Veřejná zakázka: III/3008 Zábřezí - Třebihošť

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4678
Systémové číslo VZ: P18V00000082
Evidenční číslo zadavatele: 36524
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-006381
Datum zahájení: 26.02.2018
Nabídku podat do: 16.04.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3008 Zábřezí - Třebihošť
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „III/3008 Zábřezí - Třebihošť“.

Záměrem stavby je rekonstrukce silnice III/3008, která je v současné době v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Realizací stavby dojde k celkové opravě vozovky výměnou vrstev konstrukce. V intravilánu budou respektovány stávající vchody a vjezdy do objektů a chodníky ze související stavby s názvem ,,Rekonstrukce a modernizace chodníků v obci Třebihošť“. Stavba je situována v intravilánu obce Třebihošť a řeší výměnu vrstev vozovky a tím i zvýšení únosnosti konstrukce silnice III/3008. V napojení stavby na stávající stav nedochází ke změně výškového a šířkového uspořádání. Během realizace bude stavba rozdělena na 2 etapy navržené s ohledem na obslužnost okolních obcí a vedení linek veřejné autobusové dopravy a provádění souběžné stavby chodníků. Staničení I. etapy začíná ve km 0,000 v místě křížení se silnicí III/3009 a končí za křižovatkou se silnicí III/28448 ve staničení km 0,511 80, II. etapa začíná ve staničení 0,511 80 km a končí ve staničení 1,583 45 km.
V rámci stavby dojde k opravě objízdných tras.

Sekce stavby:
I. sekce
II. ETAPA (rok 2018)
Jedná se o opravu úseku silnice III/3008 (část SO 101) od křižovatky se silnicí III/28448 až do staničení km 1,583 45. V této etapě bude realizována výměna konstrukčních vrstev vozovky při zachování stávajícího šířkového uspořádání. V části úseku dojde k rozšíření vozovky na 5,25m včetně zřízení aktivní zóny. Systém odvodnění zůstane zachován, v místě dříve zrušených vpustí budou osazeny nové vpusti, dojde k obnově 1 propustku. Dále je součástí etapy výměna svislého a doplnění vodorovného dopravního značení. Realizace 2. etapy bude realizována za úplné uzavírky s povolením příjezdu k nemovitostem pro obyvatele obce a dopravní obslužnost.

II. sekce
I. ETAPA (rok 2019)
Jedná se o silnici III/3008 od křižovatky se silnicí III/3009 (staničení 0,000) do cca km 0,511 80 – křižovatka se silnicí III/28448. V této etapě bude realizována výměna konstrukčních vrstev vozovky při zachování stávajícího šířkového uspořádání, včetně zřízení aktivní zóny. Stávající křižovatka se silnice III/28448 bude upravena, stávající lípa uprostřed křižovatky bude pokácena a bude nahrazena v novém prostoru upravené křižovatky. Vzhledem k tomu, že trasa je vedena v intravilánu obce, dojde pouze k drobným výškovým úpravám a napojením na stávající vjezdy a sjezdy na pozemky. Stávající systém odvodnění zůstane zachován, dojde k opravě čel stávajících propustků a dláždění příkopu na vtoku. Součástí etapy je i výměna svislého dopravního značení a doplnění vodorovného dopravního značení. Po dobu realizace I. etapy zhotovitel zajišťuje svoz obyvatel k posunutým autobusovým zastávkám. Oprava objízdné trasy bude provedena v roce 2019. Předpokládá se, že I. etapa bude realizována za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy po II/300 a silnice III/28447 a III/28448. Z důvodu malé šířky vozovky budou na silnicích III/28447 a III/28448 zřízeny výhybny. V rámci této etapy bude provedena oprava objízdné trasy.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří ADVISIA, s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín, 186 00, datum zpracování 12/2017, číslo zakázky 17_031-A, zodpovědný projektant Ing. Jiří Hoke. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 29 881 746 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy