Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty DI 3 do 10. 11. 2020 do 10hodZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Dílo bude provedeno dle schválené projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností PROXION s.r.o. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou obsaženy v projektové dokumentaci a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Projektová dokumentace je rozdělena na tři části, konkrétně na části „SO-02 – Stavební úpravy části 2.NP“, „SO-03 – Oprava střechy“ a „PS-01 – Zdravotnická technologie“.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt: Ing. Monika Jančová,
e-mail: mjancova@kr-kralovehradecky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10.11.2020 10:00
Datum zahájení: 09.09.2020 15:15
Odpovědné zadávání: