Veřejná zakázka: II/302 Broumov – Velká Ves, 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7864
Systémové číslo: P21V00000555
Evidenční číslo zadavatele: 34154c, 34154h
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-033135
Datum zahájení: 10.09.2021
Nabídku podat do: 27.10.2021 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/302 Broumov – Velká Ves, 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/302 Broumov – Velká Ves, 1. etapa“.
Jedná se o rekonstrukci silnice za mostem Hejtmánkovice po Městský úřad v Broumově – km 9,488 - 10,098 včetně nové dešťové kanalizace a o rekonstrukci křižovatky u Městského úřadu v Broumově km 10,098 – 10,232.
1. úsek: II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR, III. část Broumov km 9,488 – 10,098
Řeší rekonstrukci komunikace II/302 v úseku km 9,488 – 10,098. Délka řešeného úseku je 610 m. V rámci rekonstrukce dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev komunikace. Dále budou vybourány konstrukční vrstvy vozovky pro provedení sanací krajů komunikace. Sanace krajů budou provedeny v min. šíři 1,5 m. Součástí sanací může být i výměna aktivní zóny, pokud nebude dosaženo požadovaného modulu pružnosti na zemní pláni. Stávající uliční vpusti budou vyměněny a jsou navrženy i nové uliční vpusti pro lepší odvod vody z komunikace. Budou výškově upraveny veškeré stávající povrchové znaky a poklopy inženýrských sítí a uličních vpustí.
Je zde řešena i rekonstrukce stávajících chodníků podél II/302. Dojde k vybourání stávajících chodníků včetně obrub. Následně budou osazeny nové obruby a budou provedeny nové chodníkové vrstvy. V místě dlážděných chodníků ve staničení km 9,820 – 9,940 vlevo a km 10,060 – KÚ vpravo budou v rámci tohoto projektu pouze osazeny nové obruby. Předláždění chodníků bude řešeno jako související investice města Broumov.
Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově
Jedná se o podchycení uličních vpustí z ulice Masarykova, jejích zaústění do dešťové kanalizace a odvedení těchto vod do Liščího potoka. Kanalizace je navržena z PP a PVC potrubí SN8 a SN12. Ve směrových a výškových lomech jsou umístěny prefabrikované betonové šachty. Veškeré vpusti u rekonstruované komunikace ul. Masarykova jsou zaústěny do nově budované kanalizace. Vpusti budou provedeny nové na niveletu komunikace z prefabrikovaných dílů.
Výstavba bude probíhat po polovinách, řízení dopravy bude světelnou signalizací.
2. úsek II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR, III. část Broumov km 10,098 – 10,232
V této projektové dokumentaci je řešena rekonstrukce komunikace II/302 v úseku km 10,098 – 10,232. Délka úseku je 134 m. V tomto staničení dojde k přestavbě stávající stykové křižovatky. Bude upraveno její nároží a napojení ulice Pivovarská tak, aby byl zdůrazněn rozdíl mezi hlavní a vedlejší pozemní komunikaci. S tím se pojí úprava chodníku podél městského úřadu a jeho tvar. Vlivem úpravy tvaru křižovatky bude nově zbudován chodník ve staničení 10,089 – 10,176 vpravo tk, aby propojil stávající chodníky před a za řešeným úsekem. Ve staničení km 10,176 – 10,232 dojde k rekonstrukci stávající komunikace.
Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací:
1. PD ve stupni DSP a PDPS II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR, III. část Broumov km 9,488 – 10,098, zpracované projekční kanceláří AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4, IČO: 47307218 datum zpracování 10/2019, číslo zakázky 15-2-086 , zodpovědný projektant Ing. Jakub Vyhnálek
2. PD ve stupni DUSP a PDPS II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR – PR, III. část Broumov km 10,098 – 10,232, zpracované projekční kanceláří AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13,140 00 Praha 4, IČO: 47307218 datum zpracování 01/2020, číslo zakázky 15-2-086 , zodpovědný projektant Ing. Jakub Vyhnálek
3. PD ve stupni DUR + DSP Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově, zpracované projekční kanceláří Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611 datum zpracování 12/2019, číslo zakázky 05730/19, zodpovědný projektant Tomáš Hrdonka
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 37 671 225 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky