Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty DI 8 do 29.4.2021 do 9hodZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací, souvisejících služeb a dodávek, zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Dílo bude provedeno dle schválené projektové dokumentace: „Hajnice – Barevné domky“, zpracované společností ATIP, a.s., Pražská 169, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO 25261568.
Předmětem veřejné zakázky je změna dokončené stavby (administrativní a provozní budova), demolice stávajících objektů (hospodářský objekt, objekt ČOV), novostavba sloužící pro ubytování klientů, novostavba pro technické zázemí, zřízení zpevněných ploch a dopravně obslužných komunikací, výstavba inženýrských sítí, areálového osvětlení, sadové úpravy včetně oplocení celého areálu, D+M zařízení kuchyňského a prádelenského provozu a provedení geotermálních vrtů pro tepelné čerpadlo.
Cílem těchto stavebních úprav je navýšit ubytovací kapacitu a zlepšit kvalitu poskytovaných služeb v objektu sociálních služeb určeným pro osoby s kombinovaným postižením a s mentálním postižením (nejedná se o nemocniční zařízení). Budou se zde vyskytovat osoby jak pohybově soběstačné, tak osoby odkázané na 24 hodinovou podporu (osoby ležící). Dále je účelem zejména zlepšit pracovní prostřední zaměstnanců areálu, zrekonstruovat venkovní zpevněné plochy, navýšit kapacitu parkovacích stání, oplotit areál, opravit vzniklé poruchy na stávající administrativní budově.
Stavba bude realizována po jednotlivých etapách.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt: Ing. Monika Jančová,
mjancova@kr-kralovehradecky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 29.04.2021 09:00
Datum zahájení: 28.01.2021 14:35
Odpovědné zadávání: