Veřejná zakázka: II/299 Librantice, intravilán

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9211
Systémové číslo: P22V00001012
Evidenční číslo zadavatele: 32925
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-002356
Datum zahájení: 12.01.2023
Nabídku podat do: 23.02.2023 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/299 Librantice, intravilán
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/299 Librantice, intravilán“.

Jedná se o modernizaci stávající komunikace II/299. Návrhová rychlost v intravilánech obce je 50 km/h. Provozní staničení dle ŘSD: SO 101 km 6,455 – km 7,090. Šířkové uspořádání komunikace je narovnáno na šířku komunikace min. 6,00 m. Komunikace je navržena jako obousměrná směrově nerozdělená se základní šířkou 6,00 m + 2x 0,75 m nezpevněná krajnice (0,50 m nezpevněná krajnice v intravilánu). V km 6,100 – km 6,330 bude komunikace se šířkou 6,50 m mezi obrubami. Jedná se o úsek v intravilánu obce Librantice. V řešeném úseku dojde k provedení jedné technologie modernizace komunikace - technologie vyfrézování stávajícího krytu v tl. 70 mm, sanace podkladních vrstev krajů vozovky v šířce 1,5 m a nabalení nových krytových vrstev v tl. 100 mm. Touto úpravou dojde k navýšení původní nivelety komunikace o 3 cm. V případě zastižení nezahliněných štěrkových vrstev v komunikaci či penetračního makadamu lze tento materiál použít zpět do konstrukce vozovky. Dále dojde k výměně či doplnění betonových silničních obrub z důvodu zajištění odvodnění komunikace. Součástí modernizace je i reprofilace stávajících příkopů, doplnění nástupních hran autobusových zastávek a výměna silničních ocelových svodidel. Mostní objekt ev. č. 299-002A (SO 201) je navržen v místě křížení komunikace II/299 s vodním tokem – Librantický potok. Stavební akce se nachází v intravilánu obce Librantice. V bezprostřední blízkosti stavby se nachází stavby určené pro bydlení a zahrady soukromých vlastníků. Konstrukce spodní stavby je provedena jako monolitická železobetonová do systémového bednění. Konstrukce spodní stavby a nosné konstrukce bude betonována odděleně za použití pracovní spáry (předpoklad). S ohledem na to, že je nosná konstrukce mostního objektu navržena jako rámová konstrukce, zahrnuje se do této kapitoly konstrukce dříků opěr (stojek) a konstrukce železobetonových monolitických křídel podél komunikace. Založení mostu je plošné s uvažovanou stabilizací/sanací podloží hl. 500mm z ŠD0/32 + L.K. 250mm. Po realizaci výkopu na úroveň základové spáry železobetonových základů opěr bude provedeno její převzetí s ohledem na realizované plošné založení mostu. Základová spára je na kótě 256,708 m n.m. Založení nosné konstrukce se uvažuje nad hladinou podzemní i povrchové vody. Stavební objekt SO 301 Kanalizace Librantice řeší odvodnění zpevněných a nezpevněných ploch v úseku komunikace II/299 Librantice – hranice okresu Náchod, v intravilánu obce Librantice. Odvodnění ploch je jak bodové pomocí uličních vpustí, tak liniové pomocí liniových žlabů. Povrchová voda ze zpevněných ploch, komunikací, parkovišť a manipulačních ploch bude podélným a příčným sklonem odvedena do uličních vpustí a liniových žlabů a dále přípojkami zaústěna do nově budované stoky „D1“. Kanalizace je navržena jako dešťová, gravitační, beztlaková. Výškové řešení dle konfigurace terénu. Navrhované odvodnění je zaústěno do Librantického potoku (IDVT: 10100742), správce Povodí Labe, s.p. Na trubních vedeních kanalizace budou rozmístěny betonové revizní prefabrikované šachty.

Ostatní požadavky:
Zadavatel uvádí, že je požadována koordinace stavebních prací s Obcí Librantice, která bude realizovat přechod pro chodce.
Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby pro objekt:
• SO 101 Úsek Librantice + SO 101.1 Napojení na komunikaci + SO 101.2 Chodník a nástupiště
Projektová dokumentace ve stupni PDPS, datum zpracování PD: 11/2021, číslo zakázky: 3110-18-176, zpracovatel PD: PRODIN a.s., K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zodpovědný projektant: Bc. Lenka Ledvinková;
• SO 201 Most Librantice
Projektová dokumentace stavby ve stupni PDPS, datum zpracování PD: 06/2020, číslo zakázky: 3110-18-176,: zpracovatel PD: MDS projekt s.r.o., Försterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant Ing. Jan Dobrovolný;
• SO 301 Kanalizace Librantice
Projektová dokumentace stavby ve stupni DÚR + DSP, datum zpracování PD: 05/2020, číslo zakázky: 22/20, zpracovatel PD: VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10, zodpovědný projektant: Ing. Martin Kolář.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 843 879 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky