Veřejná zakázka: Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10211
Systémové číslo: P23V00000965
Evidenční číslo zadavatele: 34818
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-052543
Datum zahájení: 15.11.2023
Nabídku podat do: 08.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí“.
Řešená stavba začíná napojením na silnici I/33, v severovýchodní části města Náchod nedaleko státní hranice s Polskem a končí napojením na stávající silnici II/303 v jihozápadní části k. ú. Městyse Velké Poříčí. Stavba se nachází v katastru Náchod – Běloves, Náchod – Malé Poříčí a Velké Poříčí, v Královéhradeckém kraji, okrese Náchod.
Navržená trasa přeložky vede údolní nivou řeky Metuje, která je v tomto úseku významným krajinným prvkem. Přirozené koryto Metuje nová trasa přechází dvěma mosty bez zásahu do profilu břehů. Souběh s železniční tratí Choceň – Meziměstí je navržen s maximálním využitím plochy pozemku Správy železnic a nezemědělských pozemků ležících podél trati. V úseku obchvatu zástavby v Malém Poříčí v k. ú. Malé Poříčí vede trasa přeložky v extravilánu po zemědělských pozemcích. V další části trasy v k. ú. Velké Poříčí se přeložka opět přimyká k tělesu železniční trati a zabírá okrajové plochy zemědělských pozemků. Převedení dopravy na přeložku vedenou mimo zástavbu a navazující na připravovaný obchvat Náchoda podstatně ovlivní úroveň dopravní cesty, značně omezí průjezd osobních vozidel a prakticky vyloučí průjezd nákladních vozidel z okrajové části Náchoda a Bělovsi.
Výstavba nové trasy silnice II/303 začíná km 0,000 pasportu kruhovou křižovatkou se silnicí I/33 v km 197,600 pasportu silnice I/33 (E67 Praha – Varšava). Konec stavby je v přímém úseku před začátkem zástavby Hronova. Délka přeložky je 3,650 km. Komunikace je navržena v kategorii S 11,5/80. Jízdní pruhy š. 2x 3.50 m, vodící proužky 2 x 0,25 m, zpevněné krajnice 2x 1,50 m, nezpevněné krajnice 2x 0,50 m. Volná šířka vozovky je 11,50 m. Levé odbočovací pruhy jsou navrženy o šířce 3,25 m a délce 151 m. Rozšíření je provedeno na úkor zpevněné krajnice. Základní příčný sklon v přímém úseku je střechovitý 2,50 %. Ve směrových obloucích jednostranný sklon odpovídá směrodatné rychlosti 90 km/h, vycházející z návrhové rychlosti dle ČSN. Součástí stavby bude také několik sjezdů zajišťujících přístupy k nemovitostem a na stavbou oddělené pozemky, propustků a retenčních příkopů, zajišťujících odvodnění.
V rámci stavby dojde k úpravě napojení ulice Kladská a přeložení některých místních komunikací zajišťující přístup ke stávajícím pozemkům. Přeložka kříží polní cesty, po kterých je vedena cyklostezka do Velkého Poříčí. Stávající cyklostezka v pokračování před Malým Poříčí bude převedena levobřežním polem mostu přes Metuji v km 0,874. Cyklostezka je následně křížena opět v km 1,980, kde pro nadměrnou zemědělskou techniku bude vybudována vlastní přeložka polní cesty v km 1,86, která zajistí bezpečné, přehledné a kolmé křížení se silnicí II/303. Vlastní křížení cyklostezky bude upraveno opět převedením podél násypu silnice II/303 a levobřežním polem mostu přes Metuji v km 2,113, s následným napojením cyklostezky na hranici katastru Malého a Velkého Poříčí, kde by měla být vybudována protipovodňová opatření.
V km 3,100 přetíná přeložka násypové těleso silnice III/3032. Nové napojení Velkého Poříčí na přeložku silnice II/303 bude provedeno krátkou přeložkou silnice III/3032 a novou stykovou křižovatkou. Původní úsek silnice II/303 (ulice Broumovská) vedený Bělovsí, Malým Poříčím a Velkým Poříčím, bude převeden do místních komunikací města Náchod, s úpravou napojení na přeložku stykovou křižovatkou před koncem úseku.
Na přechodech přeložky přes Metuji budou postaveny dva třípolové mosty v km 0,874 a 2,113. V km 2.43750 je navržen jednopolový most přes polní cestu procházející drážním mostem v km 64.303 tratě Choceň – Meziměstí. Napojení Velkého Poříčí bude doplněno lávkou pro pěší zajišťující přístup přes přeložku k zastávkám VHD linek vedených po původní trase s průjezdem Bělovsí. V trase přeložky budou postaveny dvě opěrné zdi a zárubní zeď. Opěrná zeď v km 0.098 – 0.290 je nutná pro zajištění volné šířky podél tělesa přeložky. V tomto úseku bude rekonstruována místní komunikace zajišťující přístup k objektům na pozemcích vpravo podél přeložky. Pro omezení zásahu do zahrady na objezdu Malého Poříčí bude postavena opěrná zeď. Zárubní zeď je navržena v souběhu s původní trasou za odbočkou do Velkého Poříčí vlevo, ve svahu zemního tělesa původní trasy.
Součástí stavby jsou i navrhovaná protihluková opatření v k.ú. Malé Poříčí a k.ú. Velké Poříčí, dočasná a trvalá oplocení stavbou dotčených pozemků. Dále pak vegetační úpravy a revitalizace stavbou dotčených biotopů. Během výstavby pak další opatření na zmírnění jejího vlivu a dopadů na životní prostředí.
Zadavatel předpokládá dílčí předání po jednotlivých úsecích tak, aby mohla být stavba postupně uváděna do předčasného užívání.
Stavba vyvolá změny v technické infrastruktuře týkající se přeložek inženýrských síti, vodovodů a kanalizací, vedení nízkého napětí, vysokého napětí a velmi vysokého napětí (vlastník ČEZ Distribuce a.s. - není součástí zakázky, ale je nutná koordinace), veřejného osvětlení, telekomunikační rozvody (vlastník CETIN a.s. - není součástí zakázky, ale je nutná koordinace) a plynovodů STL a VTL. Vyvolanými přeložkami inženýrských sítí vč. nové přeložky silnice II/303 vznikají jejich nová ochranná pásma.
Zhotovitel při realizaci objektů, jejichž uzavírka vyvolá objízdné trasy zohlední v cenové nabídce veškeré náklady týkající se jak projednání, tak zajištění objízdných tras.
Bude-li pro provádění stavby nezbytné získat práva k dočasnému užívání pozemků třetích osob nad rámec práv získaných zadavatelem, zavazuje se zhotovitel si taková práva včas zajistit tak, aby nebyl narušen harmonogram výstavby.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří Společnost „STRADA – PRIS – BĚLOVES – VELKÉ POŘÍČÍ“ (Účastníci STRADA HK spol. s r.o. a Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.), Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, datum zpracování 09/2023, číslo zakázky 1316, zodpovědný projektant Ing. Aleš Dejmek.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 537 891 909 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy