Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: II/501 Dolní Nová Ves – Lázně Bělohrad – Svatojanský Újezd, 1. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o rekonstrukci stávající silnice II/501 v extravilánu za městem Lázně Bělohrad směrem na Jičín. Začátek rekonstruovaného úseku začíná v km 10,764 a navazuje na již rekonstruovaný úsek silnice II/501
a konec úseku je v km 11,806 před křižovatkou se silnicí III/28434. Celková délka rekonstrukce silnice činí 1,042 km. Stavba se nachází v okrese Jičín, v katastrálních územích Lázně Bělohrad a Svatojanský Újezd. Stavba respektuje charakter stávajícího terénu, nemění účel původní stavby, zvyšuje bezpečnost provozu na pozemní komunikaci.
Rekonstrukce silnice II/501 je členěna na následující stavební objekty:
SO 000 – Všeobecné a předběžné položky
SO 101.1 – Rekonstrukce silnice II/501 – I. ETAPA
SO 101.2 – Propustek km 0,459
SO 101.3 – Propustek km 0,840
SO 185 – Dopravně inženýrská opatření
Cílem stavby je rekonstrukce silnice II/501, která vykazuje četné poruchy jako jsou výtluky, trhliny, vyjeté koleje, plošné deformace vozovky. Návrh rekonstrukce komunikace vychází z diagnostiky vozovky
a vyhodnocení PAU.
Na úseku km 10,764 – km 11,806 se provede celoplošné odfrézování stávajícího krytu a odstranění stávající konstrukce vozovky v tl. 490 mm. V případě potřeby bude provedena úprava podložní zeminy či její výměna do hloubky min. 400 mm pod úroveň pláně se separací geotextilií. Použije se stávající vrstva z penetračního makadamu a podrcené betonové desky. Následně se provede pokládka vrstvy ze štěrkodrti ŠDA 0/63 v tl. 200 mm, poté se provede recyklace za studena RS CA 0/32 v tl. 180 mm, asfaltové vrstvy ACP 16+ v tl. 70 mm
a ACO 11+ v tl. 40 mm.
Na trase je navržena rekonstrukce propustku v km 0,459, který bude kompletně vyměněn. Navržen je propustek DN 600. Další propustek na úseku je v km 0,840. Stávající propustek o jednom poli, obsahující dva otvory nad sebou, nahradí nový rámový propustek o vnitřním rozměru 2 x 1,5 m, na který budou osazeny betonové římsy se zábradelními svodidly.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP/PDPS, zpracované projekční kanceláří ADVISIA s.r.o., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČO: 246 68 613, zodpovědný projektant Ing. Miroslav Větrovský, datum zpracování 08/2023. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.
Místo plnění: Jičín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 25.03.2024 09:00
Datum zahájení: 16.02.2024 12:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):