Veřejná zakázka: Realizace geodetických prací pro potřeby zajištění vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Vejsplachy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 6027
Systémové číslo: P19V00000528
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2019/573
Datum zahájení: 26.07.2019
Nabídku podat do: 06.08.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace geodetických prací pro potřeby zajištění vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Vejsplachy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace geodetických prací nutných pro potřeby zajištění vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Vejsplachy (dále jen „přírodní památka“).
Geodetické práce budou spočívat ve vyhotovení a předání záznamu podrobného měření změn včetně seznamu číslovaných lomových bodů, které definují hranice přírodní památky včetně ochranného pásma ve třech listinných vyhotoveních a na elektronickém nosiči, dále ve vytyčení hranice přírodní památky v terénu provizorními mezníky, tj. geodetickými dřevěnými kolíky, dle přiložené specifikace a předání hranice obvodu zvláště chráněného území, včetně projednání hranic s vlastníky pozemků, vše podle vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, a v předání seznamu vlastníků dotčených pozemků v přírodní rezervaci (u fyzických osob s uvedením jména, příjmení, adresy, data narození a u právnických osob s uvedením názvu, sídla a IČO) v listinné i elektronické podobě.

Práce budou dále provedeny v souladu s vyhláškou 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území vč. legislativních změn a jejích dopadů. Vyhláškou došlo ke změně rozsahu podkladů pro provedení zápisu objektů do Ústředního seznamu ochrany přírody spravovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“); konkrétně příloha č. 5 vyhlášky – součástí záznamu podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“) a dodávaných geodetických služeb bude vyhotovení seznamu dotčených pozemků zvláště chráněného území (seznam katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených ochranou podle stavu katastru nemovitostí platného k datu platnosti právního předpisu, kterým se maloplošné zvláště chráněné území vyhlašuje, přitom se uvede název katastrálního území, parcelní číslo, druh pozemku, způsob využití pozemku, celková výměra pozemku, výměra pozemku v zvláště chráněné území, druh evidence) v listinné i elektronické podobě a soutisk katastrální mapy zvláště chráněného území se ZPMZ.
Předpokládaná orientační výměra přírodní památky: 3,3040 ha. Ochranné pásmo bude vyhlášeno na části parcely č. 575/1 v k.ú. Vrchlabí o výměře cca 0,1907 ha

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 30 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz) nebo v listinné podobě na adrese: Centrum investic, rozvoje a inovací Soukenická 54 500 03 Hradec Králové podatelna (kancelář N2.38)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy