Veřejná zakázka: III/3024 Broumov – Šonov, km 0,000 – 0,450, I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7360
Systémové číslo: P21V00000053
Evidenční číslo zadavatele: 34155a
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-005804
Datum zahájení: 11.02.2021
Nabídku podat do: 22.03.2021 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3024 Broumov – Šonov, km 0,000 – 0,450, I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/3024 Broumov – Šonov, km 0,000 – 0,450, I. etapa“.
Jedná se o rekonstrukci komunikace III/30324 v intravilánu města Broumov. Součástí rekonstrukce je výměna konstrukce komunikace, obnovení odvodnění stávající silnice III/30324 a výstavba dešťové kanalizace.
Začátek úseku je na silnici III/30324 za hranou křižovatky mezi silnicemi II/302, II/303 a III/30324 v Broumově. Dané místo je zároveň křížení ulice Lidická, třída Osvobození a Kladská. Rekonstrukce začíná za přechodem pro chodce (provozní staničení komunikace km 0,022). Konec úseku je v přechodu do extravilánu města Broumova v km 0,540 (provozní staničení komunikace km 0,562). Jedná se o úsek délky 0,540 km.
Projekt této etapy je rozdělen na 1 samostatný objekt, řešící 1 samostatný úsek opravy.
Zájmová oblast se nachází nejprve v intravilánu města Broumov v délce 528 m, poté pokračuje extravilánem v délce 12 m.
Je nutná koordinace s Městem Broumov při výstavbě chodníků (není součástí zadávacího řízení) a dešťové kanalizace včetně přípojek (je součástí zadávacího řízení) a koordinace se zadavatelem č. 2 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. při výstavbě splaškové kanalizace.
Výstavba splaškové kanalizace (tj. oddělování splaškových a dešťových vod) musí být z technického hlediska v souběhu s výstavbou dešťové kanalizace, která byla předmětem zadávacího řízení o výběru zhotovitele. Stavba bude realizována po polovinách kvůli zachování dopravní obslužnosti.
Stavba se nachází v lokalitě CHKO Broumovsko.
Rozdělení podle zadavatelů (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona)
Zadavatel č. 1, Královéhradecký kraj:
Rozsah jednotlivých objektů je definován jejich názvem:
objekt SO 101 – Silnice III/30324 od km 0,000 do 0,540
objekt SO 151 – Dočasné dopravní opatření
objekt SO 301 – Dešťová kanalizace

Zadavatel č. 2, Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.:
SO 01 splašková kanalizace - PVC-U Ultra Solid BP DN300 SN12 v délce 225,50 m
PVC-U Ultra Solid BP DN250 SN12 v délce 252,30 m
SO 02 přepojení stávajících přípojek - splaškové přípojky z PVC KG D200 SN8 v počtu 22 ks
dešťove přípojky z PVC KG D200/160 SN8 v počtu 11 ks
SO 03 likvidace stávající jednotné kanalizace – vyplnění cementopopílkem / rozbití a zasypání
Štěrkodrtí
Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací (PD):
 pro zadavatele Královéhradecký kraj
Zakázka bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DUR+DSP+PDPS, zpracované projekční kanceláří MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 274 87 938, datum zpracování říjen 2015, číslo zakázky 1162 – 15 – 3, zodpovědný projektant Ing. Jan Bursa.
 pro zadavatele Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Zakázka bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DUR+DSP v podrobnostech prováděcí dokumentace, zpracované projekční kanceláří Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČO: 481 729 28, datum zpracování říjen 2020, číslo zakázky 959/20, zodpovědný projektant Lukáš Branda, DiS.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 505 128 Kč bez DPH
  Část I. - zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 16 363 079,- Kč bez DPH,
  Část II. - zadavatel č. 2 Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. v maximální výši 5 142 049,- Kč bez DPH.

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy