Veřejná zakázka: „Digitální skiagrafické pracoviště pro odd. RDG Jičín“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4824
Systémové číslo VZ: P18V00000228
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.03.2018
Nabídku podat do: 18.04.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Digitální skiagrafické pracoviště pro odd. RDG Jičín“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je dodávka nového přístroje – 1ks digitálního rtg skiagrafického systému do Oblastní nemocnice Jičín a.s..

Součástí dodávky je rovněž:
a) montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů (zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky); a
b) instruktáž zdravotnického personálu (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o ZP“); a
c) vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, a protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží pro určeného pracovníka kupujícího, pokud má prodávající k takovému oprávnění prokazatelný souhlas výrobce zboží; a
d) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS – nemocniční informační systém, PACS – picture archiving and communication system apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty nebo atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o ZP, v případě zboží se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „atomový zákon“) a souvisejících prováděcích předpisů;
e) provedení souvisejících stavebních prací včetně vypracování kompletní technologické a stavební projektové dokumentace pro realizaci dodávky;
f) provádění pozáručního servisu dodaných zdravotnických prostředků po dobu 72 měsíců
a další povinnosti vybraného dodavatele/prodávajícího, stanovené v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Oblastní nemocnice Jičín a.s.
 • IČO: 26001551
 • Poštovní adresa:
  Bolzanova 512
  506 43 Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 349334

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Centrum evropského projektování a. s., Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy