Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře: Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401011003520


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Identifiakční číslo:
48145122
Poštovní adresa:
Hradecká 1690
Obec:
Hradec Králové 12
PSČ:
500 12
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
K rukám:
Ing. Vlastimil Nakládal
       
E-mail:
nakladalvl@zzskhk.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.zzskhk.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_143.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
část A/ Výběrové řízení na dodavatele zdravotnického vybavení do vozidel v rámci projektu: " Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královehradeckého kraje, p.o.- monitory životních funkcí"
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
ZZS KHK, Hradecká 1690, 500 12 Hradec Králové
Kód NUTS
CZ05
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnických přístrojů do záchranářských vozů: monitory životních funkcí (22 ks). Podrobněji uvedeno v projektové a zadávací dokumentaci.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
10 909 090
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
33100000-1
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
05/01/2015 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Cílem veřejné zakázky je zajistit zlepšení vybavení ZZS KHK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS jako primární složky IZS. Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele přispívajících k zlepšení mobilního vybavení výjezdových posádek ZZS KHK.
b) popis předmětu veřejné zakázky
uvedeno v bodě I.4 Podrobná specifikace předmětu plnění bude uvedena v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce .
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a naplnění potřeb zadavatele
Úspěšné ukončení veřejné zakázky za účelem uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je předpokladem k dosažení plánovaného cíle veřejné zakázky a potřeb zadavatele, tedy zajištění zdravotnického vybavení sanitních vozidel ZZS KHK a tím dojde ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče.
d) předpokládaný termín splněné veřejné zakázky:
Předpokládaný termín splnění předmětu veřejné zakázky tzn. protokolární předání díla lze předpokládat v roce 2015 do 90 dnů od podpisu smlouvy.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
část B/ Výběrové řízení na dodavatele zdravotnického vybavení do vozidel v rámci projektu: " Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královehradeckého kraje, p.o.- přístroje pro nepřímou srdeční masáž"
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
ZZS KHK, Hradecká 1690, 500 12 Hradec Králové
Kód NUTS
CZ05
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnických přístrojů do záchranářských vozů: přístroje pro nepřímou srdeční masáž (16 ks). Podrobněji uvedeno v projektové a zadávací dokumentaci.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
4 628 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
33100000-1
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
05/01/2015 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Cílem veřejné zakázky je zajistit zlepšení vybavení ZZS KHK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS jako primární složky IZS. Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele přispívajících k zlepšení mobilního vybavení výjezdových posádek ZZS KHK.
b) popis předmětu veřejné zakázky
uvedeno v bodě I.4 Podrobná specifikace předmětu plnění bude uvedena v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce .
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a naplnění potřeb zadavatele
Úspěšné ukončení veřejné zakázky za účelem uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je předpokladem k dosažení plánovaného cíle veřejné zakázky a potřeb zadavatele, tedy zajištění zdravotnického vybavení sanitních vozidel ZZS KHK a tím dojde ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče.
d) předpokládaný termín splněné veřejné zakázky:
Předpokládaný termín splnění předmětu veřejné zakázky tzn. protokolární předání díla lze předpokládat v roce 2015 do 90 dnů od podpisu smlouvy.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
část C/ Výběrové řízení na dodavatele zdravotnického vybavení do vozidel v rámci projektu: " Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královehradeckého kraje, p.o.- přístroje pro umělou plicní ventilaci"
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
ZZS KHK, Hradecká 1690, 500 12 Hradec Králové
Kód NUTS
CZ05
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnických přístrojů do záchranářských vozů: přístroje pro umělou plicní ventilaci (16 ks). Podrobněji uvedeno v projektové a zadávací dokumentaci.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
2 644 629
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
33100000-1
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
05/01/2015 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Cílem veřejné zakázky je zajistit zlepšení vybavení ZZS KHK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS jako primární složky IZS. Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele přispívajících k zlepšení mobilního vybavení výjezdových posádek ZZS KHK.
b) popis předmětu veřejné zakázky
uvedeno v bodě I.4 Podrobná specifikace předmětu plnění bude uvedena v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce .
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a naplnění potřeb zadavatele
Úspěšné ukončení veřejné zakázky za účelem uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je předpokladem k dosažení plánovaného cíle veřejné zakázky a potřeb zadavatele, tedy zajištění zdravotnického vybavení sanitních vozidel ZZS KHK a tím dojde ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče.
d) předpokládaný termín splněné veřejné zakázky:
Předpokládaný termín splnění předmětu veřejné zakázky tzn. protokolární předání díla lze předpokládat v roce 2015 do 90 dnů od podpisu smlouvy.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
část D/ Výběrové řízení na dodavatele zdravotnického vybavení do vozidel v rámci projektu: " Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královehradeckého kraje, p.o.- ultrazvukový diagnostický přístroj"
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
ZZS KHK, Hradecká 1690, 500 12 Hradec Králové
Kód NUTS
CZ05
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnických přístrojů do záchranářských vozů: ultrazvukový diagnostický přístroj (1 ks). Podrobněji uvedeno v projektové a zadávací dokumentaci.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
371 900
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
33100000-1
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
05/01/2015 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Cílem veřejné zakázky je zajistit zlepšení vybavení ZZS KHK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS jako primární složky IZS. Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele přispívajících k zlepšení mobilního vybavení výjezdových posádek ZZS KHK.
b) popis předmětu veřejné zakázky
uvedeno v bodě I.4 Podrobná specifikace předmětu plnění bude uvedena v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce .
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a naplnění potřeb zadavatele
Úspěšné ukončení veřejné zakázky za účelem uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je předpokladem k dosažení plánovaného cíle veřejné zakázky a potřeb zadavatele, tedy zajištění zdravotnického vybavení sanitních vozidel ZZS KHK a tím dojde ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče.
d) předpokládaný termín splněné veřejné zakázky:
Předpokládaný termín splnění předmětu veřejné zakázky tzn. protokolární předání díla lze předpokládat v roce 2015 do 90 dnů od podpisu smlouvy.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Projekt bude spolufinancován ze zdrojů Evropské unie- Integrovaný operační program.
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zakázka je rozdělena na 4 části. Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku na všechny části veřejné zakázky, a to v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona.
Odůvodnění účelnosti VZ: Projekt přispívá k naplnění poslání a smyslu integrovaného záchranného systému, kterým je zajištění nejlepších technicky možných služeb veřejnosti v oblasti ochrany životů a majetku.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz/
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://mzp.cz/
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://mpsv.cz/
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
03/12/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název:
DABONA s.r.o.
Identifikační číslo:
64826996
Poštovní adresa:
Sokolovská 682
Obec:
Rychnov nad Kněžnou
PSČ:
51601
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 494531538
K rukám:
Šubotníková Veronika
E-mail:
verejnezakazky@dabona.eu
Fax:
Internetová adresa (URL):

II) ADRESY, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O DANÍCH

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

III) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

IV) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ZAMĚSTNANCŮ A PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
1
NÁZEV
část A/ Výběrové řízení na dodavatele zdravoitnického vybavení do vozidel v rámci projektu: "Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královehradeckého kraje, p.o.- monitory životních funkcí"
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnických přístrojů do záchranářských vozů: monitory životních funkcí (22 ks). Podrobněji uvedeno v projektové a zadávací dokumentaci.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
33100000-1
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
22 ks monitorů životních funkcí
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
10 909 090
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
05/01/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Cílem veřejné zakázky je zajistit zlepšení vybavení ZZS KHK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS jako primární složky IZS. Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele přispívajících k zlepšení mobilního vybavení výjezdových posádek ZZS KHK.
b) popis předmětu veřejné zakázky
uvedeno v bodě I.4 Podrobná specifikace předmětu plnění bude uvedena v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce .
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a naplnění potřeb zadavatele
Úspěšné ukončení veřejné zakázky za účelem uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je předpokladem k dosažení plánovaného cíle veřejné zakázky a potřeb zadavatele, tedy zajištění zdravotnického vybavení sanitních vozidel ZZS KHK a tím dojde ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče.
d) předpokládaný termín splněné veřejné zakázky:
Předpokládaný termín splnění předmětu veřejné zakázky tzn. protokolární předání díla lze předpokládat v roce 2015 do 90 dnů od podpisu smlouvy.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
2
NÁZEV
část B/ Výběrové řízení na dodavatele zdravotnického vybavení vozidel v rámci projektu: "Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královehradeckého kraje, p.o.- přístroje pro nepřímou srdeční masáž"
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnických přístroje do záchranářských vozů: přístroje pro nepřímou srdeční masáž (16 ks). Podrobněji uvedeno v projektové a zadávací dokumentaci.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
33100000-1
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
16 ks přístrojů pro nepřímou srdeční masáž
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
4 628 000
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
05/01/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Cílem veřejné zakázky je zajistit zlepšení vybavení ZZS KHK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS jako primární složky IZS. Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele přispívajících k zlepšení mobilního vybavení výjezdových posádek ZZS KHK.
b) popis předmětu veřejné zakázky
uvedeno v bodě I.4 Podrobná specifikace předmětu plnění bude uvedena v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce .
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a naplnění potřeb zadavatele
Úspěšné ukončení veřejné zakázky za účelem uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je předpokladem k dosažení plánovaného cíle veřejné zakázky a potřeb zadavatele, tedy zajištění zdravotnického vybavení sanitních vozidel ZZS KHK a tím dojde ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče.
d) předpokládaný termín splněné veřejné zakázky:
Předpokládaný termín splnění předmětu veřejné zakázky tzn. protokolární předání díla lze předpokládat v roce 2015 do 90 dnů od podpisu smlouvy.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
3
NÁZEV
část C/ Výběrové řízení na dodavatele zdravotnického vybavení do vozidel v rámci projektu: " Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královehradeckého kraje, p.o.- přístroje pro umělou plicní ventilaci"
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnických přístrojů do záchranářských vozů: přístroje pro umělou plicní ventilaci (16 ks). Podrobněji uvedeno v projektové a zadávací dokumentaci.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
33100000-1
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
16 ks přístrojů pro umělou plicní ventilaci
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
2 644 629
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
05/01/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Cílem veřejné zakázky je zajistit zlepšení vybavení ZZS KHK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS jako primární složky IZS. Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele přispívajících k zlepšení mobilního vybavení výjezdových posádek ZZS KHK.
b) popis předmětu veřejné zakázky
uvedeno v bodě I.4 Podrobná specifikace předmětu plnění bude uvedena v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce .
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a naplnění potřeb zadavatele
Úspěšné ukončení veřejné zakázky za účelem uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je předpokladem k dosažení plánovaného cíle veřejné zakázky a potřeb zadavatele, tedy zajištění zdravotnického vybavení sanitních vozidel ZZS KHK a tím dojde ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče.
d) předpokládaný termín splněné veřejné zakázky:
Předpokládaný termín splnění předmětu veřejné zakázky tzn. protokolární předání díla lze předpokládat v roce 2015 do 90 dnů od podpisu smlouvy.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
4
NÁZEV
část D/ Výběrové řízní na dodavatele zdravotnického vybavení do vozidel v rámci projektu: "technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královehradeckého kraje, p.o.- ultrazvukový diagnostický přístroj"
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnických přístrojů do záchranářských vozů: ultrazvukový diagnostický přístroj ( 1 ks). Podrobněji uvedeno v projektové a zadávací dokumentaci.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
33100000-1
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
1 ks ultrazvukový diagnostický přístroj
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
371 900
Měna:
CZK
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
05/01/2015 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Cílem veřejné zakázky je zajistit zlepšení vybavení ZZS KHK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS jako primární složky IZS. Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele přispívajících k zlepšení mobilního vybavení výjezdových posádek ZZS KHK.
b) popis předmětu veřejné zakázky
uvedeno v bodě I.4 Podrobná specifikace předmětu plnění bude uvedena v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce .
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a naplnění potřeb zadavatele
Úspěšné ukončení veřejné zakázky za účelem uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je předpokladem k dosažení plánovaného cíle veřejné zakázky a potřeb zadavatele, tedy zajištění zdravotnického vybavení sanitních vozidel ZZS KHK a tím dojde ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče.
d) předpokládaný termín splněné veřejné zakázky:
Předpokládaný termín splnění předmětu veřejné zakázky tzn. protokolární předání díla lze předpokládat v roce 2015 do 90 dnů od podpisu smlouvy.
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------