Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/328 hranice okresu JC/HK – Slavhostice – Jičíněves
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/328 hranice okresu JC/HK – Slavhostice - Jičíněves“.
Jedná se o rekonstrukci silnice II/328 v úseku od hranice JC/HK do obce Jičíněves. Začátek úseku je na hranici okresu JC/HK ve staničení silnice km 29,734 a konec úseku je na křižovatce se silnicí I/32 ve staničení km 38,774 v obci Jičíněves. Celková délka rekonstruovaného úseku je 9,032 km. Stavba se nachází v okrese Jičín v k.ú. Chroustov, Slavhostice, Kozojedy u Žlunic, Češov, Liběšice, Slatiny, Žitětín a Jičíněves.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 001 Všeobecné a předběžné položky, I. etapa (km 0,000 – 1,300)
SO 002 Všeobecné a předběžné položky, II. etapa (km 1,300 – 5,771)
SO 003 Všeobecné a předběžné položky, III. etapa (km 5,771 – 9,032)
SO 101 Komunikace
SO 102 Dopravně inženýrské opatření
SO 201 Most ev. č. 328 – 018
Navržená komunikace II/328 kopíruje stávající trasu. Šířkové uspořádání komunikace bude sjednoceno na upravenou kategorii S 7,5/60. Rekonstrukce vozovky je navržena převážně se zvýšením oproti stávající niveletě dle místních podmínek o 80 – 120 mm. V průtazích jednotlivých obcí niveleta zachovává stávající výškové uspořádání trasy silnice II/328. Jedná se o obce Češov, Slavhostice, Liběšice a Jičíněves. V průtahu obce Češov bude provedeno frézování tl. 50mm a pokládka nového krytu ACO 11+ tl. 50mm. Průtahy obcemi Slavhostice, Liběšice a Jičíněves jsou navrženy jako kompletní rekonstrukce vozovky navržené dle TP170. V rámci stavby budou vyměněny potřebné betonové silniční obruby a osazeny do betonového lože. Dále dojde k rekonstrukci příčných a podélných propustků.
Součástí rekonstrukce silnice je i rekonstrukce mostu ev. č. 328 - 018 v obci Jičíněves. Stávající mostní objekt bude nahrazen novým, který se bude skládat z osmi kusů železobetonových rámů.
Sekce stavby:
I. sekce: III. etapa (rok 2019)
úsek Liběšice – kř. se silnicí I/32 (km 35,505 – 38,766)
SO 101 0 SO 201
II. sekce II. etapa (rok 2020)
úsek Slavhostice – Liběšice (km 31,034 – 35,505)
SO 101
III. sekce: I. etapa (rok 2021)
úsek hranice okresu JC/HK – Slavhostice (km 29,734 – 31,034)
SO 101
Nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice nad Labem, datum zpracování červenec 2014, zodpovědný projektant Lukáš Třasák, DiS., Ing. Pavel Starý. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 12.04.2019 08:00
Datum zahájení: 08.03.2019 14:00