Veřejná zakázka: III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4651
Systémové číslo VZ: P18V00000055
Evidenční číslo zadavatele: 34138
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-004853
Datum zahájení: 08.02.2018
Nabídku podat do: 29.03.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky“.

Předmětem stavby je vybourání stávajícího mostu přes řeku Metuji ev. č. 28522-1 a na jeho místě výstavba nového mostu.

Dále projekt řeší stavební úpravy průjezdného úseku silnice III/28522 – ulice Na Hradčanech. Jedná se o obnovu, zlepšení parametrů a vlastností vozovky v řešeném úseku délky cca 310m.
Navržené stavební úpravy se týkají převážně hlavního dopravního prostoru. Stavební úpravy a práce v přidruženém prostoru jsou navrženy v rozsahu pouze nezbytně nutném a lze je charakterizovat jako stavbou vyvolané, týkají se např. doplnění silničních obrub, návrh autobusových zastávek, výškové vyrovnání sjezdů, změna umístění uličních vpustí dle návrhu výškového řešení.
Návrh směrového a výškového řešení přibližně odpovídá současnému stavu. Šířka komunikace bude v celém úseku sjednocena (kromě prostoru křižovatky s místní komunikací Pod hradištěm a vozovky na mostním objektu).
Obsah stavby
• kompletní rekonstrukce stávající konstrukce vozovky.
• doplnění obrubníků podél vozovky u zástavby a obnova nezpevněné krajnice podél vozovky na začátku řešeného úseku
• návrh povrchového odvodnění vozovky
- km 8,290 – km 8,540 – dešťové vody jsou odvedeny z povrchu vozovky podélným a příčným sklonem na hranu vozovky, dále pak podél silniční obruby do nově navržených uličních vpusti. Přípojky těchto uliční vpusti jsou zaústěny do nové dešťové kanalizace, kterou v řešené lokalitě projektuje Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
- km 8,540 – km 8,586 – dešťové vody jsou odvedeny z povrchu vozovky na mostě podélným a příčným střechovitým sklonem na hranu vozovky, dále pak podél silniční obruby do nově navržených uličních vpusti. Přípojky těchto uliční vpusti jsou zaústěny do nové dešťové kanalizace, kterou v řešené lokalitě projektuje Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vjezd k objektu čp. 1100 je odvodněn prostřednictvím odvodňovacího žlabu, který je zaústěn do nové dešťové kanalizace.
- km 8,586 – km 8,599 – dešťové vody jsou odvedeny z povrchu vozovky podélným a příčným sklonem na hranu vozovky, dále pak podél silniční obruby do nově navržené uliční vpusti. Přípojka této uliční vpusti je zaústěna do vodoteče Metuje.
• odvodnění spodní stavby vozovky podélnou drenáží napojenou do nově osazených uličních vpustí
• návrh autobusové zastávky (úprava stávající)
• návrh trvalého a přechodného dopravního značení
• dopravně inženýrská opatření po dobu výstavby
• doplnění o prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Lokalita umístění stavby je zřejmá z přílohy B. 1 Celková situace stavby. Stavba se nachází v intravilánu – zastavěném území města Nové Město nad Metují.

Stavba je situována především na pozemcích investora (Královéhradecký kraj) charakterizovaných jako ostatní komunikace – ostatní plocha. Okrajově stavba zasahuje do pozemků ve vlastnictví Nového Města nad Metují charakterizovaných jako ostatní plocha a trvalý travní porost, zahrada. Dále je stavbou dotčen pozemek ČR ve správě Povodí Labe a soukromé pozemky. Pozemky v katastrálním území Nové Město nad Metují, p. č. 153/1, 215, st. 157/2 jsou ve vlastnictví manželů Petirových. Do těchto pozemků musí zhotovitel zasahovat s velkou opatrností.

Výstavba bude probíhat za úplné uzavírky dle projektové dokumentace.

Objekt SO 003.3 dočasná přeložka - sdělovací vedení, SO 401 přeložka sdělovacích kabelů – jejich ceny nebudou soutěženy, budou stanoveny samostatnou objednávkou společnosti CETIN služby s.r.o., která toto zajistí.
Objekt SO 003.4 dočasná přeložka – silové vedení – její cena je stanovena smlouvou o zajištění přeložky s ČEZ Distribuce, a.s., která toto zajistí.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, datum zpracování 12/2015, číslo zakázky A029/13.
Projektovou dokumentaci kanalizace v ul. Hradčanská vypracovala společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, datum zpracování říjen 2016, číslo zakázky 817/16.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 537 966 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy