískového lože. Před vpusťovým objektem VPO1 bude koryto zpevněno lomovým kamenem do betonu se zatřením spár cementovou maltou MC5,0.
Zadavatel Město Miletín:
SO 102, 103, 104 – Chodníky, parkoviště, autobusová zastávka
Stavební objekt 102 řeší úpravu stávajících chodníků a úpravu stávajících vjezdů vyvolaných rekonstrukcí silnice II/284 v katastrálním území obce Miletín. Celková délka rekonstruovaných chodníků je cca 129 m.
Stavební objekt 103 řeší úpravu a napojení stávajících parkovacích stání podél místní komunikace na silnici II/284 v katastrálním území obce Miletín, vyvolaných její rekonstrukcí. Parkovací zálivy jsou umístěny vpravo ve směru staničení.
Stavební objekt 104 řeší úpravu a napojení stávající autobusové zastávky na Náměstí K. J. Erbena.
SO 306 – Přeložka vodovodu
Stavební objekt SO 306 řeší přeložku cca 68,6 m vodovodního řadu z důvodu kolize s nově budovanou stokou „DA – 1“ (SO 302 Dešťová kanalizace do toku).
SO 501 – Přeložka plynu
Stavební objekt SO 501 řeší přeložku stávajícího STL plynovodu PE dn 90 v délce cca 9,5 m z důvodu kolize s nově budovanou stokou „DA – 1“ (SO 302 Dešťová kanalizace do toku).

Ostatní požadavky:
Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá.
Zhotovitel zajistí v rámci výkazu produkce odpadů k dokončené stavbě investora Města Miletín:
o Výkaz produkce odpadu vzniklého při realizaci Akce. Původci odpadu (v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) jsou povinni při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna míra 70 % hmotnosti jejich opětovného použití (nebo přípravy k opětovnému použití) a recyklace s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) a nebezpečných odpadů.
o Minimální rozsah: přehled množství odpadu dle katalogových čísel, způsob nakládání s odpadem, podílu jejich recyklace či předání k dalšímu využití
Přeložka STL plynovodu musí být realizována v souladu se stanoviskem společnosti GasNet Služby, s.r.o., č. 5002469546 ze dne 5.10.2021 (viz příloha). Stavbu plynárenského zařízení a propojovací práce na stávající plynárenské zařízení smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí odpovídat typu plynárenského zařízení a prováděné činnosti.

Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací (PD):
 pro zadavatele Královéhradecký kraj
projektová dokumentace DUSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 288 60 080, datum zpracování: 09/2020.
 pro zadavatele Město Miletín
projektová dokumentace DUSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 288 60 080, datum zpracování: 12/2019.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 26 290 052 Kč bez DPH
  Z toho pro zadavatele Královéhradecký kraj: 23.054.589,00 Kč bez DPH a pro zadavatele Město Miletín: 3.235.463,00 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky