Veřejná zakázka: Most ev. č. 299-002 Třebechovice pod Orebem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10416
Systémové číslo: P23V00001171
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-059062
Datum zahájení: 20.12.2023
Nabídku podat do: 30.01.2024 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most ev. č. 299-002 Třebechovice pod Orebem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Most ev. č. 299-002 Třebechovice pod Orebem“.
Stavba se nachází v zastavěném území města Třebechovice pod Orebem. Stavba proběhne v trase stávající komunikace II/299 v úseku km 0,841 – 0,853. Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů: SO 101 komunikace II/299, SO 190 trvalé VDZ, SO 201 most ev. č. 299-002, SO 340 přeložka vodovodu DN 150, SO 460 přeložka CETIN (není součástí této veřejné zakázky, realizaci zajišťuje spol. CETIN, nutná koordinace se zhotovitelem), SO 530 přeložka STL plynovodu, SO 901 dopravně inženýrská opatření.
Mostní objekt bude řešen jako monolitická železobetonová rámová konstrukce. Součástí záměru jsou
i přeložky sítí v místě mostu do nových tras. Plocha komunikace bude provedena z asfaltového betonu.
Navrhovaná kategorie silnice S 7,5/50. šířkové uspořádání komunikace je narovnáno na šířku komunikace min. 6,00 m, vodící proužek 2x0,25 m, zpevněná krajnice 2x0,50 m, odvodňovací proužek na mostě 2x0,50 m (na mostě), nezpevněná krajnice 0,75 m (1,5 m se svodidly). Silniční obruby, mostní římsy a pohledové plochy mostního objektu budou betonové bez barevných přísad. Navrhovaný profil mostu je kapacitní na Q100 dle ČSN 73 6201.
Odvodnění vozovky na mostě je řešeno vedením komunikace v jednostranném podélném sklonu 5 % spádu a příčném střechovitém spádu 2,5 %, s jejichž pomoci je voda sváděna do terénu dále pomocí skluzů do vodoteče. Voda z mostovky bude odváděna pomocí příčného spádu, podélného spádu za rub opěr. Za rubem opěr bude voda odvedena pomocí plošné drenáže a těsnící vrstvy přechodové oblasti do drenážního potrubí DN 150 mm a pak dále do koryta přemosťovaného vodního toku.
Mostní objekt SO 201 bude založen plošně na základových pasech, půdorysně přímý, s neomezenou volnou výškou. Délka přemostění 3,5 m, délka mostu 11,0 m, délka nosné konstrukce 4,3 m, rozpětí mostu 3,9 m, šikmost mostu – kolmý, volná šířka mostu 7,5 m, šířka mostu 9,1 m, šířka nosné konstrukce 8,5 m, volná šířka konstrukce 8,5 m, volná výška mostu 2,75 m, stavební výška 0,585 m, konstrukční výška 0,43 m, navrženo dle ČSN EN 1990-2 pro zatížení skupiny 1. Mostní objekt bude řešen jako železobetonová polorámová konstrukce s rovnoběžnými křídly. Mostní římsy budou vedeny jako železobetonové osazené ocelovým mostním zábradelním svodidlem se svislou výplní. Před mostem vpravo a vlevo od km 0,824 do 0,880 bude osazeno jednostranné ocelové svodidlo se stupněm zadržení H2.
Rekonstrukcí mostu dojde k zásahu do stávajícího veřejného vodovodu a vodovodních armatur, Vodovod je veden přes vodoteč - Cihelnický potok. Bude zde nutné provést přeložku mimo prostor stavby. Výměna bude provedena z tlakového potrubí z tvárné litiny DN 150 s továrně připravenou tepelnou izolací a v nezámrzné hloubce z tlakových trub z tvárné litiny DN 150 mm. Před zahájením bude zřízeno provizorní vodovodní potrubí z HDPE dn 90 mm mimo prostor stavby uložené na lávce. Trvalá přeložka vodovodu celkové délky 23,76 m.
V prostoru stavby dojde ke stranové provizorní překládce metalických a optických kabelů SEK, nutná koordinace, na základě uzavřené smlouvy o přeložce zajišťuje CETIN (není součástí této veřejné zakázky).
V uvedeném úseku rekonstrukce dojde k přeložení části STL plynovodu PD D 110 v místě křížení s vodotečí Cihelnický potok, které bude provedeno shybkou STL plynovodu pod dnem koryta v chráničce.
Ostatní požadavky:
Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1741/3,500 02 Hradec Králové, IČ 259 62 914, zodpovědný projektant: Ing. Jan Fiala, datum zpracování 07/2019, číslo zakázky 016043. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 691 834 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy