Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce propustku v km 7,270
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce propustku v km 7,270“.
Jedná se o sdruženou investici Královéhradeckého kraje a obce Horní Maršov.
Zadavatel č. 1: Královéhradecký kraj.
Záměr spočívá v kompletní rekonstrukci stávajícího příčného silničního trubního propustku DN 500 mm převádějícího bezejmennou vodoteč s občasným průtokem vody, v části pod silnicí II/296 v km 7,270, se zaústěním propustku do vodního toku řeky Úpy v k.ú. Temný Důl, v okrese Trutnov. Stávající propustek neodpovídá kapacitně pro převedení nadměrných průtoků vody a dochází tak ke škodám na majetku osob a přilehlých nemovitostí. Trubní propustek bude kompletně zdemolován a nahrazen novou konstrukcí, za železobetonový rámový propustek o rozměrech 2,00 x 1,00 m. Délka propustku činí celkem 26 m. Vtok propustku bude proveden z lomového kamene. Rámový propustek bude uložen do upraveného, zhutněného podloží na železobetonovou desku, tl. 20 cm. Rámový propustek a betonové konstrukce budou opatřeny izolačním nátěrem. Stávající silnice II. třídy, která bude v důsledku výstavby propustku rozkopána, bude na nejnutnější šíři obnovena v plné konstrukci. Kryt vozovky bude vyfrézován 2 m mimo výkop propustku. Obnovení asfaltových krytových vrstev bude realizováno zazubením. Mezi silnicí a zpevněnou plochou parkoviště bude obnoven odvodňovací proužek ze stávajících žulových kostek, který bude napojen na nově vybudovanou uliční vpusť, která je vyústěna do řeky Úpy.
Zadavatel č. 2: Obec Horní Maršov
Investiční akce obce Horní Maršov řeší podíl stavebních stavební úprav na rekonstrukci uvedeného silničního propustku v km 7,270. Podíl spočívá v realizaci stavebních prací na konstrukci propustku umístěného pod plochou přilehlého parkoviště vedle silnice II/296 a stavebních úprav spojených s obnovou opěrné zdi mezi plochou parkoviště a vodním tokem řeky Úpy. Záměr spočívá v kompletní rekonstrukci stávajícího příčného silničního trubního propustku DN 500 mm převádějícího bezejmennou vodoteč s občasným průtokem vody se zaústěním propustku do vodního toku řeky Úpy v k.ú. Temný Důl, v okrese Trutnov. Stávající opěrná zeď bude nahrazena železobetonovou úhlovou zdí délky 6,40 m a výšky cca 3,70 m, která bude obložena stávajícím říčním kamenem. Oprava opěrné zdi bude provedena v rozsahu výkopu pro propustek a bude plynule navazovat na stávající opěrnou zeď. Bude-li to možné, bude použit původní vybouraný kámen, který bude dle potřeby doplněn podobným kamenem z místních zdrojů. Rozměry zdi jsou dány projektem propustku a stávajícím stavem. Založení opěrné zdi bude provedeno deskou před provedením samotného propustku. Podkladní beton propustku bude v místě opěrné zdi nahrazen vyztuženým betonem podle výkresové dokumentace. Zároveň bude provedena část pod základem zdi, která má pouze zpevnit narušený břeh vodoteče. Po provedení propustku bude opěrná zeď dokončena. Vlastní provedení je navrženo z betonových bednících dílců s následným probetonováním a vyztužením. Po provedení obkladu kamenem bude opěrná zeď ukončena monolitickou betonovou stříškou. Za opěrnou zdí je nutné provést odvodňovací drenážní komín a drenážní potrubí vyvést přes zeď do vodoteče. Rámový propustek bude uložen do upraveného, zhutněného podloží na železobetonovou desku tl. 20 cm. Rámový propustek a betonové konstrukce budou opatřeny izolačním nátěrem. V rámci stavebních úprav SO 102 pro obec Horní Maršov je provedena úprava zpevněné asfaltové plochy parkoviště ležící mimo silnici II/296. Nejprve bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev, poté vybourání tělesa pro realizaci propustku a následné vyhotovení konstrukčních vrstev vozovky.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace (PD) pro zadavatele Královéhradecký kraj a pro zadavatele obec Horní Maršov:
projektová dokumentace ve stupni DUSP + PDPS, zpracovaná projekční kanceláří Ing. Pavel Vokřál, Trutnov, Dolní Předměstí, Lomní 340, IČO: 886 50 251, datum zpracování 11/2020, číslo zakázky 20-017
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.
Místo plnění: Trutnov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.04.2023 08:00
Datum zahájení: 10.03.2023 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: