Veřejná zakázka: Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 5563
Systémové číslo VZ: P19V00000068
Evidenční číslo zadavatele: 36507
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-009062
Datum zahájení: 20.03.2019
Nabídku podat do: 07.05.2019 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu“.

Rekonstrukce mostu ev.č. 325-021 bude zároveň probíhat i s úpravou místní komunikace. Začátek úseku je na silnici II/325 od hrany železničního přejezdu u křížení ulice I. Herrmanna a ulice Nádražní. Úsek pak dále pokračuje ulicí Nádražní přes mostní objekt ev.č. 325-021. Konec úseku je stanoven na hraně křižovatky na ulici Horská po křížení s ulicemi Na Valech a Dolní Brána. Jedná se o úsek délky 353,00 m.

Rozdělení zakázky podle objednatelů po objektech (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):

Pro Zadavatele – Královéhradecký kraj
SO 000 – Všeobecné a ostatní náklady
SO 120 – Komunikace II/325 - OŽK
Začátek úseku je na silnici II/325 od hrany železničního přejezdu u křížení ulice I. Hermanna a ulice Nádražní. Konec úseku je v km 0,260 na ulici Nádražní před křížení s ulicí B. Němcové. Tento úsek je dlouhý 260 m. Stavební úpravy budou probíhat v rekonstrukci silnice a jejím obnovení odvodnění. Rekonstrukce silnice II/325 bude probíhat v odfrézování tl. 50 mm, očištění povrchu a případného určení sanací. V určených místech se provede lokální sanace vozovky. Poté se provede pokládka obrusné asfaltové vrstvy modifikované pryžovým granulátem v tl. 50 mm. Uprostřed vozovky se provede vyrovnávka.
SO 121 – Obnova místních komunikací
Stavební úpravy budou probíhat v ulici I. Hermana (délka úpravy cca 9,0 m), ulici Sídliště (délka úpravy cca 7,0 m), ulici B. Němcové (délka úpravy cca 30,0 m), ulici K.V. Raise (délka úpravy cca 7,0 m) a ulici Mládežnická (délka úpravy cca 20,0 m). Výškové uspořádání kopíruje stávající stav. K navýšení nivelety o 110 mm dojde jen na předmostí mostu, tj. v napojení ulice Nádražní - B. Němcové – K.V.Raise a ulic Nádražní – Mládežnická. V ulici I.Hermanna a v ulici Sídliště se provede frézování krytu v tl. 50 mm, očištění povrchu a lokální sanace. Poté se provede pokládka obrusné asfaltové vsrtvy modifikovaným pryžovým granulátem v tl. 50 mm. Uprostřed vozovky se provede vyrovnávka.
SO 134 – Obnova chodníků
Oprava chodníků bude probíhat v intravilánu města Hostinné u mostu ev. č. 325-021 ulici Nádražní v km 0,260-0,320. Oprava chodníku bude provedena v šířce 1,5 a 2,0 m, v místech zaoblení hran křižovatek je rozšířena až na 5,30 m.
SO 182 – Dočasné dopravní opatření
Dočasné dopravní opatření bude rozděleno na několik fází s ohledem na postup výstavby a převedení dopravy.
Provizorium bude sloužit pouze pro převedení dopravy do 3,5 tuny včetně zásobování a autobusů. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t (mimo autobus) bude vedena po silnicích I. a II. tříd s tím, že úsek od železničního přejezdu ke kinu ve městě Hostinné bude pro tyto vozidla úplně uzavřen.
I. sekce (rok 2019)
Komunikace druhé třídy II/325 bude úplně uzavřena, objízdná trasa pro osobní automobily a pro autobusy bude vedena přes ulice K. Čapka, J. A. Komenského a B. Němcové, kde se napojí na most ev. č. 325-021.
II. sekce (rok 2020)
Před zahájení stavebních prací na mostě je nutné provést výstavbu mostního provizoria. Převedení osobní a autobusové dopravy bude řešeno přes mostní provizorium. Silnice II/325 bude opravena bez uzavírek. Podél provizorní komunikace u objektu gymnázia bude provedena betonová vodící stěna výšky 4,2 m.
Oprava objízdných tras bude provedena po odstranění mostního provizoria na konci stavebních prací.
SO 201 – Most ev.č. 325-021
Jedná se o památkově chráněný most. S ohledem na stavební stav stávajícího mostního objektu je navržena kompletní rekonstrukce mostu spočívající v opravě železobetonové nosné konstrukce a sanaci spodní stavby. Stavební práce zahrnují kácení křoví a drobné zeleně před a za mostem na březích koryta vodního toku a v prostorách stavby. Je navržená částečná demolice nevyhovujících částí nosné konstrukce mostu včetně rozebrání vozovky komunikace II/325 v délce 93,0 m. Rozebrání přilehlých chodníků na předmostí je součástí objektu SO 134. S ohledem na skutečnost, že se jedná o památkově chráněný most, je velikost mostního otvoru pod mostem zachována původní bez změn. Velikost mostního otvoru je celkem 35,70 m².
SO 251 – Obnova nábřežních zdí
Při rekonstrukci mostu budou zasaženy i nábřežní zdi vodního toku. Nábřežní zdi zasahují do spodní stavby mostu. Dojde k sanací dříků zdí ve formě injektáží a očištění s přespárováním kamenného zdiva. Konstrukce je opatřena kamenným obkladem. Na přezděných částech nábřežních zdí bude provedena nová železobetonová římsa. Vlevo před a za mostem a vpravo před mostem bude provedena nová železobetonová římsa s předpokládanou šířkou 800 mm a výškou 300 mm. Římsa bude přetažena přes líc zdi o cca 200 mm. Vpravo za mostem bude provedena nová železobetonová podezdívka oplocení. Podezdívka bude šířky 450 mm a výšky 300 mm. Římsy a podezdívky budou kotveny do konstrukce nábřežních zdí vlepenou výztuží do předvrtaných otvorů. Na nových římsách bude provedena obnova stávajícího mostního zábradlí.
SO 340 – Přeložka vodovodu
Vodovodní řád je veden pod mostem ve dni koryta vodního toku. Na jedné straně mostu v zeleném pásu bude zaslepen stávající řád a druhé straně mostu dojde k propojení.
SO 430 – Veřejné osvětlení
Na objektu mostu zůstanou zachovány stávající lampy, most je historická památka. Pouze bude provedena jejich renovace.
SO 520 – Přeložka NTL plynovodu
Jedná se o přeložku NTL plynovodu a NTL plynovodní přípojky. Přeložka plynovodu je z důvodu uvolnění prostoru pro rekonstrukci mostu ev. č. 325-021 přes vodoteč Čistá. Výstavba si vyžádá stabilizaci tlakových poměrů NTL distribuční sítí pomocí dočasného zřízení by-passů s provizorním přemostěním toku Čistá.

Pro Zadavatele – Město Hostinné
SO 135 – Chodníky
Jedná se o rekonstrukci chodníků a přechodů pro chodce na komunikaci II/325 v ulici Nádražní v km 0,000 až 2,600 a v km 0,320 až 0,335. Přechody pro chodce délky 7,0m jsou navrženy v km 0,091; 0,207 a 0,330. Nasvícení přechodů pro chodce je řešeno v SO 431.
SO 135 PŘÍLOHA – Obnova vodovodu ul. Nádražní, Hostinné
Jedná se o obnovu vodovodu ve stávající trase v ul. Nádražní.
SO 431 – Nové vedení VO
Nové veřejné osvětlení ulice Nádražní (úsek od přejezdu k mostu – směr k náměstí). Připojení a rozvody VO budou provedeny dle požadavků správce VO, napojení bude provedené na stávající rozvody VO v ulici Nádražní, hned za železničním přejezdem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 42 900 519 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy