Veřejná zakázka: Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a posouzení stavebně technického stavu vybraných objektů v areálu SUPŠSK Hořice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 7794
Systémové číslo: P21V00000485
Datum zahájení: 21.07.2021
Nabídku podat do: 05.08.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a posouzení stavebně technického stavu vybraných objektů v areálu SUPŠSK Hořice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a posouzení stavebně technického stavu vybraných objektů v areálu Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické Hořících, včetně geodetického zaměření celého areálu.
Vybrané objekty a předmět činností veřejné zakázky dle objektů:
1) Žákovské dílny – objekt bez čp/če, stavba občanského vybavení na pozemku p.č. 746/2, obec Hořice, katastrální území Hořice v Podkrkonoší, včetně přilehlé dráhy historického portálového jeřábu na pozemku p.č. 3425, který navazuje na objekt žákovských dílen.
a. Zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a specifikaci dané Přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
b. Zpracování posouzení stavebně technického stavu v rozsahu a specifikaci dané Přílohou č. 2 zadávací dokumentace (stavebně technický průzkum)
c. Činnosti definované zadavatelem nad rámec Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Zhotovitel provede průzkum skladby podlahových konstrukcí. Skladba podlah bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby. Zpracuje statické posouzení objektu, popíše stav zdiva, technický stav stropních konstrukcí, technický stav konstrukce krovu – zastřešení objektu apod. Součástí stavebně technického průzkumu budou i předpokládané náklady na celkovou rekonstrukci objektu a odhad předpokládaných nákladů na stavbu nového objektu ve stejném objemu jako je stávající objekt se stejným účelem využití, včetně odhadu nákladů na demolici stávajícího objektu.
2) Hlavní budova školy – objekt č.p. 675, stavba občanského vybavení na pozemku p.č. 746/1, obec Hořice, katastrální území Hořice v Podkrkonoší, včetně přilehlé ohradní zdi na pozemku p.č. 3425, která navazuje na objekt hlavní budovy školy.
a. Zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a specifikaci dané Přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
b. Zpracování posouzení stavebně technického stavu v rozsahu a specifikaci dané Přílohou č. 2 zadávací dokumentace (stavebně technický průzkum)
c. Činnosti definované zadavatelem nad rámec Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Zhotovitel provede statické posouzení objektu, zejména statické posouzení trhlin v obvodovém zdivu, posouzení půdního prostoru pro případnou půdní vestavbu na ateliéry, učebny a depozity školy apod. Včetně přesného zdokumentování stávající střešní konstrukce – krovu apod. Zároveň také posoudí přístavbu výtahu v návaznosti na již realizovanou nájezdovou rampu pro imobilní, včetně návaznosti výtahu na uvažovanou půdní vestavbu.
3) Dílenská hala - objekt bez čp/če, stavba občanského vybavení na pozemku p.č. 746/3, obec Hořice, katastrální území Hořice v Podkrkonoší.
a. Zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a specifikaci dané Přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
4) Geodetické zaměření celého areálu Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické v Hořicích. Rozsah areálu Příloha č. 3 zadávací dokumentace (Výpis z katastru nemovitostí). Součástí geodetického zaměření bude celková situace včetně zmapování, zaměření a průběhu inženýrských sítí v areálu včetně údajů od správců a majitelů technických sítí, výškopis a polohopis apod.
Zaměření vybraných objektů pro dokumentaci skutečného provedení stavby (exteriérů i interiérů) – bude provedeno stacionárním laserovým skenerem, který umožní jejich přesné zdokumentování v měřítku a rozsahu odpovídajícím potřebám průkazného a podrobného zobrazení stavebních prvků budov (např. přesné zachycení tlouštěk zdí, změn jejich směrů, rozměrů otvorů a jejich výplní, kleneb a výklenků, detailů fasády apod.).
Dokumentace skutečného provedení stavby bude v souladu s ustanovením Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v účinném znění dle přílohy č. 14 této vyhlášky a doplněna o další náležitosti definované zadavatelem, v rozsahu a specifikaci dané Přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 750 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků