Veřejná zakázka: Odstranění nehodové lokality U 286 a U 340 – II/284 Lázně Bělohrad

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10735
Systémové číslo: P24V00000228
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-015499
Datum zahájení: 11.04.2024
Nabídku podat do: 14.05.2024 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění nehodové lokality U 286 a U 340 – II/284 Lázně Bělohrad
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Odstranění nehodové lokality U 286 a U 340 – II/284 Lázně Bělohrad“.
Jedná se o silnici II/284, která tvoří spojnici mezi Miletínem a Lázněmi Bělohrad. Inkriminovaný úsek je v extravilánu cca 1 km před vjezdem do Lázní Bělohrad, a to na vjezdu od města Miletína. Jedná se o směrový oblouk o poloměru cca 350 m. Silnice je dvoupruhová a nejvyšší dovolená rychlost je 90 km/h. Ve směru z Miletína je osazena značka A 2b na retroreflexním podkladu. V obou směrech je vodorovné dopravní značení V 4 (0,25) a V 1a plus V 2a plus V 2b doplněné šipkami V 9b. V obloucích jsou osazeny směrové sloupky.

Navržená opatření jsou následující:
• Provedení mikrokoberce
Tato úprava si vyžádá zásah do obrusných vrstev povrchu. Dojde k odfrézování stávající obrusné vrstvy v tloušťce cca 10 cm a následně k lokální sanaci poškozených podkladních vrstev. Budou položeny asfaltové podkladní vrstvy a mikrokoberec. Úprava bude provedena ve staničení 33,120 – 33,310 km (posun cca 3 m za stávající spáru u vjezdu do objektu a BUS zastávky).

• Osazení značky Z 3 do směrovém oblouku
Dojde k osazení značky Z 3, a to v provedení jedné šipky pro oba směry.

• Osazení značky A 14
Před směrový oblouk bude pro oba směry osazena značka A 14.

• Osazení značky Z 11g
Ve vjezdu na okolní pozemek budou osazeny směrové sloupky Z 11g.

• Instalace optických zradidel proti zvěři
Osazení bude provedeno po obou stranách směrového oblouku.

• Prořez zeleně
Bude proveden prořez zeleně, včetně kácení jednotlivých náletů, tak aby se zlepšil průjezdní profil a došlo k odstranění náletů na silničním pozemku, které mohou spadnout do vozovky.

• Šikmá čela propustků
Na stávajícím propustku bude osazeno šikmé čelo na vtoku, výtok propustku je již osazen novým čelem.

• Vodorovné dopravní značení
Po provedení mikrokoberce bude provedeno následující vodorovné dopravní značení:
V 1a „podélná čára souvislá“ – V 1a (0,125)
V 4 „vodící čára“ – V 4 (0,25)

Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových vrstvách je maximálně ZAS-T2.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DZS, zpracované projekční kanceláří VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 288 60 080, datum zpracování 05/2023, číslo zakázky 29/23, zodpovědný projektant Ing. Václav Lexa.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 754 568 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy