Veřejná zakázka: „Digitální skiagrafické pracoviště pro odd. RDG Jičín“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4824
Systémové číslo VZ: P18V00000228
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.03.2018
Nabídku podat do: 18.04.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Digitální skiagrafické pracoviště pro odd. RDG Jičín“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je dodávka nového přístroje – 1ks digitálního rtg skiagrafického systému do Oblastní nemocnice Jičín a.s..

Součástí dodávky je rovněž:
a) montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů (zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky); a
b) instruktáž zdravotnického personálu (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o ZP“); a
c) vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, a protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdravotnického personálu v používání zboží pro určeného pracovníka kupujícího, pokud má prodávající k takovému oprávnění prokazatelný souhlas výrobce zboží; a
d) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS – nemocniční informační systém, PACS – picture archiving and communication system apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty nebo atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o ZP, v případě zboží se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „atomový zákon“) a souvisejících prováděcích předpisů;
e) provedení souvisejících stavebních prací včetně vypracování kompletní technologické a stavební projektové dokumentace pro realizaci dodávky;
f) provádění pozáručního servisu dodaných zdravotnických prostředků po dobu 72 měsíců
a další povinnosti vybraného dodavatele/prodávajícího, stanovené v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Oblastní nemocnice Jičín a.s.
 • IČO: 26001551
 • Poštovní adresa:
  Bolzanova 512
  506 43 Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 349334

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Centrum evropského projektování a. s., Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky