Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky obvazového materiálu
Odesílatel Jindřich Vítek
Organizace odesílatele Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. [IČO: 28181662]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2018 15:06:29
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Text žádosti:

Z důvodu zajištění vyrovnaných a oboustranně spravedlivých podmínek pro prodávajícího a kupujícího žádáme o úpravu článku 8 rámcové dohody. Úprava by, dle našeho názoru, měla spočívat v tom, že nejen kupující, ale i prodávající bude mít právo ukončit rámcovou dohodu i dílčí smlouvu také jednostrannou výpovědí bez udání důvodu s příslušnou výpovědní lhůtou. Bez tohoto ustanovení se prodávající stane na 4 roky „rukojmím“ kupujícího, což odporuje jak dobrým mravům, tak smluvním zvyklostem na českém nemocničním trhu s obdobným zbožím (např. všechny fakultní nemocnice do obchodních smluv delších než 12 měsíců toto ustanovení automaticky dávají). Je zcela zřejmé, že prodávající nemůže bez zavedení tohoto ustanovení garantovat ceny na 4 roky, protože by se nechoval s péčí řádného hospodáře.

V části 10 – gáza složky je jako měrná jednotka uveden „ks“ nemá být správně „metr“?

Odpověď na žádost:

1) Zadavatel nestanovil možnost výpovědi ze strany dodavatele záměrně, jelikož vynakládá nemalé prostředky na konání zadávacího řízení a nemá zájem na jeho předčasném opakování v případě výpovědi ze strany dodavatele. Zadavatel požaduje garanci ceny na 4 roky a je na dodavateli, aby zvážil ekonomické riziko, vhodně nastavil svou cenu a rozhodl se, zda nabídku podá či nikoli. Zadavatel tedy navrhovanou změnu obchodních, resp. zadávacích podmínek neprovede.

2) Měrná jednotka "ks" je uvedena správně. Jedná se o roli, na které je návin 100 m, tzn. ks =100 m.