Veřejná zakázka: Výstavba a modernizace Domova U Biřičky - přístavba a rekonstrukce kuchyně - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10387
Systémové číslo: P23V00001142
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-050795
Datum zahájení: 06.11.2023
Nabídku podat do: 08.12.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba a modernizace Domova U Biřičky - přístavba a rekonstrukce kuchyně - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby, které spočívající:
- v zaměření stávajícího stavu dotčeného rekonstruovaného objektu (kuchyň, jídelna, zázemí) pasport stavby a stavebně technický průzkum včetně potřebného počtu sond, zkoušek a všech potřebných průzkumů
- zpracování energetického posudku pro stávající provoz kuchyně a jídelny pro energetický audit pro případnou žádost o dotaci z OPŽP
- vypracování projektové dokumentace (dále též jen „PD“) ve složení 2 (dva) návrhy konceptu studie jejíž součástí je náhled 3D vizualizace objektu s následným dopracováním do podoby finální architektonické studie s fotorealistickou 3D vizualizací objektu a vnitřních prostor. Dále vypracování dokumentace bouracích prací, dokumentace pro územní rozhodnutí DUR a dokumentace pro stavební povolení DSP případně dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen společné povolení), dokumentace pro provádění stavby (DPS) v dále specifikovaném rozsahu. Výsledným stupněm bude projektová dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „DPS“) a PD interiéru a vybavení (technologie a vybavení) včetně vizualizací.
- výkon veškeré související inženýrské činnosti vedoucí k získání pravomocného územního, stavebního či společného povolení, dále spolupráce při přípravě a v průběhu výběru zhotovitele vlastního předmětu projektové dokumentace a v případě realizace vlastní stavby i výkon autorského dozoru.

Předmětem projektových dokumentací je provedení celkové rekonstrukce stávající kuchyně a jídelny včetně zázemí a skladů, kterou bude zajištěno navýšení její kapacity, energetická optimalizace a technologické vybavení novými moderními přístroji, jež zjednoduší, urychlí a zkvalitní přípravu jídel v souladu se zásadami HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů). Bude navržen i systém úspory energie formou využití obnovitelných zdrojů energie dle metodických pokynů vydaných Ministerstvem životního prostředí s aktualizací dle současně probíhajícího operativního dotačního programu životního prostředí – příloha č.7 ZP. Součástí bude i případná přístavba, která zajistí dostatek provozních ploch pro umístění gastrotechnologie a skladů. Předmětem je i rekonstrukce stávajícího objektu jídelny a kuchyně a případná přístavba včetně zázemí a inženýrských sítí. Celková plocha rekonstruovaného objektu kuchyně a jídelny se nachází v objektu „Y“ a v jednom podlaží se uvažuje cca 31,7m x 25,32m, a ta se opakuje i v dalších podlažích ve 2 PP,1PP,1NP,2NP,3NP včetně střechy. Předmětem plnění je i vyřešení dostatečného zdroje elektrické energie - posouzení a návrh nové trafostanice. Součástí předmětu plnění je i vybavení gastrotechnologií (návrh tabletového systému) a to s veškerým potřebným nábytkem v kuchyni, skladech a v jídelně.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 300 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je zároveň maximálně přípustnou nabídkovou cenou

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy