Veřejná zakázka: „Modernizace výtahu stravovacího provozu - ON Trutnov“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4688
Systémové číslo VZ: P18V00000092
Datum zahájení: 27.02.2018
Nabídku podat do: 12.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Modernizace výtahu stravovacího provozu - ON Trutnov“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace výtahu stravovacího provozu Oblastní nemocnice Trutnov.
Předmětem plnění je řádné dodání zařízení, blíže specifikovaných v projektové dokumentaci, jejich montáž a provedení stavebních úprav s tím souvisejících pro akci – „Modernizace výtahu stravovacího provozu - ON Trutnov“, podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované Ing. Pavlem Starým, Lužická 276, 543 01 Vrchlabí (dále jen „DPS), ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy.

Stávající výtah je umístěn ve zděné šachtě. Nová vertikální plošina je řešena jako trvale namontovaná svislá zdvihací plošina určená pro dopravu nákladu a osob. Velikost kabiny plošiny přibližně zachovává rozměry kabiny stávajícího výtahu, dveře plošiny budou osazeny do dveřních otvorů stávajícího výtahu.
Před zahájením stavby bude ve 2. NP vybudována u obou šachetních dveří těsnící konstrukce, která oddělí prostor stavby od okolních částí budovy. Těsnící konstrukce bude provedena na celou světlou výšku podlaží z OSB desek, které budou kotveny k rámu z dřevěných hranolů. Spáry mezi jednotlivými OSB deskami a dále spáry mezi OSB deskami a podlahou, stropem a stěnami budou opatřeny těsnícími páskami. V těsnící konstrukci bude osazen dveřní otvor pro vstup zaměstnanců. Původní strojovna výtahu je umístěna na střeše budovy nad výtahovou šachtou, nová strojovna plošiny bude přemístěna pod strop šachty. Pro připojení plošiny bude obdobně jako u prvního modernizovaného výtahu využit stávající kabel, který je vyveden ze skříňového rozvaděče v el. rozvodně v 1. NP a je ukončen v hlavním vypínači ve stávající strojovně výtahů na střeše objektu. Nový rozvaděč plošiny, který bude umístěn v nové strojovně plošiny pod stropem šachty, bude připojen kabelem z jističe umístěného ve skříňce stávající strojovny výtahů na střeše objektu. V blízkosti strojovny bude nově proveden větrací otvor pro odvětrání šachty. Veškerá technologie stávajícího výtahu včetně vodících lišt, dveří a osvětlení šachty bude demontována. Demontována bude rovněž technologie výtahu ve stávající strojovně na střeše budovy. Na dně výtahové šachty budou odstraněny betonové prahy. Po demontáži technologie výtahu bude ověřena rovinatost stěn šachty a v případě potřeby budou opraveny stávající omítky. V prohlubni šachty bude zkontrolována hydroizolace proti vodě a vlhkosti. Čelní stěny šachty budou opatřeny omyvatelným emailovým nátěrem. Pro nové dveře plošiny budou upraveny ostění dveřních otvorů. V blízkosti nadpraží dveřních otvorů budou vybourány kapsy pro umístění dveřních uzávěr. V případě, že překlady nad dveřními otvory nebudou mít pro vysekání kapes dostatečnou délku uložení, budou stávající překlady podepřeny ocelovými nosníky L 120/80/10. U prahu dveří budou provedeny drážky pro osazení prahu nových šachetních dveří. Nad dveřmi ve 2. NP bude proveden otvor pro osazení nových kontrolních dveří pro přístup ke strojovně plošiny a k novému elektro rozvaděči. Nad strojovnou bude dle pokynů montéra osazen nový ocelový profil I č. 100, ke kterému bude upevněn nový montážní hák. V prohlubni šachty bude dle pokynů montéra pro vstup na její dno umístěn ocelový žebřík. Vodící lišty navržené vertikální plošiny budou ke stávajícímu cihelnému zdivu kotveny chemickými kotvami. V šachtě včetně strojovny bude provedeno nové osvětlení, nové osvětlení bude provedeno rovněž u nástupních prostorů nad dveřmi. Pod stávajícím stropem šachty bude proveden nový zateplený podhled ze sádrokartonových konstrukcí včetně parotěsné zábrany. Stávající keramické obklady ostění otvorů budou po osazení šachetních dveří znovu provedeny.

45000000-7 – Stavební práce
45111200-1 – Demontážní práce
50750000-7 – Údržba výtahů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 827 072 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota činí 827072,13 Kč bez DPH.

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky