Veřejná zakázka: Odstranění nehodové lokality – II/284 Lázně Bělohrad

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8461
Systémové číslo: P22V00000267
Evidenční číslo zadavatele: 33199
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-018626
Datum zahájení: 12.05.2022
Nabídku podat do: 20.06.2022 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění nehodové lokality – II/284 Lázně Bělohrad
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Odstranění nehodové lokality – II/284 Lázně Bělohrad“.

Jedná se o silnici II/284, která tvoří spojnici mezi Miletínem a Lázněmi Bělohrad. Inkriminovaný úsek je v ulici Lázeňská, a to na vjezdu do města od Miletína. Silnice je dvoupruhová a nejvyšší dovolená rychlost je 50km/h. Na vjezdu do města je pravý směrový oblouk. Na levé straně je sjezd do bažantnice a na pravé straně je výjezd z parkoviště pro lázeňské hosty. Ve směrovém oblouku jsou osazeny svislé dopravní značky Z 3 „Vodící tabule“, a to v provedení jedné šipky se žlutozelenou barvou, pouze pro směr do města. Za napojením parkoviště je vodorovná dopravní značka V 7 přechod pro chodce v šířce 3m, tato je doplněna svislou dopravní značkou IP 6 pouze ve směru z města. Značka ve směru do města je poškozena a je nutno ji doplnit.
Před vjezdem do města od Miletína jsou osazeny dopravní značky A 2a plus A 8. Tyto značky jsou osazeny na jednom sloupku a jsou zvýrazněny zeleným retroreflexním podkladem. Značky jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti před směrovým obloukem. Před směrovým obloukem je také umístěna značka IZ 4a.

Navržená opatření jsou následující:
• Na výjezdu z města, směr Miletín, na vnější straně oblouku osadit zádržný systém. Osazení svodidla je navrženo za sjezdem do bažantnice v délce 44m. Na vnější straně oblouku se nachází vzrostlé stromy, svodidlo bude plnit bezpečnostní funkci a sníží tak případné zdravotní následky nehody.
• Osazení značky Z 3 ve směrovém oblouku. Dojde k osazení značky Z 3 „Vodící tabule“, a to v provedení jedné šipky se žlutozelenou barvou, značka bude doplněna pro směr z Lázní Bělohrad na vnějším směrovém oblouku, na jednom sloupku.
Cílem instalace a doplnění dopravního značení je upozornit řidiče na identifikovaná rizika a předejít tak vzniku dopravní nehody, případně snížit její následky na zdraví.
• Připojení parkoviště osazením Z 11g. Směrové sloupky u připojení parkoviště jsou navrženy.
• Provedení mikrokoberce. Tato úprava si vyžádá zásah do obrusných vrstev povrchu. Dojde k odfrézování stávávajících obrusných vrstev v tloušťce cca 10cm a následně k lokální sanaci poškozených podkladních vrstev. Budou položeny asfaltové podkladní vrstvy mikrokoberce.
Cílem opatření je zlepšit brzdné a protismykové vlastnosti povrchu silnice a umožnit tak účastníkům provozu rychleji a bezpečněji reagovat na neočekávané události a překážky provozu.
• V místě propustků osadit zádržný systém. V místě jednoho propustku bude osazeno silniční svodidlo.

Kombinace těchto dílčích opatření se vzájemně doplňují a komplexně reagují na potřeby všech účastníků provozu v řešené lokalitě. Účastníky provozu v této lokalitě jsou zejména řidiči motorových vozidel, vzhledem k tomu, že se řešená lokalita nachází v intravilánu a je zde veden chodník a přechod, tak i dopad na chodce v tomto úseku povede ke zvýšení jejich bezpečnosti.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro zadání stavby, stupeň PD DZS, zpracované projekční kanceláří VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO 288 60 080, zodpovědný projektant Ing. Václav Lexa, datum zpracování 6/2021, číslo zakázky 38/21.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 470 723 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy