Veřejná zakázka: Integrace laboratorního informačního systému a nemocničního informačního systému pro dceřiné společnosti ZHKHK a.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7399
Systémové číslo: P21V00000092
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.02.2021
Nabídku podat do: 11.02.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Integrace laboratorního informačního systému a nemocničního informačního systému pro dceřiné společnosti ZHKHK a.s.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je integrace laboratorního informačního systému a nemocničního informačního systému včetně dodávky potřebných modulů a licencí laboratorního informačního systému. Součástí předmětu je také zajištění konzultačních činností jak vůči objednateli, tak vůči dodavateli nových nemocničních informačních systémů, souvisejících s integracemi stávajících laboratorních informačních systémů a nových nemocničních informačních systémů Městské nemocnice a.s., Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Oblastní nemocnice Náchod a.s. a Oblastní nemocnice Jičín a.s. realizovaných v rámci dotačního projektu s názvem „Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje“ s registračním číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0003048.
Dále je předmětem smlouvy zajištění mezilaboratorní komunikace, on-line vykazování zdravotní péče a spolupráce při zavádění elektronické žádanky z NIS do laboratoře, poskytování testovacího prostředí a součinnosti při testování komunikace mezi NIS a LIS.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Dle § 12 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen „autorský zákon“) platí, že pouze zájemce jakožto vykonavatel majetkových práv autorských (dále také jen „autor“) má právo své dílo užít v původní nebo jinými dodavateli zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených autorským zákonem. Právo užít dílo (počítačový program) ve smyslu autorského zákona tedy představuje výhradní právo autora a bez jeho souhlasu není užití díla (počítačového programu), až na výjimky stanovené autorským zákonem, možné.
  Vzhledem k tomu, že
  - zájemce je dodavatelem počítačového programu - stávajícího laboratorního informačního systému zadavatele a současně držitelem autorskoprávních oprávnění k zásahům do tohoto systému, přičemž
  - zadavatel nedisponuje oprávněními v potřebném rozsahu tak, aby byl oprávněn zpřístupnit systém LIS třetím stranám ani provádět úpravy systému, jakož ani nedisponuje volným přístupem ke zdrojovému kódu, a zároveň
  - na plnění předmětu této veřejné zakázky nedopadá žádná z výjimek stanovených autorským zákonem,
  není možné bez souhlasu autora plnění předmětu této veřejné zakázky, jak je definován shora, aniž by nedošlo k zásahu do výhradních práv autora. Úpravy a součinnost při integraci laboratorního informačního systému a nového nemocničního informačního systému tedy může poskytnout pouze zájemce. Zadavatel má zájem na úspěšné a co nejsnazší integraci systémů.

  Z hlediska autorskoprávních oprávnění je tak zájemce jediným subjektem schopným realizovat předmět plnění této veřejné zakázky, neboť disponuje výhradními právy nezbytnými k provedení integrace stávajícího laboratorního informačního systému a nově realizovaného nemocničního informačního systému.

  Tato veřejná zakázka tedy může být ve smyslu § 63 odst. 3 písm. c) ZZVZ splněna pouze zájemcem, a to z důvodu ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví zájemce.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Jičín
 • Náchod
 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
 • IČO: 25997556
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245/2
  500 03 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 100118

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky