Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře: Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401011003510


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Identifiakční číslo:
48145122
Poštovní adresa:
Hradecká 1690
Obec:
Hradec Králové 12
PSČ:
500 12
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 495755202
K rukám:
Ing. Vlastimil Nakládal
       
E-mail:
nakladalvl@zzskhk.cz
Fax:
+420 495267111
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.zzskhk.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_143.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Výběrové řízení na dodavatele nových sanitních vozů v rámci projektu: "Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královehradeckého kraje, p.o."
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
ZZS KHK, Hradecká 1690, 500 12 Hradec Králové
Kód NUTS
CZ05
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem veřejné zakázky je dodání 8 nových, moderních sanitních vozů typu B a 4 nových, moderních sanitních vozů typu C. Podrobněji uvedeno v projektové a zadávací dokumentaci.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
23 140 496
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
34114120-6
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
05/01/2015 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Důvodem realizace je zlepšení dostupnosti a kvality poskytování prvotní neodkladné zdravotnické péče v Královéhradeckém kraji obměnou zastaralého vozového parku vozidel zdravotnické záchranné služby.
Cílem projektu je zvýšení kvality, bezpečnosti a dostupnosti při poskytování přednemocniční neodkladné péče a také zabezpečení akceschopnosti výjezdů skupin ZZS KHK.
b) Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, p.o.“, registrační číslo č. CZ.1.06/3.4.00/23.09544 (dále jen „Projekt“), který je spolufinancován z výzvy č. 23 Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti podpory (intervence) 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 12 sanitních vozů (8 ks sanitních vozidel kategorie B - ambulance záchranné služby a 4 ks sanitních vozidel kategorie C - mobilní jednotka intenzívní péče), včetně nezbytného vybavení a technologií pro zadavatele Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, p.o. (dále také ZZS KHK) v rozsahu a v souladu se Zadávací dokumentací (dále také ZD).
c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) má dvě oblasti (5 bývalých okresních měst včetně Hradce Králové), ve kterých je celkem 15 výjezdových stanovišť s 30 výjezdovými skupinami 10 sanitních vozidel je starších 6 let a 12 sanitních vozidel je starších 12 let. Podstatná část současných vozidel tedy v důsledku staří a opotřebení nesplňuje podmínky na zásahové vozidlo záchranné služby. Realizací projektu se zvýší primární kapacita a dojde ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče.
d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Projekt bude spolufinancován ze zdrojů Evropské unie- Integrovaný operační program.
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Odůvodnění účelnosti VZ: Projekt přispívá k naplnění poslání a smyslu integrovaného záchranného systému, kterým je zajištění nejlepších technicky možných služeb veřejnosti v oblasti ochrany životů a majetku.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz/
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://mzp.cz/
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://mpsv.cz/
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
03/12/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA

I) ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE

Úřední název:
DABONA s.r.o.
Identifikační číslo:
64826996
Poštovní adresa:
Sokolovská 682
Obec:
Rychnov nad Kněžnou
PSČ:
51601
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 494531538
K rukám:
Šubotníková Veronika
E-mail:
verejnezakazky@dabona.eu
Fax:
Internetová adresa (URL):

II) ADRESY, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O DANÍCH

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

III) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):

IV) ADRESA, KONTAKTNÍ MÍSTO A INTERNETOVÁ ADRESA ÚŘADU, U KTERÉHO LZE ZÍSKAT INFORMACE O OCHRANĚ ZAMĚSTNANCŮ A PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH

Úřední název:
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místa:
Tel.:
K rukám:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):