Veřejná zakázka: Realizace geodetických prací pro potřeby zajištění vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Vejsplachy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6027
Systémové číslo: P19V00000528
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2019/573
Datum zahájení: 26.07.2019
Nabídku podat do: 06.08.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace geodetických prací pro potřeby zajištění vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Vejsplachy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace geodetických prací nutných pro potřeby zajištění vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Vejsplachy (dále jen „přírodní památka“).
Geodetické práce budou spočívat ve vyhotovení a předání záznamu podrobného měření změn včetně seznamu číslovaných lomových bodů, které definují hranice přírodní památky včetně ochranného pásma ve třech listinných vyhotoveních a na elektronickém nosiči, dále ve vytyčení hranice přírodní památky v terénu provizorními mezníky, tj. geodetickými dřevěnými kolíky, dle přiložené specifikace a předání hranice obvodu zvláště chráněného území, včetně projednání hranic s vlastníky pozemků, vše podle vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, a v předání seznamu vlastníků dotčených pozemků v přírodní rezervaci (u fyzických osob s uvedením jména, příjmení, adresy, data narození a u právnických osob s uvedením názvu, sídla a IČO) v listinné i elektronické podobě.

Práce budou dále provedeny v souladu s vyhláškou 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území vč. legislativních změn a jejích dopadů. Vyhláškou došlo ke změně rozsahu podkladů pro provedení zápisu objektů do Ústředního seznamu ochrany přírody spravovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“); konkrétně příloha č. 5 vyhlášky – součástí záznamu podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“) a dodávaných geodetických služeb bude vyhotovení seznamu dotčených pozemků zvláště chráněného území (seznam katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených ochranou podle stavu katastru nemovitostí platného k datu platnosti právního předpisu, kterým se maloplošné zvláště chráněné území vyhlašuje, přitom se uvede název katastrálního území, parcelní číslo, druh pozemku, způsob využití pozemku, celková výměra pozemku, výměra pozemku v zvláště chráněné území, druh evidence) v listinné i elektronické podobě a soutisk katastrální mapy zvláště chráněného území se ZPMZ.
Předpokládaná orientační výměra přírodní památky: 3,3040 ha. Ochranné pásmo bude vyhlášeno na části parcely č. 575/1 v k.ú. Vrchlabí o výměře cca 0,1907 ha

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 30 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz) nebo v listinné podobě na adrese: Centrum investic, rozvoje a inovací Soukenická 54 500 03 Hradec Králové podatelna (kancelář N2.38)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky